•  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 6.5.2019

 03.05.2019

V e c : P o z v á n k a
Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 6.5.2019 t.j. pondelok o 18.30 hod. v kancelárii starostky obce.
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Vymenovanie zástupcu starostky obce
5. Zrušenie uznesenia č. 127/2017 zo dňa 8.12.2017
Zrušenie uznesenia č. 16/2018 zo dňa 28.2.2018
6. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
7. Úprava rozpočtu
8. Schválenie súpisného čísla
9. Schválenie Zámenných zmlúv č. 1/2019 (Fifík a spol.), 2/2019 (Hojnoš a spol.)
Schválenie zámeru obce zameniť pozemok KNC – 289,288, 290 formou zámennej zmluvy a MK a schválenie zámennej zmluvy č. 3/2019 (Pecha Marek a spol.)
Schválenie zámeru predaja pozemku na základe GP č. 11/2019 a schválenie Kúpnej zmluvy č. 4/2019 (Anna Gáborová)
10. Podnikateľská činnosť – cena za ubytovanie
11. MAS Miloj Spiš – PHSR
12. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
13. Schválenie nájomnej zmluvy plynárenského zariadenia na ulici Krátkej
Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com