•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Mgr. Peter Orlovský

 19.08.2016

Peter Orlovský, Mgr., 51r., samostatný technický zamestnanec, Hrabušická ulica, SMER-SD

V úvode chcem pozdraviť všetkých občanov našej obce a pozvať ich k volebným urnám a zároveň poďakovať Martinovi Gondovi za jeho iniciatívu, že aj takýmto spôsobom sa môžem prezentovať ako kandidát na starostu obce a vyjadriť svoj názor na položené otázky.

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Obecné schôdze, posledná nebola najmenej 4 roky. Ignorovanie, neriešenie sťažnosti občanov, osobná skúsenosť.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Áno, je to veľký problém, že sa obec dostala do finančných problémov, lebo dlhy bránia riadnemu fungovaniu obce. Obec by mala hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a splatiť dlžnú čiastku čo najskôr.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Vo svojom volebnom programe som nezabudol na občanov obce, časť Hadušovce. V pláne mám vybudovať chodníky, detské ihrisko a vyasfaltovanú plochu vhodnú na rôzne športové hry, v zime mantinely s prírodnou ľadovou plochu.
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Pre rozvoj obce je plusom výstavba nových rodinných domov. Túto iniciatívu plne podporujem a budem podporovať. Negatíva vidím v tom, že pri plánovaní týchto lokalít sa zabudlo na detské ihriská, poprípade aspoň kus vyasfaltovanej plochy na rôzne športové hry.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Je tu viac  možností predať, ponúknuť na prenájom. Ak bude záujem, obec sa zbaví záťaže, ale touto cestou by som nechcel ísť. Turistická ubytovňa Hornád - to je už len názov budovy. Keby mala fungovať ako Turistická ubytovňa na sto percent musela by mať  všetky náležitosti ako každá Turistická ubytovňa. Priestory ubytovne využívať pre potreby obce. A je dobé, že obec vôbec má takéto priestory. V obci fungujú rôzne krúžky od skautov cez spevokol, turistov až po novovzniknuté občianske združenie Verbum bonum. Viem, že pre činnosť týchto  krúžkov chýbajú priestory, ktoré by sa dali bez problémov nájsť v ubytovni. Zriadiť posilňovňu, klubovne pre mladých. Podľa záujmu časť priestorov ponúknuť na prenájom na kancelárie, presťahovať do týchto priestorov 1. Materskú škôlku. Je tu viac možností jej využitia. Kuchyňa a reštauračná časť by slúžila tak ako doteraz. Urobiť z ubytovne multifunkčné zariadenie využívané občanmi obce.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý . V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Čingov je neoddeliteľnou súčasťou Spišských Tomášoviec, patrí k obci a treba sa mu venovať. Obec zabezpečuje vývoz odpadu a čistotu na Čingove. Nemyslím si, že by sa niekto o túto činnosť chcel podeliť. Čo sa týka parkoviska, pokračoval by som v prenájme. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov.
 7. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Mám vypracovaný plán práce na roky 2015-2018, tento by som dal na posúdenie novozvoleným poslancom. Je to živý materiál, ktorý sa dá meniť, dopĺňať. Konečná podoba môže byť celkom iná ako návrh. Tento plán práce schválime na obecnom zastupiteľstve a pri jeho plnení očakávam aktívnu  podporu všetkých poslancov.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Myslím si že nažívanie Rómov a  Nerómov v našej obci je dobré. Nechcem a nebude robiť rozdiely medzi Rómami a Nerómami.
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Pre prácu obecného úradu je komunikácia s občanmi veľmi dôležitá, lebo iba tak sa môžeme dozvedieť o každodenných problémoch obyvateľov obce. Obecná webstránka je na veľmi dobrej úrovni, aj informácií je tam dostatok. Aktuálnosť webstránky môže ovplyvniť Obecný úrad zverejňovaním aktuálnych informácií o dianí v obci. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie.
 10. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  A ja pociťujem, že v obci sa vytrácajú tradície a zvyky a chcel by som sa obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, ochotníckeho divadla, ktoré v obci niekedy fungovalo. Založiť folklórny súbor so speváckou a tanečnou zložkou, podporovať finančne novovzniknuté a už aj fungujúce spolky, oddiely a súbory. V rozpočte obce zvýšiť čiastku na kultúru. Akcie počas roka, napr.  „stavanie májov“ - jeden veľký pri rezervári, futbalový turnaj  „O pohár starostu obce“, každý druhý rok zorganizovať „Dni obce“, súťaž vo varení guláša, bryndzových halušiek. Pomoc by som očakával od fungujúcich spolkov v obci a od každého, kto príde s dobrým nápadom.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Po nástupe do funkcie by som nerobil nejaké „zásadné“ zmeny, zmeny by prichádzali vtedy, ak budú potrebné pre fungovanie obecného úradu.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Uvedomujem si, že plnenie volebných sľubov je závislé od finančnej kondície obce a od ochoty spoluobčanov zapájať sa do činností rôznych spolkov, súborov, pomoci a spolupráce občanov obce.

