•  

  Komisie

  FINANČNO - STAVEBNÁ KOMISIA
  • Predseda: Cyril Melega
  • Členovia: Pavol Skladan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Ladislav Beskyd, Marcela Kubičárová, Samuel Bendík.

  KULTÚRNO - ŠPORTOVÁ KOMISIA

  • Predseda: Štefan Skokan
  • Členovia: Mgr. Michaela Bartošová - zapisovateľka, Mgr. Zuzana Hricová, Božena Bartošová, Pavol Skladan, Martin Hudák, Zuzana Bendíková, Mgr. Lucia Andrašíková, Jozef Michna, Mária Kasanická, Stanislav Bartoš, Ondrej Urban.
  SOCIÁLNA A PRIESTUPKOVÁ KOMISIA
  • Predseda: Bc. Ján Povec
  • Členovia: Slavomír Gabčo, Rudolf Pecha, Milan Bartoš, Peter Strojný, Marek Bajtoš, Mária Kasanická.

  LEGISLATÍVNA KOMISIA

  • Predseda: Jozef Valenčík
  • Členovia: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega.
  KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY
  • Predseda: Peter Špic
  • Členovia: Marek Bajtoš, Jozef Kormančík, Ján Knuteľ, Pavol Skladan.

  Obecné zastupiteľstvo:
  V obciach s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 obyvateľov sa môže obecné zastupiteľstvo skladať zo 7 až 9 poslancov, zmeny v počtoch poslancov môže určiť obecné zastupiteľstvo pred konaním nových volieb.

  Zvolávanie zastupiteľstva:
  Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Program rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

  Rokovanie:
  Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, v prípade Spišských Tomášoviec to znamená účasť aspoň piatich poslancov.
  Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
  Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

  Odmeny poslancov:
  Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 15.12.2014 sa rozhodovalo aj o odmenách: Poslanec bude mať za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 20,- EUR. V prípade, že starostka zvolá pracovné stretnutie poslancov, poslanec dostane odmenu 10,- EUR. Zapisovateľ má právo na odmenu 20,- EUR. Ak sa poslanec aktívne zapojí do organizovania a zabezpečovania podujatí organizovaných obcou, má nárok na odmenu 20,- Eur za akciu. Predsedovia komisií dostanú 15,- EUR, členovia 10,- EUR, a to za rokovanie komisie. Odmeny sa budú vyplácať štvrťročne.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com