•  | 
 •  

Zápisnice a uznesenia

Na tejto stránke zverejňujeme kompletné znenie zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva vo formáte PDF.

VYHĽADAVNIE prostredníctvom príkazu CTRL + F

Všetky prijaté uznesenia tohto volebného obdobia sú nižšie zverejnené aj v textovej forme, aby ste v nich mohli vyhľadávať cez prikaz CTRL+F. Ak ho nepoznáte stlačte spolu klávesy CTRL a písmeno F, ukáže sa vám prikazový riadok, kde napíšete slovo, ktoré chcete na tejto stránke vyhľadať.

Volebné obdobie 2014 - 2018

Prvé zastupiteľstvo volebného obdobia 2014-2018 bolo zvolané 25. 11. 2014


UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 25.11.2014

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

A. Berie na vedomie

    1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

    2. Vystúpenie novozvolenej starostky

B. konštatuje, že

    1. novozvolená starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

    2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

    Marek B a j t o š,  Samuel B e n d í k,  Cyril M e l e g a,  Ján P o v e c,  Mgr. Pavol S k l a d a n,

    Štefan  S k o k a n, Peter Š p i c, Jozef  V a l e n č í k,  JUDr. Roman  Z a j a c


Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

A.  nezriaďuje obecnú radu


Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

A. Zriaďuje

1. Stavebno-finančnú komisiu

2. Priestupkovo-sociálna  komisia

3. Komisia životného prostredia a ochrany prírody.

4. Kultúrno-športová komisia

5. Legislatívna komisia

B. volí

A) predsedu komisie 1. Stavebno-finančná - poslanec Cyril Melega

                                  2. Priestupkovo-sociálna  komisia – poslanec Ján Povec

                                  3. Komisia Životného prostredia a ochrany prírody - poslanec Peter Špic

                                  4. Kultúrno-športová komisia – poslanec Štefan Skokan

                                  5. Legislatívna komisia – Jozef Valenčík


Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach určuje

V súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Mgr. Zuzany Nebusovej vo výške 1,98 x 824 x 40% =  2 283€.

Hlasovali:

Za: Marek Bajtoš, Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Mgr. Pavol Skladan, Štefan Skokan, Peter Špic, Jozef  Valenčík

Zdržal sa:  0 


UZNESENIA z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva: 15.12.2014


Uznesenie č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Rokovací poriadok Obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:

za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 6/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje členov komisií.

Kultúrno-športová komisia: Mgr. Michaela Bartošová- zapisovateľka, Mgr. Zuzana Hricová, Božena Bartošová, Pavol Skladan, Martin Hudák, Zuzana Bendíková, Mgr. Lucia Andrašíková, Jozef Michna, Mária Kasanická, Stanislav Bartoš.

Stavebno-finančná komisia: Pavol Skladan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Ladislav Beskyd, Marcela Kubičárová, Samuel Bendík

Legislatívna komisia: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega

za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 7/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zástupcu starostky poslanca Cyrila Melegu.

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčíkl

proti:  0      

zdržal sa:  Cyril Melega 

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 8/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce v nasledujúcich výškach:

-účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce  vo výške 10, 00 Eur za  rokovanie

-účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške  20 Eur za zasadnutie

-zapisovateľovi za každé zastupiteľstvo poskytnúť odmenu vo výške 20 Eur

-aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo výške 20  Eur za akciu

- Predsedovi odbornej komisie 15 Eur, členovi odbornej komisie 10 Eur za každé zasadnutie- odmeny sa budú vyplácať štvrťročne   

- mimoriadnu odmenu možno udeliť na návrh starostky raz polročne

za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 9/2014

OZ obce Spišské Tomášovce ruší príspevkovú organizáciu Služby obce k 31. 12. 2014.

za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 10/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje podnikateľskú činnosť obce: pohostinské a ubytovacie služby.

za:  8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 11/2014

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie, že vedúcou pracovníčkou pohostinských a ubytovacích služieb ostane Anna Compelová.

za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 12/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady hospodárenia obce Spišské Tomášovce.

za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 13/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 14/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 3/2014 o ochrane ovzdušia a poplatkoch na znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov.

za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 15/2014

OZ obce Spišské Tomášove schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 4/2014 o poplatkoch za úkony a služby v obci Spišské Tomášovce.

za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 16/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 5/2014 o poriadku a poplatkoch na cintorínoch v obci Spišské Tomášovce.

za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 17/2014

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje, prenajímať kultúrny dom pre účely spoločenských akcií (zábav) z dôvodu nevyhovujúceho hygienického a technického zabezpečenia.    

