•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Aktuality

Rokovanie obecného zastupiteľstva je zvolané na 8.12.2017

 04.12.2017

V e c: P o z v á n k a 

           Starostka obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  8.12.2017, / t. j.  piatok/  o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce.

Program:

 1. Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona 564/1991 Z.z. podľa § 2a. 
 2. VZN o miestnych daniach a poplatkoch
 3. VZN za úkony a služby
 4. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 
 5. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (úprava réžie po prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)
 6. Úprava rozpočtu 2017
 7. Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
 8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
 9. Nájom parkovisko Čingov
 10. Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby - kontrola kanalizačných šachiet  
 11. Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni (na podnet p. Jána Knutľa) - prizvaná p. vedúca Compelová Anna
 12. Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča
 13. Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia

             Paľuchová, Obec Spišské  Tomášovce, Ľudmila Grečková

                          Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské

                          Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                          Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské

                          Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                          Doriešenie vysporiadania  ul. Krátkej.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň potvrdili účasť na zasadnutí.     

                  Mgr. Zuzana Nebusová 

                           starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com