•  | 
  •  | 
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 5.8.2019

 31.07.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 5.8.2019 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

Program

1.  Kontrola uznesení  /p. kontrolórka/

2.  Informácia z FSK

3.  Úprava rozpočtu / p. Kubičárová/

4.  Schválenie súpisných čísiel.

5.  Schválenie VZN o parkovacích miestach.

6.  Schválenie VZN o udržiavaní priestorov

7.  Schválenie  Zámenných zmlúv  č. 6/2019, 7/2019, 8/2019,  9/2019, 10/2019,  ul. Smižianska –

      kanalizácia

      Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena  1/2019- ul. Smižianska –  kanalizácia

      Schválenie Kúpnej zmluvy 6/2019 ul. Smižianska –  kanalizácia

      Schválenie zámeru zameniť  podiel v pozemku parcely E-KN 1145, 983, 979, 1007 -  pre schválenie 

      zámenných zmlúv  č. 11/2019, č. 12/2019 a kúpnej zmluvy a zámennej zmluvy   č. 2/2019

      ul. Smižianska –  kanalizácia

 8.  Schválenie Kúpnej zmluvy a Zámennej zmluvy Marek Pecha a spol. podľa GP 53/2019

 9.  Schválenie Kúpnej zmluvy P. Leško a spol. podľa GP č. 34/2019

      Schválenie Zámennej zmluvy T. Baranyi, MUDr. D. Duchová podiel v EKN č. 203 – Obec Spišské

      Tomášovce podiel v EKN č. 201/2, zámer schválený dňa 15.5.2019

10. Správa audítora.

11. Správa z previerky prokuratúry.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

              starostka obce 


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com