•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Voľby 2010: Otázky kandidátom na starostu

 19.08.2016

Voľby 2010: Otázky kandidátom na starostu

Poradie odpovedí: Dušan Merčák, Zuzana Nebusová, Marek Bajtoš (neodpovedal)

Odpovedá DUŠAN MERČÁK (kandidát SMER-SD)

 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Spišské Tomášovce?
  Rozhodol som sa kandidovať z jednoduchého dôvodu - záleží mi na ďalšom úspešnom rozvoji obce, ktorá má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, turizmu ako aj v iných oblastiach. Chcem sa pokúsiť vytvoriť pre obyvateľov našej obce nové, účelné veci a služby, ktoré budú prospešné tak obci, ako aj jej obyvateľom a tým sa môže aj naša obec zaradiť medzi tie, ktoré na sebe pracujú a rozvíjajú sa, a nie stagnujú.
 2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných obecných volieb?
  - žiadne športové alebo kultúrne aktivity pre mladých v našej obci (a tých je v obci v súčasnej dobe veľmi veľa) a nemajú sa kde stretávať a spoločensky sa vyvíjať - neprehľadné a nie vždy účelné využívanie finančných prostriedkov obce - malá informovanosť o našej obci a o poskytovaní služieb v oblasti turizmu v našej obci
 3. V posledných rokoch sa obec dala na cestu zvyšovania počtu obyvateľov a výstavbu nových domov, aké sú vaše plány a názory v tejto otázke?
  Pre obec je veľmi dobré mať väčší počet obyvateľov a je potrebné aj naďalej na tom pracovať a vytvárať vhodné podmienky, aby mali aj v budúcnosti ľudia záujem o bývanie v našej obci. V prvom rade je potrebné doriešiť všetky stavebné náležitosti, ktoré súvisia s výstavbou nových domov (napr. dobudovanie inžinierskych sietí), aby sme sa vyhli problémom, ktoré vznikli a sú stále v štádiu riešenia.
 4. Športovci a mládež by potrebovali nové futbalové ihrisko, aké sú vaše plány a ako chcete podporovať šport v obci?
  Vybudovanie nového futbalového ihriska je veľmi potrebné z dôvodu prezentácie našej obce v športovej oblasti, a aj z dôvodu záujmu mladých o športové aktivity, ktoré je potrebné aj naďalej podporovať a rozvíjať. Bolo by veľmi dobré uvažovať o vybudovaní multifunkčného ihriska, ktoré by bolo prospešné pre našu mládež v každej vekovej kategórii a mohlo by sa využívať pre celú obec.
 5. Aká je vaša predstava o fungovaní a existencii Turistickej ubytovni Hornád, ktorá patrí obci?
  Jednoznačne zvýšiť efektívnosť a väčšie spropagovanie Turistickej ubytovne ako miesta na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre obyvateľov našej obce (svadby, posedenia pre dôchodcov, aktivity pre mladých a pod.) ako aj pre turistov.
 6. Súčasťou obce je aj rekreačné stredisko Čingov. Obec sa musí starať o čistotu a poriadok, služby parkoviska rieši prenájmom súkromníkovi, Tatran v podstate nefunguje, ale pre obec je veľmi dôležité aby Čingov nezaostával za Podleskom a aby turisti boli spokojní. Ako by sa mala obec starať o Čingov a ako by sa mal rozvíjať?
  Stredisko Čingov by malo prioritou pre obec. Sú tam stále veľké možnosti rôznych aktivít a služieb pre turistov, kde aj naši obyvatelia by mali možnosť sa zamestnať a preto by obec ako taká mala podporovať všetky dostupné projekty k zvýšeniu turizmu a cestovného ruchu, z ktorého bude mať obec len a len príjem do obecnej pokladne. Veľmi dôležité je dobudovanie príjazdových komunikácii z dôvodu, že naša obec je považovaná za vstupnú bránu do Slovenského raja.
 7. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?
  Pre starších občanov by bolo vhodné pravidelne usporadúvať napr. posedenia pri živej hudbe, kde by si mohli spoločne zaspomínať na svoju mladosť, porozprávať sa so svojimi rovesníkmi, spoločensky sa vyžiť a zmysluplne využiť svoj voľný čas. Program by im mohli spestriť deti z našej obce, ktoré sú v tanečnom alebo speváckom krúžku.
 8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi a čo je potrebné zlepšiť?
  V našej obci je ich dosť veľký počet a preto v žiadnom prípade nesmieme dopustiť, aby zlyhala komunikácia medzi rómskymi obyvateľmi a ostatnými obyvateľmi obce. Je potrebné vytvoriť im priestor na vhodnú sebarealizáciu ako v kultúrnych, tak aj športových aktivitách, ktoré by boli samozrejme v prospech obce a pracovať na zvyšovaní úrovne komunikácie medzi rómskymi obyvateľmi a ostatnými obyvateľmi.
 9. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?
  - zvýšiť aktivitu a efektívnosť v Turistickej ubytovni: organizovanie kultúrnych podujatí pre mladých, ale aj starších obyvateľov našej obce (diskotéky pre mladých, stolný futbal, ping-pong, ďalšie spoločenské hry a nedeľné posedenia pri živej hudbe pre starších)
  - podporovať a organizovať viac športových podujatí, kde sa prehĺbi spolupráca medzi športovcami, ale aj navzájom medzi obcami
  - vytvoriť vhodné podmienky a podporovať aj naďalej výstavbu sociálnych bytov pre sociálne slabších občanov, ale aj výstavbu sociálnych bytov v rómskej osade
  - vyasfaltovanie miestnych komunikácií
  - dobudovanie ČOV v časti Hadušovce
  - zabezpečiť čo najúčelnejšie využívanie finančných prostriedkov obce
 10. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?
  Aby prišli voliť a podporili kandidáta, ktorý chce pre obec naozaj niečo urobiť.


