•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 5.8.2019

   31.07.2019

  V e c : P o z v á n k a

              Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 5.8.2019 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program

  1.  Kontrola uznesení  /p. kontrolórka/

  2.  Informácia z FSK

  3.  Úprava rozpočtu / p. Kubičárová/

  4.  Schválenie súpisných čísiel.

  5.  Schválenie VZN o parkovacích miestach.

  6.  Schválenie VZN o udržiavaní priestorov

  7.  Schválenie  Zámenných zmlúv  č. 6/2019, 7/2019, 8/2019,  9/2019, 10/2019,  ul. Smižianska –

        kanalizácia

        Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena  1/2019- ul. Smižianska –  kanalizácia

        Schválenie Kúpnej zmluvy 6/2019 ul. Smižianska –  kanalizácia

        Schválenie zámeru zameniť  podiel v pozemku parcely E-KN 1145, 983, 979, 1007 -  pre schválenie 

        zámenných zmlúv  č. 11/2019, č. 12/2019 a kúpnej zmluvy a zámennej zmluvy   č. 2/2019

        ul. Smižianska –  kanalizácia

   8.  Schválenie Kúpnej zmluvy a Zámennej zmluvy Marek Pecha a spol. podľa GP 53/2019

   9.  Schválenie Kúpnej zmluvy P. Leško a spol. podľa GP č. 34/2019

        Schválenie Zámennej zmluvy T. Baranyi, MUDr. D. Duchová podiel v EKN č. 203 – Obec Spišské

        Tomášovce podiel v EKN č. 201/2, zámer schválený dňa 15.5.2019

  10. Správa audítora.

  11. Správa z previerky prokuratúry.

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

                starostka obce 


  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com