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 18/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje ceny vstupeniek do Slovenského raja podľa predlohy.

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti: 0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 19/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné číslo 245/1 pre Materskú školu, ul. Školská a 245/1A pre Základnú cirkevnú školu sv. Michala, ul. Školská. 

za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 20/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje predĺženie nájmu parkoviska Čingov firme Tourclub, s.r.o. do 31. 12. 2015 vo výške 8 500 Eur.

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 21/2014

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017.

za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti :  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 22/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje rozpočet obce pre roky 2015-2017 s týmito úpravam:i v kapitole Šport - telovýchova, kultúra: OFK- 3 300 Eur; kultúrno-športová komisia - 2 000 Eur; turisti - 2 450 Eur; skauti - 650 Eur; o.z. VERBUM BONUM - 800 Eur; chovatelia - 800 Eur.   

za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 23/2014

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015  s doplnením kontroly príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie „Služby obce za rok 2014 a zároveň poveruje kontrolórku obce, aby predložila správu o príspevkovej organizácii na nasledujúcom zastupiteľstve.

za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 24/2014

OZ obce Spišské Tomášovce odporúča vyplatenie kúpno-predajnej zmluvy pre rodinu Bendíkovú do 31.8.2015.

za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 25/2014

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s i , že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 26/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje smernicu o verejnom obstarávaní.

za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

proti:  0      

zdržal sa:  0  

neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


UZNESENIA z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 13.2.2015


Uznesenie č. 27/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť o kúpu pozemku pre manželov Danu a Jána Hojnoša.


Uznesenie č. 28/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informácie o pripravovanej výstavbe vodovodu a kanalizácie pri odbočke na ulici Juraja Sklenára.


Uznesenie č. 29/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informácie poslanca Petra Špica o pripravovanej knihe o Spišských Tomášovciach.


Uznesenie č. 30/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu Ing. Balogu o návrhu schválenia územného plánu obce Spišské Tomášovce.


Uznesenie č. 31/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu starostky obce o pripravovanej výstavbe materskej školy na ulici Slovenského raja.


Uznesenie č. 32/2015 (zrušené uznesením číslo 94/2015)  

OZ obce Spišské Tomášovce s ú h l a s í  s odkúpením pozemku, parcely KN C č. 590/1, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  759 m2 , parcely  KN C č. 590/2, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  166 m2 / pozemok pod stavbou/,  parcely  KN C č. 590/3, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  64 m2 , / pozemok pod stavbou/ , stavba s. č. 235 na parcele KNC č. 590/2, druh stavby  8, popis stavby Dom,  stavba s. č. 231 na parcele KN C č. 590/3, druh stavby  8, popis stavby  Sklad. , ktorých vlastníkom sú Lesy SR, štátny podnik.

Hlasovanie:                     
za:   6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1  Marek Bajtoš

neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 33/2015

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí zo zapracovaním parciel KN  E č.257/2, 257/1, 262, 263/1 na ulici Smrekovej ako pozemky na výstavbu rodinných domov.

Hlasovanie:                     
za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 34/2015

OZ obce Spišské Tomášovce:

a)súhlasí s predajom pozemkov parcely KN C č.50/11 v cene 1 €/m2 Petrovi Bartošovi, bytom  Kostolná 283/35, Spišské Tomášovce, parcely KN C č. 50/10 v cene 5 €/m2 Ottovi Cuníkovi, bytom  Kostolná 285/39, Spišské Tomášovce, parcely KN C č.55/2 a č. 55/1 KN C č. 50/9 a  KN C č.1018/4 v cene 5 €/m2 p. Bašistovej.

b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci  majú záhrady, ktoré užívajú a na ktorých sú vysadené stromy.

