•  

  Aktuality

  Rokovanie obecného zastupiteľstva je zvolané na 8.12.2017

   04.12.2017

  V e c: P o z v á n k a 

             Starostka obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  8.12.2017, / t. j.  piatok/  o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona 564/1991 Z.z. podľa § 2a. 
  2. VZN o miestnych daniach a poplatkoch
  3. VZN za úkony a služby
  4. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 
  5. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (úprava réžie po prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)
  6. Úprava rozpočtu 2017
  7. Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020
  8. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018
  9. Nájom parkovisko Čingov
  10. Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby - kontrola kanalizačných šachiet  
  11. Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni (na podnet p. Jána Knutľa) - prizvaná p. vedúca Compelová Anna
  12. Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča
  13. Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia

               Paľuchová, Obec Spišské  Tomášovce, Ľudmila Grečková

                            Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské

                            Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                            Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské

                            Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                            Doriešenie vysporiadania  ul. Krátkej.

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň potvrdili účasť na zasadnutí.     

                    Mgr. Zuzana Nebusová 

                             starostka obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com