Bc. Zuzana Nebusová (nezávislá kandidátka)

 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Spišské Tomášovce?
  V prvom rade preto, aby sa dokončili diela, ktoré sa začali a v druhom rade preto, lebo má táto práca baví a napĺňa.
 2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných obecných volieb?
  Aj napriek nezhodám, ktoré vládli v obci, podarilo sa vytvoriť lokality, vybudovať chodníky a parkovisko. Mrzí má, že obec investovala do vykúpenia pozemkov veľa peňazí, no bohužiaľ našli sa vlastníci, ktorí nepodpísali zmluvy a zastavili celú výstavbu športového areálu a miestnych komunikácií. Najviac mi vadí to, že v dedine vládne veľká závisť a nenávisť.
 3. V posledných rokoch sa obec dala na cestu zvyšovania počtu obyvateľov a výstavbu nových domov, aké sú vaše plány a názory v tejto otázke?
  Plány mám veľké, je potrebné dobudovať inžinierske siete na jednotlivých lokalitách, odvodňovacie systémy a pripravovať ďalšie lokality pre mladých ľudí, zároveň vybudovať služby pre občanov ako aj centrum pre deti.
 4. Športovci a mládež by potrebovali nové futbalové ihrisko, aké sú vaše plány a ako chcete podporovať šport v obci?
  Pokiaľ sa podarí vykúpiť ešte od 14 vlastníkov (z 548 podielov) pozemok pod športovým areálom, tak je možnosť vybudovať nové ihrisko. Bolo to mojím snom, no bohužiaľ 14 vlastníkov mi ho nedoprialo splniť. Projekty sú pripravené no bohužiaľ územné a stavebné konanie sme nemohli vykonať. Obec prišla o dotáciu vo výške 100.000 €.
 5. Aká je vaša predstava o fungovaní a existencii Turistickej ubytovni Hornád, ktorá patrí obci?
  Je potrebné vykonať rekonštrukciu druhého poschodia a prerobenie salónika pre spoločenské akcie. Od 1. januára 2011 sa v turistickej ubytovni bude variť pre obe škôlky, základnú školu a dôchodcov. Pripravia sa priestory pre klub dôchodcov a pravidelné kultúrne podujatia.
 6. Súčasťou obce je aj rekreačné stredisko Čingov. Obec sa musí starať o čistotu a poriadok, služby parkoviska rieši prenájmom súkromníkovi, Tatran v podstate nefunguje, ale pre obec je veľmi dôležité aby Čingov nezaostával za Podleskom a aby turisti boli spokojní. Ako by sa mala obec starať o Čingov a ako by sa mal rozvíjať?
  V prvom rade, problémom rozvoja je v tom, že obec nie je vlastníkom pozemkov, okrem ciest aj to nie všetkých. V lokalite Čingov je potrebné vybudovať športovú a oddychovú zónu a zároveň je dôležité otvorenie časti Kyseľa. Otvorením Kyseľa sa posilní aj pozícia Čingova ako vstupnej brány a zároveň turisti by mohli viacej využívať ubytovacie služby penziónov v našej obci.
 7. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?
  Založenie klubu dôchodcov, využívanie priestorov Telovýchovnej jednoty pre mládež, skautov. Myslím si, že nie je dostatok kultúrnych podujatí, je to parketa kultúrnej komisie, ktorá by mala byť flexibilnejšia. Problém je v nedostatku financií, sponzorov podujatí je málo.
 8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi a čo je potrebné zlepšiť?
  Zníženie počtu neplatičov zo strany Rómov a doriešenie bytovej otázky pre Rómov.
 9. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?
  - vysporiadanie pozemkov pod ihriskom a prístupovej komunikácie k lokalite č.1 (ešte 14 vlastníkov nepodpísalo kúpne zmluvy z 548 podielov) a vybudovanie športového areálu. Vykúpenie pozemku od vlastníka Slovenský pozemkový fond (SPF) a následné vybudovanie cyklotrasy (zdĺhavý proces z dôvodu nefunkčnosti SPF v Bratislave). Vybudovanie odvodňovacieho systému a chodníkov na všetkých miestnych komunikáciách
  - dokončenie ČOV v Hadušovciach, ul. Juraja Sklenára
  - vypracovanie územného plánu pre našu obec, vybudovanie bytových domov pre mladé rodiny, príprava územia pre výstavbu 100 rodinných domov
  - postavenie zvonice na cintoríne a vybudovanie tribúny pre letné kultúrne podujatia
  - rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom združenia podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie služby v našej obci
 10. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?
  „Len svojím hlasom rozhodnete správnu voľbu.“