Hlasovanie:                     
za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 35/2015

OZ obce Spišské Tomášovce

a) s ú h l a s í s predajom pozemku KN C č. 930/11 o výmere 47 m2,  v kúpnej  cene 10 €/m2 , pre Petra Bartoša a manželku Janu, rod. Stanislavovú, bytom  Juraja Sklenára  133/44,  052 01 Spišské Tomášovce.

b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 1/2015, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci plánujú vybudovanie inžinierskych sietí pre ich rodinný dom.

Hlasovanie:                     
za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 36/2015

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s predajom pozemku KN C č. 918/36 vo výmere 14 m2 v cene 10 €/m2 Jozefovi a Viere Dubajovcom.

Hlasovanie:                     
za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 37/2015

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s rozšírením parcely na uloženie inžinierskych sietí na Smižianskej ulici na základe geometrického plánu v šírke 10 m, ktorý vyhotoví Ing. Pavol Kostelník v sume 1 400 €.

Hlasovanie:                     
za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

proti: 0        

zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 38/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu kontrolórky Dany Hojnošovej o hospodárení turistickej ubytovne.


Uznesenie č. 39/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu kontrolórky Dany Hojnošovej o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov obce Spišské Tomášovce.


Uznesenie č. 40/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok č. 4/ 2015 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  ZUŠ, MŠ a školských zariadení.

Hlasovanie:                     
za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

proti: 0        

zdržal sa:

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 41/2015

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné príjmy

592 553

+ 77 163

669 716

Kapitálové príjmy

0

+ 3 271

3 271

Finančné operácie príjmové

846

+ 22 159

23 005

Príjmy spolu

593 399

102 593

695 992

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné výdavky

497 610

+ 6 259

503 869

Kapitálové výdavky

47 187

+ 96 334

143 521

Finančné operácie výdavkové

48 602

0

48 602

Výdavky spolu

593 399

102 593

695 992

Hlasovanie:                     
za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

proti: 0        

zdržal sa:

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 42/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje štatút lomu v lokalite Ďurkovec ako územie s umožnením povrchovej ťažby s tým, že po ukončení ťažby bude územie využité pre účely rekreácie v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu pre účely územného plánu obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:                     
za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

proti: 0        

zdržal sa:

neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


Uznesenie č. 43/2015

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje žiadosť firmy DEMAX o výstavbu vysielača internetového signálu.

Hlasovanie:                     

za:   0         

proti: 3  Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Peter Špic

zdržal sa: 3 Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan

neprítomní: 3  JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Štefan Skokan


UZNESENIA zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva: 20.3.2015


Uznesenie č. 44/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Spišské Tomášovce za rok 2014.


Uznesenie č. 45/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 355,32 Eur.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 46/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 500 Eur na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov 2014 (neuhradené odvody do sociálnej poisťovne za mesiac 12/2014) v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 47/2015

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 105/2012.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 48/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje refakturáciu nákladov turistickej ubytovne pre podnikateľskú činnosť vo výške 20 % z celkových nákladov.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 49/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatky za prenájom miestnosti jedálne v turistickej ubytovni nasledovne:

1/ do 50 osôb; 10 €/ hodina;  nad 5 hod= 60 €;       

2/ nad 50 osôb; 20 €/ hodina; nad 5 hod= 120 €.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 50/2015

OZ obce Spišské Tomášovce prekladá bod rokovania č.3 „Správa predsedu soc.- priestupkovej  komisie“ na nasledujúce zastupiteľstvo na základe doplnenia bodu kontrolórkou obce.


Uznesenie č. 51/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie podpísanie rámcovej zmluvy pre verejné obstarávanie.


Uznesenie č. 52/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje prípravu verejného obstarávania a rozpočtu na rekonštrukciu ulice Smižianskej.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 53/2015

OZ obce Spišské Tomášovce

a, schvaľuje odpredaj pozemkov podľa geometrického plánu č.22/2015, vypracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom, v kúpnej cene 10 €/m2, pre: Marek Kotlár vo výmere 600 m2; Štefan Pecha vo výmere 600 m2; Richard Pecha vo výmere 600 m2; Tomáš Gabčo vo výmere 600 m2.

b, berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 3/2015, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci plánujú výstavbu rodinných domov.

