•  
  •  

  Aktuality

  Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva: 28.4.2017

   20.04.2017

  V e c: P o z v á n k a 

  Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  28.4.2017, t. j.  piatok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie záverečného účtu –stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
  2. Schválenie VZN – zásady a tvorba fondu opráv v nájomných bytoch
  3. Úprava rozpočtu
  4. Schválenie kúpnej zmluvy  č.1/2017 a  č.2/2017
   Schválenie zámenných zmlúv č.1/2017 a č. 2/2017

          5.  Rôzne:

                -  Schválenie zriadenia súkromného centra  špec. ped. poradenstva  

                -  žiadosť o odkúpenie časti pozemku / Mhr. Ján Zemjanek/

                -  informácia o schválení dotácie na ČOV II

                -  prerokovanie VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

                -  prerokovanie VZN o chove a držaní psov

                -  otvorenie letnej turistickej sezóny

                -  oboznámenie s cenovými ponukami  na opravu strechy na obecnej budove


  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

                 

                  Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                                           starostka obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com