•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Mgr. Zuzana Nebusová

 19.08.2016

Mgr. Zuzana Nebusová

Zuzana Nebusová, Mgr., 47r., starostka, Smižianska ulica, nezávislá kandidátka

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Asi nič, lebo všade chýbajú financie, aj keď sa snažím veľa veci robiť sama, aby sme ušetrili. Problémy sa stále vyskytnú. Ľudia majú pocit, že pokiaľ zaplatia poplatky za daň, odpad, stočné, obec je povinná všetko urobiť. Pokiaľ by ľudia mali pravidelne zamestnanie a tiež finančne ohodnotenie za prácu, ktorú robia, tak by aj  poplatky do obecnej pokladne viac prichádzali. Malo by sa vylepšiť financovanie zo štátu a pravidelnosť platenie daní od našich občanov, nakoľko vyše 34 000,- € eviduje obec ako nedoplatky zo strany občanov.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Samozrejme, že je to veľký problém, tento problém nastal v roku 2010, keď vlastníci pozemkov v nových lokalitách, kde sú umiestnené miestne komunikácie nesúhlasili s odkúpením parciel. Obec ako žiadateľ dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bola neúspešná, nakoľko nebola vlastníkom pozemkov a tým sme prišli o dotáciu vo výške 156 011,- €, ktorú sme žiadali na inžinierske siete v nových lokalitách. Hospodári sa správne, len dlžníkov pribúda a zároveň nie všetci vlastníci, ktorým obec pripravila pozemky na výstavbu nezaplatili poplatok za prípravu inžinierskych sietí, ktorý bol určený vo výške 5 000,- € (geometrický plán, vysporiadanie pozemkov, projekty inžinierskych sietí, voda, kanalizácia, elektrika, verejné osvetlenie, miestna komunikácia, pre územné  a stavebné povolenie, vyňatie a ostatné ...). Obec má k dnešnému dňu  úver v sume 318 000,- € a nesplatené kúpne zmluvy a faktúry v sume cca 100 000,- €.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Časťou Hadušovce, ulicou Juraja Sklenára je vedená štátna cesta III. 53612, ktorej parcela je vedená na liste vlastníctva obce, ale správcom komunikácie je Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Výzvy, ktoré pôjdu zo strany vlády na čerpanie dotácií v rokoch 2014-2020 neriešia miestne komunikácie ani chodníky. Východisko vidím v tom, že by obec vytvorila svoju firmu s názvom Služby s.r.o., kde by mala obec 100% účasť a zamestnali by sa miestni obyvatelia, s ktorým by sa realizovala výstavba chodníkov.   
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Pozitíva spočívajú v náraste obyvateľstva a služieb. A negatíva, že občania, ktorí majú záujem o výstavbu a sú Tomášovčania nie sú ochotní zaplatiť finančný poplatok za prípravu inžinierskych sietí s tým, že tvrdia, že je to povinnosť obce a má to vybudovať sama. Nie je to pravda. Obec nemá  financie na výstavbu a preto ak chceme tvoriť lokality - zadlžujeme sa . Podielové dane ktoré prichádzajú na obec nepostačujú na bežné výdavky, nakoľko školstvo, samospráva, opatrovanie, odhŕňanie  snehu, platenie elektriny, plynu je platené z podielových daní.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Na turistickú ubytovňu boli  spracované dva projekty. Jeden pre dom opatrovateľskej služby (DDS) a jeden ako multifunkčný dom (materská škôlka, obecný úrad, lekáreň, lekár, pošta). Keďže cestovný ruch upadá, myslím tým hlavne ubytovanie, je potrebné budovu prestavať na objekt, ktorý bude slúžiť pre občanov našej obce.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý . V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Samozrejme, že je to v silách starostky, pokiaľ budú vlastníci pozemkov spolupracovať na tvorbe cestovného ruchu a služieb. Obec na Čingove nevlastní žiadne pozemky. Najhoršie je, že ani cesty k chatách nemáme všetky vo vlastníctve. Súkromný podnikateľ platí riadne nájomné, takže spolupráca je dobrá a nechcela by som nič meniť.
 7. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Veľkú spoluprácu, nakoľko odsúhlasenie uznesení je v ich rukách, v mojich len tvorba plánov.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Ja si myslím, že prístup vedenia obce k Rómom je vynikajúci, mali by popracovať na dlhovej službe a spolupracovať naďalej s obcou.
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Komunikujem s ľuďmi denne viac ako 10 hodín. Myslím si, že informácie na webstránke obce sú dostatočné a tým, chcem aj poďakovať PhDr. Martinovi Gondovi za starostlivosť o našu obecnú stránku, za ktorú nemá ani platené. Občania majú stále otvorené dvere ku mne, a to doslova, nakoľko viac veci si dožadujú vybaviť u mňa  doma cez víkendy a sviatky, aby si ušetrili dovolenky a svoj voľný čas.
 10. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  Je smutné, že na akcie sa nikdy nenájde dostatok peňazí. Minulý rok som zaplatila celý „Deň obce“ z mojich financií. Zobrala som si na to úver aj s úrokom. Poslanci mi akurát zvýšili plat, aby som mala na splátky úveru. Mladí občania kritizujú, že pre seniorov sa stále nájdu financie. Áno nájdu, lebo je potrebné im prejaviť úctu. Vítam každú aktivitu, ktorú mladí občania vytvoria a prispejú pre dobro v našej obci.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Je potrebné vytvoriť obecnú firmu Služby obce s.r.o., aby sme mohli poskytnúť služby pre občanov a zároveň zamestnať ľudí z našej obce.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Dvadsať rokov tvrdej práce, veď každá stavba prešla mojou hlavou a mojimi rukami. Pripravila som 117 stavebných pozemkov, kde bolo potrebne vysporiadať vlastníkov. Prvá lokalita nad poľnohospodárskym družstvom mala 403 vlastníkov, druhá 108 vlastníkov. Futbalové ihrisko – tu bolo v prvej časti 548 podielov, z toho 332 žijúcich občanov. Nízkoštandardné bytovky – tu bolo 110 vlastníkov, Tomášovský potok – tu sa vysporiadalo 1 092 podielov. 10 km vodovodu, kanalizácie, plynovodu, 24 bytových jednotiek, 12 bytových jednotiek, rómska materská škôlka.

