•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.3.2019

   05.03.2019

  Program:
  1. Schválenie programu zasadnutia ob. zastupiteľstva
  2. Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
  3. Schválenie štúdie pre výstavbu Materskej školy - nový projekt / Ing. R. Kruliac/
  4. Zmeny a doplnky územného plánu obce – /Ing. Samuel Bendík/
  5. Rozpočet obce – kapitálové výdavky a zmeny /Ing. Hric/
  6. Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami obce (Marcel Hric)
  7. Schválenie Štatútu obce – (Samo Bendik)
  8. Žiadosť p. Ľudmily Marčišovskej o odkúpenie pozemku, parcely KNC 245/3 o výmere 287 m2
  9. Žiadosť o založenie Dobrovoľného Hasičského zboru. / J. Špiner/
  10. Schválenie zámeru zameniť podiely vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce, v pozemkoch, parcely od
         KN E 94,95,97,102,103,104,105,106,107,108,196,198,202 v lokalite za Humnami,
  11. Schválenie návrhu zámennej zmluvy na pozemky, parcely od KN E 93 po parcelu KN E 101 v lokalite za Humnami
  12. Schválenie návrhu zámennej zmluvy na pozemky, parcely od KN E 102, 103,104, 105, 106, 107, 108 v lokalite za Humnami.
  13. Schválenie :
  A/ zámeru zameniť podiely v parcelách na výstavbu kanalizačného zberača ul. Smižianska
  B/ návrhu zmluvy pre výstavbu kanalizačného zberača ul. Smižianska.
  14. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
  15. Schválenie súpisných čísiel
  16. Schválenie . A / Plánu odpadového hospodárstva,
  B/ VZN – odvoz pneumatík firmou Eltma
  17. Podanie informácii z komisie životného prostredia / Ing. Jozef Bartoš/
  18. Rôzne.

   Úradné hodiny

   Obecný úrad

   Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
   Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Piat. 08:00 - 11:30

   Stavebný úrad

   Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
   Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
   Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
   Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
   Piat. nestránkový deň

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com