•  

  Dane a poplatky

  Poplatky stavebného úradu

  Poplatky obce

  Poplatky obce Spišské Tomášovce platné od 1.1.2021
  Prjaté na základe: smernice č. 2/2020, VZN č. 5/2020, Smernica č.3/2018 
  VZN č. 2/2020, VZN č.3/ 2017, Z. NR SR 145/1995 Z.z.
  Oznámenie o drobnej stavbe 10 €
  Potvrdenia -  o trvalom pobyte  5 €
                      -   ostatné  2 €
  Poplatok za použitie chladničky za 1 deň: 
  občania Sp. Tomášoviec   10 €
  občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt  20 €
  Poplatok za obradnú sieň :
  občania Sp. Tomášoviec 10 €
  občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt 20 €
  Poplatok za hrobové miesto na obdobie 5 rokov     10 €
  Jednorázový poplatok za hrob. miesto pre občanov,
  ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €
  Poplatok za hrobku na 10 rokov  40 €
  Poplatok za relácie jubilantom  4 €
  Poplatok za  užívanie trhového miesta  2 €
  Poplatok za vyhlásenie rozhlasom  4 €
  Opis účtovných dokladov   1 €
  Poplatok za sálu: za 1 hod.                                      9 €
  Daň za psa  5 €
  Poplatok za vybavenie sprievodného listu 1 €
  Poplatok za fotokopírovanie – 1 strana  0,10 €
  Daň za odpad - osoba/ rok 20,00 €
  Osvedčenie podpisu  2,00 €
  Osvedčenie listiny  2,00 €
  Poplatok za využitie elek. energie a vodného (Cintorín)  7 €
  Stočné (osoba /mesiac) 1,70 €

  Sadzby  dane  z  nehnuteľnosti  na  rok  2018

  Daň z pozemkov:

  1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

          1,25 % zo základu dane (0,2018 € x výmera) 

     

  2. trvalé trávnaté porasty

             1,25 % zo základu dane (0,0590 € x výmera)

  3. lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy, rybníky      

      a ostatné vodné plochy

            0,40 % zo základu dane ( 0,08 € x výmera)

  4.  záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy

          0,62 % zo základu dane (1,85 € x výmera)

  5. stavebné pozemky    

          0,50 % zo základu dane (18,58 €  x výmera)

  Daň zo stavieb :

  1.   rodinné domy a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

        funkciu pre hlavnú stavbu                                                               0,16 €  m²

  2.   stavby na pôdohospodársku produkciu                                           0,15 €  m²

  3.   chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                        0,70 €   m²

  4.   samostatne stojace garáže                                                                0,25 €   m²

  5.   stavby hromadných garáží                                                               0,25 €   m²

  6.   stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                         0,25 €   m²

  7.   priemyselné stavby                                                                          0,60 €   m²

  8.   stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť                         0,80 €   m²

  9.   ostatné stavby                                                                                   0,30 €   m²

  10. byty  a nebytové priestory                                                                0,16 €  m²

  11.  každé ďalšie podlažie                                                                      0,03 €   m²

  Poplatky za sociálne služby

  Finančný príspevok na stravu
  seniorom (dôchodcom nad 65 rokov života a ostatným, ktorí vlastnia preukaz ZŤP) 0,50 € (zvyšný rozdiel hradí príjmateľ stravy)
  Platba za donášku stravy do domácnosti
  - pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázanosti sumou 0,50 € obedár/deň
  - pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností pre dva obedy do jednej domácnosti sumou: 0,50 € 2 obedáre/deň
  - pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 0,40 € obedár/deň
  Opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou v domácnosti klienta
  - pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 1,80 €/hod
  - pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností 2,40 €/hod

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com