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 54/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné príjmy

592 553

+ 77 163

0

669 716

Kapitálové príjmy

0

+ 3 271

+ 24 030

27 301

Finančné operácie príjmové

846

+ 22 159

0

23 005

Príjmy spolu

593 399

102 593

24 030

720 022

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné výdavky

497 610

+ 6 259

0

503 869

Kapitálové výdavky

47 187

+ 96 334

+ 24 030

167 551

Finančné operácie výdavkové

48 602

0

0

48 602

Výdavky spolu

593 399

102 593

24 030

720 022

Hlasovanie:                     

za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 55/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie predloženú pracovnú verziu k návrhu územného plánu.


Uznesenie č. 56/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje mesačný plat starostky Mgr. Zuzany Nebusovej vo výške 1,98 x 858 x 1,4 = 2 378,6 Eur v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov.

Hlasovanie
za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 57/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   č. 6 obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie
za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

proti:  0 

zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 58/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu Ing. Radoslava Palušaka, nájomcu parkoviska Čingov a Miroslava Poveca o havarijnom stave v oblasti Čingova.


UZNESENIA z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.4.2015


Uznesenie č. 59/2015

OZ schvaľuje úhradu za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou - opatrovateľskú službu - vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na výkon opatrovateľskej služby a to v sume 1,80 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.

Hlasovanie

za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 60/2015    

OZ obce Spišské Tomášovce nesúhlasí s navrhnutou ponukou právneho zástupcu Jána Kacvinského JUDr. Okálym a to v zámennej zmluve, ktorú navrhla obec Spišské Tomášovce zameniť podiely zapísané v LV č. 1087, päť násobkom výmery vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 61/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zrušenie podielového spoluvlastníctva podľa občianskeho zákonníka § 142 ods.1 na parcelách zapísaných na LV č. 1087, pre spoluvlastníka  Jána Kacvinského v podiele ½-ici.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 62/2015         

OZ obce Spišské Tomášovce

a)súhlasí zo zámennou zmluvou č. 1/2015 na pozemky parcely KN E č. 90889 a 889 zapísaných na liste vlastníctva č.124, ktorých spoluvlastníkmi sú Petronela Kacvinská v podiele 1/10-ine, RSDr. Mária Kostelníková v podiele 2/15-inách, Anna  Kostelníková v podiele 2/15-inách a Mgr. Marcel Kostelník v podiele 2/15- inách do parcely KN E č. 986 o výmere 1119 m2 .

b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v zámennej zmluvy č. 1/2015 prevodca v piatom rade plánuje výstavbu ihriska a zároveň vysporiadania parciel zapísaných na LV č. 124 do vúlučného vlastníctva obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 63/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu predsedu finančno-stavebnej komisie z rokovania finančno-stavebnej komisie.


Uznesenie č. 64/2015   

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje doplnenie

1/ člena kultúrno-športovej komisie -  Ondreja Urbana.

2/ členov sociálno-priestupkovej komisie : Slavomír Gabčo, Rudolf Pecha, Milan  Bartoš,

    Peter Strojný, Marek Bajtoš, Mária Kasanická

3/ členov komisie životného prostredia: Marek Bajtoš, Jozef Kormančík, Ján Knuteľ, Pavol Skladan

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 65/2015       

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje žiadosť firmy Tourclub s.r.o. na zmenu zmluvných podmienok o nájme na parkovisko na Čingove.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 66/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie  výber ponuky firmy Kirschner na zavedenie kamerového systému v obci Spišské Tomášovce na základe dotácie z  Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 67/2015        

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje ponuku

1/ firmy OLAH na opravu fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu.

2/ firmy Omasta na opravu fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 68/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje postup pri oprave fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu, ako opravu vo vlastnej réžii  sume 2000€ na materiál.

