•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Dane a poplatky

Poplatky stavebného úradu

Poplatky obce

Poplatky obce Spišské Tomášovce platné od 1.1.2021
Prjaté na základe: smernice č. 2/2020, VZN č. 5/2020, Smernica č.3/2018 
VZN č. 2/2020, VZN č.3/ 2017, Z. NR SR 145/1995 Z.z.
Oznámenie o drobnej stavbe 10 €
Potvrdenia -  o trvalom pobyte  5 €
                    -   ostatné  2 €
Poplatok za použitie chladničky za 1 deň: 
občania Sp. Tomášoviec   10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt  20 €
Poplatok za obradnú sieň :
občania Sp. Tomášoviec 10 €
občania, kt. nemajú v obci trvalý pobyt 20 €
Poplatok za hrobové miesto na obdobie 5 rokov     10 €
Jednorázový poplatok za hrob. miesto pre občanov,
ktorí nemajú v obci trvalý pobyt 100 €
Poplatok za hrobku na 10 rokov  40 €
Poplatok za relácie jubilantom  4 €
Poplatok za  užívanie trhového miesta  2 €
Poplatok za vyhlásenie rozhlasom  4 €
Opis účtovných dokladov   1 €
Poplatok za sálu: za 1 hod.                                      9 €
Daň za psa  5 €
Poplatok za vybavenie sprievodného listu 1 €
Poplatok za fotokopírovanie – 1 strana  0,10 €
Daň za odpad - osoba/ rok 20,00 €
Osvedčenie podpisu  2,00 €
Osvedčenie listiny  2,00 €
Poplatok za využitie elek. energie a vodného (Cintorín)  7 €
Stočné (osoba /mesiac) 1,70 €

Sadzby  dane  z  nehnuteľnosti  na  rok  2018

Daň z pozemkov:

1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

        1,25 % zo základu dane (0,2018 € x výmera) 

   

2. trvalé trávnaté porasty

           1,25 % zo základu dane (0,0590 € x výmera)

3. lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy, rybníky      

    a ostatné vodné plochy

          0,40 % zo základu dane ( 0,08 € x výmera)

4.  záhrady, zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy

        0,62 % zo základu dane (1,85 € x výmera)

5. stavebné pozemky    

        0,50 % zo základu dane (18,58 €  x výmera)

Daň zo stavieb :

1.   rodinné domy a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

      funkciu pre hlavnú stavbu                                                               0,16 €  m²

2.   stavby na pôdohospodársku produkciu                                           0,15 €  m²

3.   chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                        0,70 €   m²

4.   samostatne stojace garáže                                                                0,25 €   m²

5.   stavby hromadných garáží                                                               0,25 €   m²

6.   stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                         0,25 €   m²

7.   priemyselné stavby                                                                          0,60 €   m²

8.   stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť                         0,80 €   m²

9.   ostatné stavby                                                                                   0,30 €   m²

10. byty  a nebytové priestory                                                                0,16 €  m²

11.  každé ďalšie podlažie                                                                      0,03 €   m²

Poplatky za sociálne služby

Finančný príspevok na stravu
seniorom (dôchodcom nad 65 rokov života a ostatným, ktorí vlastnia preukaz ZŤP) 0,50 € (zvyšný rozdiel hradí príjmateľ stravy)
Platba za donášku stravy do domácnosti
- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázanosti sumou 0,50 € obedár/deň
- pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností pre dva obedy do jednej domácnosti sumou: 0,50 € 2 obedáre/deň
- pre FO, ktorým je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 0,40 € obedár/deň
Opatrovateľská služba poskytovaná terénnou formou v domácnosti klienta
- pre FO, ktorej nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutím o odkázaností sumou 1,80 €/hod
- pre FO ktorým nie je priznaná opatrovateľská služba rozhodnutí o odkázaností 2,40 €/hod

Úradné hodiny

Z dôvodu zvýšeného počtu pozitívnych na ochorenie COVID 19 oznamujeme občanom, že obecný úrad v Spišských Tomášovciach bude aj naďalej od 8.2.2021 zatvorený. O znovuotvorení Vás budeme informovať. 

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com