•  

  Aktuality

  oznámenie o voľnom pracovnom mieste

   21.07.2021

                                                        OZNÁMENIE

  Voľné pracovné miesto:  REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU v obci Spišské Tomášovce

  Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (odbor- stavebníctvo)

  Pracovný úväzok : 37,5 hod. týždenne

  Nástup možný: od 1.10.2021

  Mzda: V zmysle platných právnych predpisov odmeňovania zamestnancov vo verejnom záujme

  Náplň práce:

  •  Zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona.
  • Vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí.
  • Vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.
  • Vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona.
  • Sleduje všetku stavebnú činnosť v obci  a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia.
  • Prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona.
  • Vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona.
  • V konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov, vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona.
  • Vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie: 
   vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie, ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie, prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona, v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov.
  • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu
  • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
  • zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
  • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podľa § 55 ods.2 stavebného zákona,
  • Zabezpečí prípravu inžinierskej činnosti pre jednotlivé stavby , ktoré realizuje obec Spišské Tomášovce.

  V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť +životopis (KONTAKT: podatelna@spissketomasovce.sk , 053/4299729)

                                                                                                          Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com