•  | 
  •  

Dane a poplatky

Poplatky stavebného úradu

Cenník stavebný

Daň z pozemkov
Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane
a) orná pôda, ovocné sady 0,2018 1,25 % zo základu dane
 trvalé trávnaté porasty 0,0590 1,25 % zo základu dane
b)  záhrady 1,85 0,62 % zo základu dane
c)   zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 0,62% zo základu dane
d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, ak daňovník nedoručí k daňovému priznaniu znalecký posudok na lesný pozemok 0,08 0,40% zo základu dane
e)  stavebné pozemky 18,58 0,50 % zo   základu dane
Daň zo stavieb
Druh stavby Sadzba/m2
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  0,16 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    0,15 €
c) chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu  0,70 €
d) samostatne stojace garáže  0,25 €
e) stavby hromadných garáží 0,25 €
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,25 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu   0,60 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  0,80 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)  0,30 €
Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. vo výške 0,03 € za každý aj začatý m2
Daň z bytov
Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v bytových  domoch  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
Sadzba dane za psa
- chovaného v rodinnom dome 5,00 €
- chovaného v bytovom dome 5,00 €
- chovaného na chate 5,00 €
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,35 €
b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,15 €
c) umiestnenie predajného zariadenia 0,20 €
d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,20 €
Daň z pozemkov
Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane
a) orná pôda, ovocné sady 0,2018 1,25 % zo základu dane
e) za umiestnenie dočasnej skládky  0,15 €
f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  0,10 €
g) umiestnenie reklamného zariadenia 0,16 €
Daň za ubytovanie
Dane za ubytovanie za osobu a prenocovanie. 0,50 € 
Daň za odpad a stočné
Stočné (osoba/mesiac) 1,20 €
Daň za odpad (osoba/rok) 13,03 €

Poplatky obce Spišské Tomášovce platné od 1.1.2018
Prjaté na základe: smernice č. 5/2017, VZN č. 10/2017, VZN č. 11/2017, 
VZN č. 2/2017, VZN č.3/ 2017, Z. NR SR 145/1995 Z.z.
Oznámenie o určení súpisného čísla  5 €
Oznámenie o drobnej stavbe 10 €
Potvrdenia -  o trvalom pobyte  5 €
                    -   o účastí na pohreb  2 €
                    -   ostatné  2 €
Poplatok za použitie chladničky za 1 deň: 
občania Sp. Tomášoviec   10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt  20 €
Poplatok za obradnú sieň :
občania Sp. Tomášoviec 10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt 20 €
Poplatok za hrobové miesto na obdobie 5 rokov     10 €
Jednorázový poplatok za hrob. miesto pre občanov,
ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €
Poplatok za hrobku na 10 rokov  40 €
Poplatok za relácie jubilantom  4 €
Poplatok za  užívanie trhového miesta  2 €
Poplatok za vyhlásenie rozhlasom  4 €
Opis účtovných dokladov   1 €
Poplatok za sálu: za 1 hod.                                      9 €
Daň za psa  5 €
Poplatok za vybavenie sprievodného listu 1 €
Poplatok za fotokopírovanie – 1 strana  0,10 €
Daň za odpad - osoba/ rok 13,03 €
Osvedčenie podpisu  2,00 €
Osvedčenie listiny  2,00 €
Poplatok za využitie elek. energie a vodného (Cintorín)  7 €
Stočné (osoba /mesiac) 1,50 €

Poplatky za sociálne služby

Finančný príspevok na stravu
seniorom (dôchodcom nad 65 rokov života a ostatným, ktorí vlastnia preukaz ZŤP) 0,50 € (zvyšný rozdiel hradí príjmateľ stravy)
Platba za donášku stravy do domácnosti
- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázanosti sumou 0,50 € obedár/deň
- pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností pre dva obedy do jednej domácnosti sumou: 0,40 € 2 obedáre/deň
- pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 0,40 € obedár/deň
Opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou v domácnosti klienta
- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 1,20 €/hod
- pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností 2,40 €/hod

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com