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 69/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné príjmy

592 553

+ 77 163

0

0

+ 33 030

702 746

Kapitálové príjmy

0

+ 3 271

+ 24 030

0

+ 26 750

54 051

Finančné operácie príjmové

    846

  + 22 159

0

+654

0

 23 659

Príjmy spolu

593 399

102 593

24 030

654

+59780

780 456

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné výdavky

497 610

     + 6 259

0

+654

+58 377

562 900

Kapitálové výdavky

47 187

+ 96 334

+ 24 030

0

+ 1 403

168 954

Finančné operácie výdavkové

48 602

0

0

0

0

  48 602

Výdavky spolu

593 399

  102 593

24 030

654

+ 59780

780 456

Hlasovanie
za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0       

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 70/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu ekonómky obce o presune rozpočtových príjmov a výdajov medzi rozpočtovanými položkami bez zmeny výšky rozpočtu.


Uznesenie č. 71/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu predsedu sociálno-priestupkovej komisie z rokovania sociálno-priestupkovej komisie.


Uznesenie č. 72/2015    

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výmenu okien v byte č. 8 nájomníčky Vatkertyovej v bytovom dome na ulici Školskej hradeného z fondu opráv.

Hlasovanie:                     
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  1  Marek Bajtoš

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 73/2015

OZ obce Spišské Tomášovce nesúhlasí s obnovením nájomnej zmluvy pre p. Britaňákovú, byt č. 1 z dôvodu opakovaného neplnenia nájomného a miestnych daní.

Hlasovanie:                     
za:  5  Štefan Skokan, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 2   Samuel Bendík, Peter Špic

neprítomní: 2   Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 74/2015    

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spolufinancovanie projektu "Miestna komunikácia Spišské Tomášovce - ul. Brezová" z vo výške 10 % z celkovej sumy projektu; v sume 1 700 €.

Hlasovanie:                    
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 75/2015    

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:                    
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 76/2015     

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spolufinancovanie projektu "Multifunkčné ihrisko obce Spišské Tomášovce" vo výške 5 % z celkovej sumy projektu; v sume 2 632 €.

Hlasovanie:                    
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 77/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zmluvu o poskytovaní servisných služieb s firmou Geosense SK s.r.o Webová aplikácia Geosense Geoportal.

Hlasovanie:                    
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 78/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e vstup obce Spišské Tomášovce do občianskeho združenia Miloj Spiš ako člena verejno – súkromného partnerstva s cieľom podpory rozvoja vidieka na Spiši vo vymedzenom území susediacich katastrálnych území obcí a získania štatútu MAS podľa podmienok CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 2014 – 2020.

Hlasovanie:                
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 79/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce

a) súhlasí so zámennou zmluvou č. 2/2015 na pozemky parcely KN E č. 10073/2  zapísanej na liste vlastníctva č.1241, vlastníkov Ing. Ján Vitko a manželka Alica rod. Núziková a parcely KN E č. 10073/5, zapísanej na liste vlastníctva č. l, ktorej vlastníkom je obec Spišské Tomášovce  

b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v zámennej zmluve prevodcovia zamieňajú podiely na základe GP č. 95/2014, kde bude vybudovaný kanalizačný zberač k ČOV II Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:                
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 80/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie  schválenú dotáciu z KSK vo výške 1 200€ na Monografiu obci Spišské Tomášovce  a navrhuje rozdelenie v sume 600€ pre Dr. Mariána Sojáka a v sume 600€ pre Dr. Františka Žifčáka.

Hlasovanie:                
za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


UZNESENIA zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 1.6.2015


Uznesenie č. 79-A/2015 (poznámka: číslovanie bolo upravené pre chybu, viď uznesenie 110/2015)      

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmluvu o nájme bytu s Janou Britaňákovou na dobu 6 mesiacov.

Hlasovanie:                     
za:  6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac,

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec 


Uznesenie č. 80-A/2015  (poznámka: číslovanie bolo upravené pre chybu, viď uznesenie 110/2015)    

OZ obce Spišské Tomášovce poveruje finančno-stavebnú komisiu, aby posúdila stav okolia domu č. 75 po výstavbe chodníka a navrhla riešenie vzniknutých problémov.

