•  

  Aktuality

  Výberové konanie na jedno pracovné miesto

   22.05.2017

  Všetky podmienky sú aj v priloženom dokumente vo formáte PDF.

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  Obecný úrad  Spišské Tomášovce , Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

  vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

  Výberové konanie sa uskutoční dňa  09.06.2017 o 9.00 hod.

  v priestoroch kancelárie starostky na Obecnom úrade Spišské Tomášovce.

  Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

  Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05.06.2017 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

  Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

  Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (odporúča sa forma Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

  Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

  • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie

  Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník  sú:

  1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
  2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).

  3.    Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo 

         organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

  4.    Znalosť jazyka cieľovej skupiny (  rómsky, maďarsky a pod.)

  5.    Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.)

  Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

  Neúspešných kandidátov už obec nekontaktuje.

  Miestom výkonu práce je rómska osada obce a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu

  Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.07.2017

  Popis práce Terénneho pracovníka

  • asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
  • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce;
  • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť.

  Zásada nediskriminácie:

  V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com