•  
  •  

  Dane a poplatky

  Poplatky stavebného úradu

  Cenník stavebný

  Daň z pozemkov
  Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane
  a) orná pôda, ovocné sady 0,2018 1,25 % zo základu dane
   trvalé trávnaté porasty 0,0590 1,25 % zo základu dane
  b)  záhrady 1,85 0,62 % zo základu dane
  c)   zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 0,62% zo základu dane
  d)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, ak daňovník nedoručí k daňovému priznaniu znalecký posudok na lesný pozemok 0,08 0,40% zo základu dane
  e)  stavebné pozemky 18,58 0,50 % zo   základu dane
  Daň zo stavieb
  Druh stavby Sadzba/m2
  a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  0,16 €
  b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu    0,15 €
  c) chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu  0,70 €
  d) samostatne stojace garáže  0,25 €
  e) stavby hromadných garáží 0,25 €
  f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,25 €
  g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu   0,60 €
  h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,  0,80 €
  i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)  0,30 €
  Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. vo výške 0,03 € za každý aj začatý m2
  Daň z bytov
  Ročná sadzba dane z bytov je pre byty a nebytové priestory nachádzajúce sa v bytových  domoch  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
  Sadzba dane za psa
  - chovaného v rodinnom dome 5,00 €
  - chovaného v bytovom dome 5,00 €
  - chovaného na chate 5,00 €
  Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva
  a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,35 €
  b) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,15 €
  c) umiestnenie predajného zariadenia 0,20 €
  d) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 0,20 €
  Daň z pozemkov
  Druh pozemku Hodnota pozemku €/m2 Sadzba dane
  a) orná pôda, ovocné sady 0,2018 1,25 % zo základu dane
  e) za umiestnenie dočasnej skládky  0,15 €
  f) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska  0,10 €
  g) umiestnenie reklamného zariadenia 0,16 €
  Daň za ubytovanie
  Dane za ubytovanie za osobu a prenocovanie. 0,50 € 
  Daň za odpad a stočné
  Stočné (osoba/mesiac) 1,20 €
  Daň za odpad (osoba/rok) 13,03 €

  Správne poplatky a dane platné od 1.1.2017

  Oznámenie o určení súpisného čísla  5 €
  Oznámenie o drobnej stavbe 10 €
  Potvrdenia -  o trvalom pobyte  5 €
                      -   o účastí na pohreb  2 €
                      -   ostatné  2 €
  Poplatok za použitie chladničky za 1 deň: 
  občania Sp. Tomášoviec   10 €
  občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt  20 €
  Poplatok za obradnú sieň :
  občania Sp. Tomášoviec 10 €
  občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt 20 €
  Poplatok za hrobové miesto na obdobie 5 rokov     10 €
  Jednorázový poplatok za hrob. miesto pre občanov,
  ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €
  Poplatok za hrobku na 10 rokov  40 €
  Poplatok za relácie jubilantom  4 €
  Poplatok za  užívanie trhového miesta  2 €
  Poplatok za vyhlásenie rozhlasom  4 €
  Opis účtovných dokladov   1 €
  Daň za psa  5 €
  Poplatok za fotokopírovanie – 1 strana  0,10 €
  Daň za odpad - osoba/ rok 13,03 €
  Osvedčenie podpisu  1,50 €
  Osvedčenie listiny  1,50 €
  Poplatok za využitie elek. energie a vodného (Cintorín)  7 €
  Stočné (osoba /mesiac) 1,20 €

  Poplatky za sociálne služby

  Finančný príspevok na stravu
  seniorom (dôchodcom nad 65 rokov života a ostatným, ktorí vlastnia preukaz ZŤP) 0,50 € (zvyšný rozdiel hradí príjmateľ stravy)
  Platba za donášku stravy do domácnosti
  - pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázanosti sumou 0,50 € obedár/deň
  - pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností pre dva obedy do jednej domácnosti sumou: 0,40 € 2 obedáre/deň
  - pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 0,40 € obedár/deň
  Opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou v domácnosti klienta
  - pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 1,20 €/hod
  - pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností 2,40 €/hod

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com