Hlasovanie:                     
za:  6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac,

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 81/2015     

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí  s vysporiadaním pozemkov na parcelách KN E č. 288, KN E č. 189; a parcelách KN E č. 1160/1, 1160/501, 91160/1 zapísaných na LV č. 740 formou:

a, zámenných zmlúv,

b, kúpnych zmlúv vo výkupnej cene 3,5 €/m2.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 82/2015       

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu na parcelu KN C 247/1 na prepojenie ulice Poľnej s Hrabušickou ulicou.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 83/2015

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s vysporiadaním účelových komunikácií a cyklotrás zapísaných na LV 818 a LV 919 formou protokolu na základe zákona 138/1991 Z.z.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 84/2015       

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s nakúpením materiálu na stavbu osvetlenia na ulici Gustáva Barcha a ulici Krátkej v sume 5 000 €.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 85/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu starostky o podaní projektu na výstavbu multifunkčného ihriska cez Úrad vlády a odporúča umiestniť predmetné ihrisko oproti plánu na časť parcely 630.


Uznesenie č. 86/2015   

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so zmluvou o dielo zo zhotoviteľom Erikom Kirschnerom na výstavbu kamerového systému v obci.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 87/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné číslo pre rodinný dom na ulici Poľnej č. 567/19, vlastník p. Forgáč.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 88/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. o sociálnych službách s účinkom od 15. 6. 2015.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 89/2015 (Uznesenie nepodpísala starostka obce, poslanci veto starostky neprolomili a tak je uznesenie neplatné)  

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje kúpu kosačky pre bytovku na ulici Školskej v cene 350 € z fondu opráv.

Hlasovanie:                     

za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

proti: 0      

zdržal sa: 0

neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


UZNESENIA zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 11.8.2015


Uznesenie č. 90/2015  

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na druhý polrok roku 2015.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 91/2015   

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s prepracovaním projektov na asfaltovanie miestnych komunikácií ulice Smižianskej a ulice Hrabušickej v sume do 3 000 €.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 92/2015  

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s procesom verejného obstarávania pre asfaltovanie ulice Smižianskej.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 93/2015       

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s predajom pozemkov p. Marčišovskej pri budove MIMO klubu.

Hlasovanie:             
za: 0

proti: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík 

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 94/2015      

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie OZ č. 32/2015 zo dňa 13. 2. 2015.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 95/2015

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s kúpou pozemkov a nehnuteľností: dom so súpisným číslom 235 na pozemku KN-C parcela č. 590/2; sklad so súpisným číslom 231 na pozemku KN-C, parcelné číslo 590/3; pozemok KN-C parcelné číslo 590/1 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 759 m2; pozemok KN-C parcelné číslo 590/2 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 166 m2; pozemok KN-C parcelné číslo 590/3 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 64 m2; Drevený sklad na parcele číslo 590/2; Drevený sklad na parcele číslo 590/3; brány a bránka od ulice na parcele číslo 590/1; studňa na parcele číslo 590/1; vodovodná prípojka na parcele číslo 590/1; kanalizačná prípojka na parcele číslo 590/1; septik na parcele číslo 590/1; elektrická prípojka na parcele číslo 590/1; kanalizačná šachta na parcele číslo 590/1; spevnené plochy na parcele číslo 590/1 v koncovej cene 21 744 €.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 96/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • uzavretie zmluvy na vykonanie auditu účtovníctva obce s Ing. Danielou Dudovou;
 • nájomnú zmluvu s farským úradom Letanovce na nájom budovy materskej školy na obdobie 5 rokov;
 • informácie o zapracovaní námietok do územného plánu.

Uznesenie č. 97/2015  

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so žiadosťou MUDr. Gažiovej o prenájom priestorov detskej ambulancie pre zriadenie psychologickej poradne, po vzájomnej dohode s detskou lekárkou.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 98/2015   

OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 2/2012 z 27.2.2012 na základe podnetu prokurátora v celom rozsahu.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 99/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosti o odpustenie nedoplatkov pre:

                        1, Vlasta Gáborová v sume 393,46 € z dôvodu úmrtia;

                        2, Ivana Gavalierová v sume 188,01 € z dôvodu nezistenia trvalého pobytu;

                        3, STill IN, s.r.o. v  sume 277,2 € z dôvodu likvidácie podniku;

                        4, UNICOMPANY, s.r.o. v sume 400,40 € z dôvodu likvidácie podniku.

