•  | 
  •  

Aktuality

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

 07.05.2020

Dana Hojnošová  kontrolórka Obce Spišské Tomášovce 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov p r e d k l a d á m

Obecnému zastupiteľstvu obce Spišské Tomášovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

NA 2. POLROK 2020

Cieľom  kontroly je zabezpečiť v obci Spišské Tomášovce  a v  organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizáciu finančných operácií

  1.  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Termín: priebežne

  1. Kontrola výdavkových dokladov zameraná na spotrebu pohonných hmôt na kosenie verejných priestranstiev

Termín: september 2020

  1. Kontrola čerpania rozpočtu za I. polrok 2020

Termín: október 2020

  1. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly za I. polrok  2020  na príjmových a výdavkových dokladov

Termín: október 2020

  1. Stav a vývoj  dlhu obce

Termín: október 2020

  1. Kontrola príjmov a výdavkov Turistickej ubytovne a parkoviska

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2021-2022

Termín: december 2020

Ďalšia činnosť: Aktívna účasť na   zasadnutiach obecného zastupiteľstva a kontroly  o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo.

Spišské Tomášovce, 7. 5. 2020

                                                                                               Dana Hojnošová

Zverejnené dňa: 7.5.2020                                                      Kontrolórka obce

Schválené dňa:


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com