•  

  Prednosta

  Prednosta obecného úradu
  1. Obecný úrad vedie a organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva z funkcie starostka obce.
  2. Prednosta je zamestnancom obce, za svoju činnosť zodpovedá starostke obce. Zastupuje obecný úrad navonok. Je oprávnený podpisovať písomnosti, ktoré majú operatívnu a organizačnú povahu a nie sú rozhodnutím vo veci samej. Koná vo veciach obchodných, pracovnoprávnych a administratívnych s výnimkou tých, kde je výlučná právomoc starostky.
  3. Funkcia prednostu je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej službe a s členstvom v dozornej rade obecného podniku.
  4. Prednosta obecného úradu plní najmä tieto úlohy:
   1. vedie a organizuje prácu obecného úradu a zodpovedá za jeho činnosť, podáva návrh na vnútornú organizáciu obecného úradu,
   2. koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť jednotlivých zamestnancov v rámci svojej pôsobnosti, plní - v rozsahu poverenia starostky, úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov obecného úradu, vypracúva opisy pracovných činností priamo riadených zamestnancov, predkladá návrhy na personálne obsadenie funkčných miest zamestnancov obecného úradu, navrhuje starostovi platové zaradenie, úpravu platu a výšku odmien zamestnancov obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
   3. dbá o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade, zabezpečuje ich vzdelávanie,
   4. v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh obecného úradu vedie porady zamestnancov obecného úradu,
   5. podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh obecného úradu, zabezpečuje jednotný postup zamestnancov a ich spoluprácu pri plnení úloh,
   6. vedie, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť obecného úradu,
   7. zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu obce, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
   8. kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť obecného úradu,
   9. zabezpečuje, po odsúhlasení starostom, materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a zabezpečuje ich údržbu,
   10. zabezpečuje ochranu majetku obce a hospodárenie s ním,
   11. je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu, pokiaľ nie sú Štatútom obce, alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi, prípadne iným zamestnancom obce,
   12. organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostom, základné práce na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm, havárií alebo iného ohrozenia,
   13. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
   14. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
   15. spolu so starostkou podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
   16. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej správy a s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v rámci svojich kompetencií,
   17. sleduje výkon samosprávy z hľadiska dodržiavania zákonnosti, vykonáva nariadenia, platné uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
   18. podľa potreby spracováva vnútroorganizačné dokumenty na zabezpečenie úloh a činnosti obecného úradu, predkladá starostovi návrhy na efektívne organizačné zmeny alebo zmeny tohto organizačného poriadku,
   19. zodpovedá za zverejňovanie povinných informácií na úradnej tabuli obec a na oficiálnom webovom sídle
   20. podieľa sa na koordinovaní práce zamestnancov na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
   21. podieľa sa na správe rekreačného strediska Čingov
   22. koordinuje činnosti v oblasti marketingu obce, propagácie obce a rozvoja turistického ruchu
  5. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starostka obce, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  6. Starostka obce môže v písomnom rozhodnutí určiť, ktoré funkcie vymenované v bode 4. prednosta nevykonáva v skúšobnej dobe prvých troch mesiacov.
  7. Do riadiacej pôsobnosti prednostu obecného úradu patria zamestnanci podľa organizačnej schémy.

  Pracovná náplň podľa Organizačného poriadku obecného úradu zo dňa 20.4.2018, Smernica č.2/2018.

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com