•  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 11.11.2019

 06.11.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11.11.2019  t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

Program: 

1. Schválenie Zmluvy o vecnom bremene č. 2/2019 - J. Kačmarik, M. Kačmariková a obec Spišské   

    Tomášovce, kanalizácia ul. Smižianska.

2. zrušenie prijatého uznesenia č. 154/2019 ZZ č. 9/2019, zo dňa 9.9.2019 z dôvodu nepodpísania

    účastníkom konania.- kanalizácia ul. Smižianska.

3. Schválenie zámennej zmluvy č. 14/2019  - Vincent Bartoš, T. Staššík, M. Staššíková, M. Podolinský    

    – kanalizácia ul. Smižianska

4. Zmena rozpočtu –rozpočtové opatrenie 4/2019 / materiál spracovala p. Kubičárová/

5. Schválenie úpravy rozpočtu – rozpočtové opatrenie 5/2019 / materiál spracovala p. Kubičárová/

6. Schválenie finančných prostriedkov na oplotenie Zberného dvora.

7. Schválenie zmluvy p. Marčišovskej o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná, z dôvodu ukončenia príprav pre stavebné povolenie stavby Rozšírenie kanalizácie ul. Smižianska

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com