Hlasovanie:             
za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

proti: 0      

zdržal sa:  0

neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


UZNESENIA z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.10.2015


Uznesenie č. 100/2015    

            OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • prezentáciu obchodného zástupcu o portáli geosense.sk
 • návrh zapracovaných pripomienok k územnému plánu zo dňa 23. 10. 2015
 • správu ekonómky o úprave rozpočtu
 • správu nezávislého audítora k auditu obce Spišské Tomášovce za rok 2014
 • informáciu o podpísaní kúpno-predajnej zmluvy s Lesy, š.p. (budúca materská škola)
 • informáciu o smernici pre kamerový systém
 • správu predsedu sociálno-priestupkovej komisie z posledného zasadnutia komisie
 • správu predsedu kultúrno-športovej komisie k organizovaniu dňa dôchodcov (8. 11. 2015)
 • obsadenie pracovného miesta sociálneho pracovníka od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Uznesenie č. 101/2015   

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje, žiadosť skautov na využívanie sály kultúrneho a odporúča vypracovať dohodu medzi obcou, v zastúpení starostky a skautmi v zastúpení oddielovej vodkyne Zuzany Bendíkovej.

Hlasovanie:                     
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti:  0
zdržal sa: 0

neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


Uznesenie č. 102/2015         

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh na odkúpenie parcely KN C 247/1 v cene 5 €/m2.

Hlasovanie:
za: 5  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 1 JUDr. Roman Zajac
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
  


Uznesenie č. 103/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

5.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné príjmy

592 553

+ 77 163

0

0

+ 33 030

+72 252

+92 000

866 998

Kapitálové príjmy

0

+ 3 271

+ 24 030

0

+ 26 750

0

+13 000

67 051

Finančné operácie príjmové

    846

  + 22 159

0

+654

0

0

0

 23 659

Príjmy spolu

593 399

102 593

24 030

654

+59780

+ 72 252

+105 000

957 708

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

5.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné výdavky

497 610

     + 6 259

0

+654

+58 377

+69 391

+100 642

732 933

Kapitálové výdavky

47 187

+ 96 334

+ 24 030

0

+ 1 403

+2 861

+ 5 209

177 024

Finančné operácie výdavkové

48 602

0

0

0

0

0

-851

 47 751

Výdavky spolu

593 399

  102 593

24 030

654

+ 59780

+72 252

+105 000

957 708

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
  


Uznesenie č. 104/2015

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje návrh zmluvy na poskytovanie právnych služieb.

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
  


Uznesenie č. 105/2015         

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh na vyplatenie nákladov zriadenej vodovodnej a kanalizačnej prípojky na parcele KNC 590/2 a KNC 591 v sume 351 €.

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic


Uznesenie č. 106/2015         

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 139/2012.

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
  

Poznámka: Tu je text zrušeného uznesenia: Uznesenie č. 139/2012. Obecné zastupiteľstvo ruší názvy v obci Spišské Tomášovce: -časť Čingov, časť Hadušovce, ul. Poľná duplicita a ul. Krátka duplicita.


Uznesenie č. 107/2015

OZ obce Spišské Tomášovce ruší

a) časti v obci a to nasledovne:

                        časť Spišské Tomášovce

                        časť Hadušovce

                        časť Čingov

b) duplicitné ulice:

                        ul. Krátka

                        ul. Poľná                    

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


Uznesenie č. 108/2015 (uznesenie bolo zrušené uznesením č. 116/2015 z 16.12.2015)

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatok za stočné na rok 2016:

a) u fyzických osôb 1,2 €/osoba/mesiac, t.j. 14,4 € na osobu ročne

b) u právnických osôb 1,2 €/m3,

a zároveň zníži (odpustí) poplatok v týchto prípadoch:

a) u fyzických osôb, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, mimo obce, alebo evidovaní na obci a ich pobyt je neznámy, stočné sa nebude fakturovať (doložené potvrdenie),

b) u fyzických osôb (študent študujúci na SR, osoba pracujúca na území SR mimo miesta trvalého pobytu) sa bude fakturovať poplatok vo výške 7,2 € (doložené potvrdenie).

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


Uznesenie č. 109/2015         

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh uvítacej tabule vo verzii „vyrezaného reliéfu na drevenej  platni v cene 500 €.

