•  
  •  

  Aktuality

  Pozvánka na OZ: 28.7.2017

   06.07.2017

  V e c: P o z v á n k a 

             Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  28.7.2017  t. j.  piatok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie VZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce
  2. Schválenie  VZN č.  7/ 2017  o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
  3. Schválenie  VZN č.  8/ 2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce
  4. Informácia o zrealizovanej výstavbe ihriska a schválenie výsadby trávy na ihrisku. / Ing. Hric/ a úprava svahu pri štátnej ceste.
  5. Informácia  o zrealizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie  a dobudovanie kanalizačného zberača  k ČOV II. 
  6. Informácia o schválení  dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU  a jej realizácia
  7. Informácia o vysporiadaní  pozemku pod obecnou budovou TU.
  8. Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu a sanácia nelegálnych skládok v obci Spišské Tomášovce – doplnenie k projektu Zberný dvor  Spišské Tomášovce.
  9. Informácie o výzvach biokomposty, zdravé komunity, občianske hliadky, vodojem na ul. Hrabušickej, kanalizácia ul. Smižianska, protipovodňového opatrenia.

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

        

                    Mgr. Zuzana Nebusová 

                           starostka obce


  V e c: P o z v á n k a 

             Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  10.7.2017  t. j.  pondelok o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie  VZN č.    / 2017  o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
  2. Schválenie  VZN č.    / 2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce  
  3. Schválenie VZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce
  4. Správa audítora  za rok 2016
  5. Úprava rozpočtu
  6. Informácia o výstavbe ihriska a schválenie  úpravy okolia ihriska.
  7. Informácia  o realizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a určenie termínu odovzdania ČOV II do prevádzky. 
  8. Informácia o schválení  dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU  a jej realizácia
  9. Informácia o oprave miestnej komunikácie na Čingove
  10. Informácia o tlači Monografie obce  / PhDr. Gonda/  
  11. Úprava  schváleného termínu   v  nájomnej zmluve medzi obcou Spišské Tomášovce  a p. Dzurikom  za účelom prenajímania verejného priestranstva a  chatky v lokalite Čingove .
  12.  Výročie obce dňa 19.8.2017

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

                    Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                                                     starostka obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com