•  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva: 28.4.2017

 20.04.2017

V e c: P o z v á n k a 

Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  28.4.2017, t. j.  piatok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

Program:

  1. Schválenie záverečného účtu –stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
  2. Schválenie VZN – zásady a tvorba fondu opráv v nájomných bytoch
  3. Úprava rozpočtu
  4. Schválenie kúpnej zmluvy  č.1/2017 a  č.2/2017
    Schválenie zámenných zmlúv č.1/2017 a č. 2/2017

        5.  Rôzne:

              -  Schválenie zriadenia súkromného centra  špec. ped. poradenstva  

              -  žiadosť o odkúpenie časti pozemku / Mhr. Ján Zemjanek/

              -  informácia o schválení dotácie na ČOV II

              -  prerokovanie VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

              -  prerokovanie VZN o chove a držaní psov

              -  otvorenie letnej turistickej sezóny

              -  oboznámenie s cenovými ponukami  na opravu strechy na obecnej budove


Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

               

                Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                                         starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com