 Ostatné rozhovory

Mgr. Peter Orlovský

 19.08.2016

Peter Orlovský, Mgr., 51r., samostatný technický zamestnanec, Hrabušická ulica, SMER-SD

V úvode chcem pozdraviť všetkých občanov našej obce a pozvať ich k volebným urnám a zároveň poďakovať Martinovi Gondovi za jeho iniciatívu, že aj takýmto spôsobom sa môžem prezentovať ako kandidát na starostu obce a vyjadriť svoj názor na položené otázky.

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Obecné schôdze, posledná nebola najmenej 4 roky. Ignorovanie, neriešenie sťažnosti občanov, osobná skúsenosť.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Áno, je to veľký problém, že sa obec dostala do finančných problémov, lebo dlhy bránia riadnemu fungovaniu obce. Obec by mala hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a splatiť dlžnú čiastku čo najskôr.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Vo svojom volebnom programe som nezabudol na občanov obce, časť Hadušovce. V pláne mám vybudovať chodníky, detské ihrisko a vyasfaltovanú plochu vhodnú na rôzne športové hry, v zime mantinely s prírodnou ľadovou plochu.
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Pre rozvoj obce je plusom výstavba nových rodinných domov. Túto iniciatívu plne podporujem a budem podporovať. Negatíva vidím v tom, že pri plánovaní týchto lokalít sa zabudlo na detské ihriská, poprípade aspoň kus vyasfaltovanej plochy na rôzne športové hry.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Je tu viac  možností predať, ponúknuť na prenájom. Ak bude záujem, obec sa zbaví záťaže, ale touto cestou by som nechcel ísť. Turistická ubytovňa Hornád - to je už len názov budovy. Keby mala fungovať ako Turistická ubytovňa na sto percent musela by mať  všetky náležitosti ako každá Turistická ubytovňa. Priestory ubytovne využívať pre potreby obce. A je dobé, že obec vôbec má takéto priestory. V obci fungujú rôzne krúžky od skautov cez spevokol, turistov až po novovzniknuté občianske združenie Verbum bonum. Viem, že pre činnosť týchto  krúžkov chýbajú priestory, ktoré by sa dali bez problémov nájsť v ubytovni. Zriadiť posilňovňu, klubovne pre mladých. Podľa záujmu časť priestorov ponúknuť na prenájom na kancelárie, presťahovať do týchto priestorov 1. Materskú škôlku. Je tu viac možností jej využitia. Kuchyňa a reštauračná časť by slúžila tak ako doteraz. Urobiť z ubytovne multifunkčné zariadenie využívané občanmi obce.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý . V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Čingov je neoddeliteľnou súčasťou Spišských Tomášoviec, patrí k obci a treba sa mu venovať. Obec zabezpečuje vývoz odpadu a čistotu na Čingove. Nemyslím si, že by sa niekto o túto činnosť chcel podeliť. Čo sa týka parkoviska, pokračoval by som v prenájme. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov.
 7. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Mám vypracovaný plán práce na roky 2015-2018, tento by som dal na posúdenie novozvoleným poslancom. Je to živý materiál, ktorý sa dá meniť, dopĺňať. Konečná podoba môže byť celkom iná ako návrh. Tento plán práce schválime na obecnom zastupiteľstve a pri jeho plnení očakávam aktívnu  podporu všetkých poslancov.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Myslím si že nažívanie Rómov a  Nerómov v našej obci je dobré. Nechcem a nebude robiť rozdiely medzi Rómami a Nerómami.
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Pre prácu obecného úradu je komunikácia s občanmi veľmi dôležitá, lebo iba tak sa môžeme dozvedieť o každodenných problémoch obyvateľov obce. Obecná webstránka je na veľmi dobrej úrovni, aj informácií je tam dostatok. Aktuálnosť webstránky môže ovplyvniť Obecný úrad zverejňovaním aktuálnych informácií o dianí v obci. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie.
 10. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  A ja pociťujem, že v obci sa vytrácajú tradície a zvyky a chcel by som sa obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, ochotníckeho divadla, ktoré v obci niekedy fungovalo. Založiť folklórny súbor so speváckou a tanečnou zložkou, podporovať finančne novovzniknuté a už aj fungujúce spolky, oddiely a súbory. V rozpočte obce zvýšiť čiastku na kultúru. Akcie počas roka, napr.  „stavanie májov“ - jeden veľký pri rezervári, futbalový turnaj  „O pohár starostu obce“, každý druhý rok zorganizovať „Dni obce“, súťaž vo varení guláša, bryndzových halušiek. Pomoc by som očakával od fungujúcich spolkov v obci a od každého, kto príde s dobrým nápadom.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Po nástupe do funkcie by som nerobil nejaké „zásadné“ zmeny, zmeny by prichádzali vtedy, ak budú potrebné pre fungovanie obecného úradu.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Uvedomujem si, že plnenie volebných sľubov je závislé od finančnej kondície obce a od ochoty spoluobčanov zapájať sa do činností rôznych spolkov, súborov, pomoci a spolupráce občanov obce.

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com