•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Oznamy 

Kontaktné údaje materskej školy:

   Materská škola, Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce,

   riad. MŠ: Zdenka Fazekas, tel. č.: 0907 557 577                               http://www.obecdurcina.sk/files/6785-deti.png

   e-mail: 1mstomasovce@gmail.com

                                                                                                      

OZNAM

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa 28.4.2020 sa žiadosti o prijatie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude podávať

Termín podávania žiadostí sa uskutoční

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Prijímanie detí :

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mail adresu materskej školy: 1mstomasovce@gmail.com

Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy od školského roku 2020/21 nájdete na

facebookovej stránke MŠ:   Materská škola, Kostolná ulica, Spišské Tomášovce

facebookovej stránke:         Komunita Spišské Tomášovce

na stránke:                          Obec Spišské Tomášovce

osobné vyzdvihnutie:           4.5.2020 v čase od 9h do 12h v priestoroch MŠ (žiadame rodičov, aby pre žiadosti    

                                                 chodili s ochranným rúškom, rukavicami a vlastným perom; do vyhradených priestorov   

                                                 materskej školy vstupovali po jednom a pri čakaní dodržiavali dvojmetrový odstup.)

Prednostne sa prijímajú:

 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • 5 – 6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
 • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené podmienky

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy dostane zákonný zástupca najneskôr do 15. júla 2020,

 1. po predložení potvrdenia zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com