 Ostatné rozhovory

Mgr. Zuzana Nebusová

 19.08.2016

Mgr. Zuzana Nebusová

Zuzana Nebusová, Mgr., 47r., starostka, Smižianska ulica, nezávislá kandidátka

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Asi nič, lebo všade chýbajú financie, aj keď sa snažím veľa veci robiť sama, aby sme ušetrili. Problémy sa stále vyskytnú. Ľudia majú pocit, že pokiaľ zaplatia poplatky za daň, odpad, stočné, obec je povinná všetko urobiť. Pokiaľ by ľudia mali pravidelne zamestnanie a tiež finančne ohodnotenie za prácu, ktorú robia, tak by aj  poplatky do obecnej pokladne viac prichádzali. Malo by sa vylepšiť financovanie zo štátu a pravidelnosť platenie daní od našich občanov, nakoľko vyše 34 000,- € eviduje obec ako nedoplatky zo strany občanov.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Samozrejme, že je to veľký problém, tento problém nastal v roku 2010, keď vlastníci pozemkov v nových lokalitách, kde sú umiestnené miestne komunikácie nesúhlasili s odkúpením parciel. Obec ako žiadateľ dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bola neúspešná, nakoľko nebola vlastníkom pozemkov a tým sme prišli o dotáciu vo výške 156 011,- €, ktorú sme žiadali na inžinierske siete v nových lokalitách. Hospodári sa správne, len dlžníkov pribúda a zároveň nie všetci vlastníci, ktorým obec pripravila pozemky na výstavbu nezaplatili poplatok za prípravu inžinierskych sietí, ktorý bol určený vo výške 5 000,- € (geometrický plán, vysporiadanie pozemkov, projekty inžinierskych sietí, voda, kanalizácia, elektrika, verejné osvetlenie, miestna komunikácia, pre územné  a stavebné povolenie, vyňatie a ostatné ...). Obec má k dnešnému dňu  úver v sume 318 000,- € a nesplatené kúpne zmluvy a faktúry v sume cca 100 000,- €.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Časťou Hadušovce, ulicou Juraja Sklenára je vedená štátna cesta III. 53612, ktorej parcela je vedená na liste vlastníctva obce, ale správcom komunikácie je Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Výzvy, ktoré pôjdu zo strany vlády na čerpanie dotácií v rokoch 2014-2020 neriešia miestne komunikácie ani chodníky. Východisko vidím v tom, že by obec vytvorila svoju firmu s názvom Služby s.r.o., kde by mala obec 100% účasť a zamestnali by sa miestni obyvatelia, s ktorým by sa realizovala výstavba chodníkov.   
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Pozitíva spočívajú v náraste obyvateľstva a služieb. A negatíva, že občania, ktorí majú záujem o výstavbu a sú Tomášovčania nie sú ochotní zaplatiť finančný poplatok za prípravu inžinierskych sietí s tým, že tvrdia, že je to povinnosť obce a má to vybudovať sama. Nie je to pravda. Obec nemá  financie na výstavbu a preto ak chceme tvoriť lokality - zadlžujeme sa . Podielové dane ktoré prichádzajú na obec nepostačujú na bežné výdavky, nakoľko školstvo, samospráva, opatrovanie, odhŕňanie  snehu, platenie elektriny, plynu je platené z podielových daní.