Uverejnené: November 2010


 Ostatné rozhovory

Voľby 2010: Otázky kandidátom na starostu

 19.08.2016

Voľby 2010: Otázky kandidátom na starostu

Poradie odpovedí: Dušan Merčák, Zuzana Nebusová, Marek Bajtoš (neodpovedal)

Odpovedá DUŠAN MERČÁK (kandidát SMER-SD)

 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Spišské Tomášovce?
  Rozhodol som sa kandidovať z jednoduchého dôvodu - záleží mi na ďalšom úspešnom rozvoji obce, ktorá má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, turizmu ako aj v iných oblastiach. Chcem sa pokúsiť vytvoriť pre obyvateľov našej obce nové, účelné veci a služby, ktoré budú prospešné tak obci, ako aj jej obyvateľom a tým sa môže aj naša obec zaradiť medzi tie, ktoré na sebe pracujú a rozvíjajú sa, a nie stagnujú.
 2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných obecných volieb?
  - žiadne športové alebo kultúrne aktivity pre mladých v našej obci (a tých je v obci v súčasnej dobe veľmi veľa) a nemajú sa kde stretávať a spoločensky sa vyvíjať - neprehľadné a nie vždy účelné využívanie finančných prostriedkov obce - malá informovanosť o našej obci a o poskytovaní služieb v oblasti turizmu v našej obci
 3. V posledných rokoch sa obec dala na cestu zvyšovania počtu obyvateľov a výstavbu nových domov, aké sú vaše plány a názory v tejto otázke?
  Pre obec je veľmi dobré mať väčší počet obyvateľov a je potrebné aj naďalej na tom pracovať a vytvárať vhodné podmienky, aby mali aj v budúcnosti ľudia záujem o bývanie v našej obci. V prvom rade je potrebné doriešiť všetky stavebné náležitosti, ktoré súvisia s výstavbou nových domov (napr. dobudovanie inžinierskych sietí), aby sme sa vyhli problémom, ktoré vznikli a sú stále v štádiu riešenia.
 4. Športovci a mládež by potrebovali nové futbalové ihrisko, aké sú vaše plány a ako chcete podporovať šport v obci?
  Vybudovanie nového futbalového ihriska je veľmi potrebné z dôvodu prezentácie našej obce v športovej oblasti, a aj z dôvodu záujmu mladých o športové aktivity, ktoré je potrebné aj naďalej podporovať a rozvíjať. Bolo by veľmi dobré uvažovať o vybudovaní multifunkčného ihriska, ktoré by bolo prospešné pre našu mládež v každej vekovej kategórii a mohlo by sa využívať pre celú obec.
 5. Aká je vaša predstava o fungovaní a existencii Turistickej ubytovni Hornád, ktorá patrí obci?
  Jednoznačne zvýšiť efektívnosť a väčšie spropagovanie Turistickej ubytovne ako miesta na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre obyvateľov našej obce (svadby, posedenia pre dôchodcov, aktivity pre mladých a pod.) ako aj pre turistov.
