•  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na rokovanie OZ: 13.3.2017

 08.03.2017

V e c: P o z v á n k a 

Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2017 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

Program:

  1. Schválenie nájomnej zmluvy  medzi obcou Spišské Tomášovce  a Mimoclubom v zastúpení Milošom Marcišovským
  2. Schválenie nájomnej zmluvy  medzi obcou Spišské Tomášovce  a p. Dzurikom  za účelom prenajímania verejného priestranstva a na chatky v lokalite Čingove  pre HS
  3. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
  4. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce

        5. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

        6. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.

        7. Doriešenie havarijného stavu strechy Turistickej ubytovne. 

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

               

                Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                         starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com