•  

  Aktuality

  Výzva Slovenskej inšpekcie životného prostredia: Rekonštrukcia hydinárskej farmy

   19.12.2017

  Vec: Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Hydinárska farma Spišské Tomášovce" prevádzkovateľovi BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava a stvebníkovi Hydina Slovensko s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec.

  Predmetom žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Hydinárska farma Spišské Tomášovce", ktorej súčasťou bude aj dodatočné povolenie pre uskutočnenie stavby "Rekonštrukcia a predĺženie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov, hydinová farma Spišské Tomášovce", ktorá sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory (viac podrobností obsahuje priložený dokument).

  Obec Spišské Tomášovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona. Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ, obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovaným stavbám, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

  Komplenté znenie výzvy je v priloženom PDF dokuemente.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com