 6. Súčasťou obce je aj rekreačné stredisko Čingov. Obec sa musí starať o čistotu a poriadok, služby parkoviska rieši prenájmom súkromníkovi, Tatran v podstate nefunguje, ale pre obec je veľmi dôležité aby Čingov nezaostával za Podleskom a aby turisti boli spokojní. Ako by sa mala obec starať o Čingov a ako by sa mal rozvíjať?
  Stredisko Čingov by malo prioritou pre obec. Sú tam stále veľké možnosti rôznych aktivít a služieb pre turistov, kde aj naši obyvatelia by mali možnosť sa zamestnať a preto by obec ako taká mala podporovať všetky dostupné projekty k zvýšeniu turizmu a cestovného ruchu, z ktorého bude mať obec len a len príjem do obecnej pokladne. Veľmi dôležité je dobudovanie príjazdových komunikácii z dôvodu, že naša obec je považovaná za vstupnú bránu do Slovenského raja.
 7. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?
  Pre starších občanov by bolo vhodné pravidelne usporadúvať napr. posedenia pri živej hudbe, kde by si mohli spoločne zaspomínať na svoju mladosť, porozprávať sa so svojimi rovesníkmi, spoločensky sa vyžiť a zmysluplne využiť svoj voľný čas. Program by im mohli spestriť deti z našej obce, ktoré sú v tanečnom alebo speváckom krúžku.
 8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi a čo je potrebné zlepšiť?
  V našej obci je ich dosť veľký počet a preto v žiadnom prípade nesmieme dopustiť, aby zlyhala komunikácia medzi rómskymi obyvateľmi a ostatnými obyvateľmi obce. Je potrebné vytvoriť im priestor na vhodnú sebarealizáciu ako v kultúrnych, tak aj športových aktivitách, ktoré by boli samozrejme v prospech obce a pracovať na zvyšovaní úrovne komunikácie medzi rómskymi obyvateľmi a ostatnými obyvateľmi.
 9. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?
  - zvýšiť aktivitu a efektívnosť v Turistickej ubytovni: organizovanie kultúrnych podujatí pre mladých, ale aj starších obyvateľov našej obce (diskotéky pre mladých, stolný futbal, ping-pong, ďalšie spoločenské hry a nedeľné posedenia pri živej hudbe pre starších)
  - podporovať a organizovať viac športových podujatí, kde sa prehĺbi spolupráca medzi športovcami, ale aj navzájom medzi obcami
  - vytvoriť vhodné podmienky a podporovať aj naďalej výstavbu sociálnych bytov pre sociálne slabších občanov, ale aj výstavbu sociálnych bytov v rómskej osade
  - vyasfaltovanie miestnych komunikácií
  - dobudovanie ČOV v časti Hadušovce
  - zabezpečiť čo najúčelnejšie využívanie finančných prostriedkov obce
 10. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?
  Aby prišli voliť a podporili kandidáta, ktorý chce pre obec naozaj niečo urobiť.