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Na turistickú ubytovňu boli  spracované dva projekty. Jeden pre dom opatrovateľskej služby (DDS) a jeden ako multifunkčný dom (materská škôlka, obecný úrad, lekáreň, lekár, pošta). Keďže cestovný ruch upadá, myslím tým hlavne ubytovanie, je potrebné budovu prestavať na objekt, ktorý bude slúžiť pre občanov našej obce.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý . V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Samozrejme, že je to v silách starostky, pokiaľ budú vlastníci pozemkov spolupracovať na tvorbe cestovného ruchu a služieb. Obec na Čingove nevlastní žiadne pozemky. Najhoršie je, že ani cesty k chatách nemáme všetky vo vlastníctve. Súkromný podnikateľ platí riadne nájomné, takže spolupráca je dobrá a nechcela by som nič meniť.
 7. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Veľkú spoluprácu, nakoľko odsúhlasenie uznesení je v ich rukách, v mojich len tvorba plánov.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Ja si myslím, že prístup vedenia obce k Rómom je vynikajúci, mali by popracovať na dlhovej službe a spolupracovať naďalej s obcou.
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Komunikujem s ľuďmi denne viac ako 10 hodín. Myslím si, že informácie na webstránke obce sú dostatočné a tým, chcem aj poďakovať PhDr. Martinovi Gondovi za starostlivosť o našu obecnú stránku, za ktorú nemá ani platené. Občania majú stále otvorené dvere ku mne, a to doslova, nakoľko viac veci si dožadujú vybaviť u mňa  doma cez víkendy a sviatky, aby si ušetrili dovolenky a svoj voľný čas.
 10. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  Je smutné, že na akcie sa nikdy nenájde dostatok peňazí. Minulý rok som zaplatila celý „Deň obce“ z mojich financií. Zobrala som si na to úver aj s úrokom. Poslanci mi akurát zvýšili plat, aby som mala na splátky úveru. Mladí občania kritizujú, že pre seniorov sa stále nájdu financie. Áno nájdu, lebo je potrebné im prejaviť úctu. Vítam každú aktivitu, ktorú mladí občania vytvoria a prispejú pre dobro v našej obci.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Je potrebné vytvoriť obecnú firmu Služby obce s.r.o., aby sme mohli poskytnúť služby pre občanov a zároveň zamestnať ľudí z našej obce.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Dvadsať rokov tvrdej práce, veď každá stavba prešla mojou hlavou a mojimi rukami. Pripravila som 117 stavebných pozemkov, kde bolo potrebne vysporiadať vlastníkov. Prvá lokalita nad poľnohospodárskym družstvom mala 403 vlastníkov, druhá 108 vlastníkov. Futbalové ihrisko – tu bolo v prvej časti 548 podielov, z toho 332 žijúcich občanov. Nízkoštandardné bytovky – tu bolo 110 vlastníkov, Tomášovský potok – tu sa vysporiadalo 1 092 podielov. 10 km vodovodu, kanalizácie, plynovodu, 24 bytových jednotiek, 12 bytových jednotiek, rómska materská škôlka.

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com