•  
  •  

  Aktuality

  Pozvánka na rokovanie OZ: 13.3.2017

   08.03.2017

  V e c: P o z v á n k a 

  Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2017 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie nájomnej zmluvy  medzi obcou Spišské Tomášovce  a Mimoclubom v zastúpení Milošom Marcišovským
  2. Schválenie nájomnej zmluvy  medzi obcou Spišské Tomášovce  a p. Dzurikom  za účelom prenajímania verejného priestranstva a na chatky v lokalite Čingove  pre HS
  3. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
  4. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce

          5. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

          6. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.

          7. Doriešenie havarijného stavu strechy Turistickej ubytovne. 

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

                 

                  Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                           starostka obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com