Bc. Zuzana Nebusová (nezávislá kandidátka)

 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce Spišské Tomášovce?
  V prvom rade preto, aby sa dokončili diela, ktoré sa začali a v druhom rade preto, lebo má táto práca baví a napĺňa.
 2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných obecných volieb?
  Aj napriek nezhodám, ktoré vládli v obci, podarilo sa vytvoriť lokality, vybudovať chodníky a parkovisko. Mrzí má, že obec investovala do vykúpenia pozemkov veľa peňazí, no bohužiaľ našli sa vlastníci, ktorí nepodpísali zmluvy a zastavili celú výstavbu športového areálu a miestnych komunikácií. Najviac mi vadí to, že v dedine vládne veľká závisť a nenávisť.
 3. V posledných rokoch sa obec dala na cestu zvyšovania počtu obyvateľov a výstavbu nových domov, aké sú vaše plány a názory v tejto otázke?
  Plány mám veľké, je potrebné dobudovať inžinierske siete na jednotlivých lokalitách, odvodňovacie systémy a pripravovať ďalšie lokality pre mladých ľudí, zároveň vybudovať služby pre občanov ako aj centrum pre deti.
 4. Športovci a mládež by potrebovali nové futbalové ihrisko, aké sú vaše plány a ako chcete podporovať šport v obci?
  Pokiaľ sa podarí vykúpiť ešte od 14 vlastníkov (z 548 podielov) pozemok pod športovým areálom, tak je možnosť vybudovať nové ihrisko. Bolo to mojím snom, no bohužiaľ 14 vlastníkov mi ho nedoprialo splniť. Projekty sú pripravené no bohužiaľ územné a stavebné konanie sme nemohli vykonať. Obec prišla o dotáciu vo výške 100.000 €.
 5. Aká je vaša predstava o fungovaní a existencii Turistickej ubytovni Hornád, ktorá patrí obci?
  Je potrebné vykonať rekonštrukciu druhého poschodia a prerobenie salónika pre spoločenské akcie. Od 1. januára 2011 sa v turistickej ubytovni bude variť pre obe škôlky, základnú školu a dôchodcov. Pripravia sa priestory pre klub dôchodcov a pravidelné kultúrne podujatia.
 6. Súčasťou obce je aj rekreačné stredisko Čingov. Obec sa musí starať o čistotu a poriadok, služby parkoviska rieši prenájmom súkromníkovi, Tatran v podstate nefunguje, ale pre obec je veľmi dôležité aby Čingov nezaostával za Podleskom a aby turisti boli spokojní. Ako by sa mala obec starať o Čingov a ako by sa mal rozvíjať?
  V prvom rade, problémom rozvoja je v tom, že obec nie je vlastníkom pozemkov, okrem ciest aj to nie všetkých. V lokalite Čingov je potrebné vybudovať športovú a oddychovú zónu a zároveň je dôležité otvorenie časti Kyseľa. Otvorením Kyseľa sa posilní aj pozícia Čingova ako vstupnej brány a zároveň turisti by mohli viacej využívať ubytovacie služby penziónov v našej obci.
 7. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?
  Založenie klubu dôchodcov, využívanie priestorov Telovýchovnej jednoty pre mládež, skautov. Myslím si, že nie je dostatok kultúrnych podujatí, je to parketa kultúrnej komisie, ktorá by mala byť flexibilnejšia. Problém je v nedostatku financií, sponzorov podujatí je málo.
 8. Naši Rómovia by sa možno opýtali, ako si predstavujete spoluprácu s nimi a čo je potrebné zlepšiť?
  Zníženie počtu neplatičov zo strany Rómov a doriešenie bytovej otázky pre Rómov.
 9. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?
  - vysporiadanie pozemkov pod ihriskom a prístupovej komunikácie k lokalite č.1 (ešte 14 vlastníkov nepodpísalo kúpne zmluvy z 548 podielov) a vybudovanie športového areálu. Vykúpenie pozemku od vlastníka Slovenský pozemkový fond (SPF) a následné vybudovanie cyklotrasy (zdĺhavý proces z dôvodu nefunkčnosti SPF v Bratislave). Vybudovanie odvodňovacieho systému a chodníkov na všetkých miestnych komunikáciách
  - dokončenie ČOV v Hadušovciach, ul. Juraja Sklenára
  - vypracovanie územného plánu pre našu obec, vybudovanie bytových domov pre mladé rodiny, príprava územia pre výstavbu 100 rodinných domov
  - postavenie zvonice na cintoríne a vybudovanie tribúny pre letné kultúrne podujatia
  - rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom združenia podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie služby v našej obci
 10. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?
  „Len svojím hlasom rozhodnete správnu voľbu.“

Uverejnené: November 2010

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com