Hlasovanie:
za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic


UZNESENIA z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 16.12.2015


Uznesenie č. 110/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • správu predsedu finančno-stavebnej komisie z posledného zasadnutia komisie
 • správu ekonómky obce k rozpočtu obce pre rok 2016
 • informovanie zapisovateľa o úprave číslovania uznesení
 • správu ekonómky obce k poškodeniu podlahy v kultúrnom dome
 • stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce

Uznesenie č. 111/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE Spišské Tomášovce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 112/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území Obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 113/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
za: 5  Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 3   Štefan Skokan, Cyril Melega, Marek Bajtoš
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 114/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje kúpnu zmluvu č. 5/2015 medzi účastníkmi: František Pjontek (nar. 4.6.1961, predávajúci) a medzi

1, Ing. Silvia Petríková, (nar. 1.7.1980, kupujúca)

2, Obec Spišské Tomášovce v zastúpení starostkou obce

na predmety:

v podiele pod B13 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1536 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcela KN E č. 189 - orná pôda o výmere 918 m2;

v podiele pod B15 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1555 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcela KN E č. 184 - orná pôda o výmere 927 m2;

v podiele pod B16 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1643 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 866 - orná pôda o výmere 489 m2 a KN E č. 90866 - orná pôda o výmere 672 m2;

v podiele pod B189 v 1/1536-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 740 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 1160/1 - t.t.p. o výmere 4176 m2, KN E č. 1160/501 - t.t.p. o výmere 3612 m2, KN E č. 91160/1 - t.t.p. o výmere 724 m2;

v podiele pod B15 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1384 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 115 - orná pôda o výmere 489 m2 a KN E č. 129 - orná pôda o výmere 1461 m2

v cene 3,32 €/m2.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 115/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje novú kúpnu cenu na parcelu KN E č. 288 vo výške 5 €/m2.

Hlasovanie:
za: 0
proti: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 116/2015

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 108/2015 zo dňa 23.10.2015.  

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 117/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje:

1, Smernicu č. 2/2015 o poplatku  za odvádzanie odpadových vôd domácností

2, poplatok za stočné na rok 2016:

            a, 0,5760 €/m2

            b, smerové čísla pre bytový fond: 25 m3 x 0,5760 € = 14,40 €/rok, t.j. 1,2 €/mesiac/osoba

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 118/2015

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

5.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

7.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné príjmy

592 553

+ 77 163

0

0

+ 33 030

+72 252

+92 000

+2 330

869 328

Kapitálové príjmy

0

+ 3 271

+ 24 030

0

+ 26 750

0

+13 000

+77

67 128

Finančné operácie príjmové

    846

  + 22 159

0

+654

0

0

0

0

 23 659

Príjmy spolu

593 399

102 593

24 030

654

+59780

+ 72 252

+105 000

+2 407

960 115

Rozpočet na rok 2015

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2015

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

5.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

7.zmena rozpočtu na rok 2015

 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2015

Bežné výdavky

497 610

     + 6 259

0

+654

+58 377

+69 391

+100 642

+16 678

749 611

Kapitálové výdavky

47 187

+ 96 334

+ 24 030

0

+ 1 403

+2 861

+ 5 209

+ 2 182

179 206

Finančné operácie výdavkové

48 602

0

0

0

0

0

-851

-16 453

  31 298

Výdavky spolu

593 399

  102 593

24 030

654

+ 59780

+72 252

+105 000

+2 407

960 115

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 119/2015

OZ obce Spišské Tomášovce podľa § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu) podľa prílohy na rok 2016:

Rozpočet na rok 2016

v €

Príjmy spolu

     736 177

Bežné príjmy

735 677

Kapitálové príjmy

         0

Finančné operácie príjmové

      500

Výdavky spolu

     736 177

Bežné výdavky

598 445

Kapitálové výdavky

95 672

Finančné operácie výdavkové

  42 060

Hospodárenie obce

0

a berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy  na roky 2017 – 2018:

           

Rozpočet na rok 2017

v €

Rozpočet na rok 2018

v €

Príjmy spolu

736 677

737 177

Bežné príjmy

736 177

736 677

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

500

500

Výdavky spolu

736 677

737 177

Bežné výdavky

614 895

621 395

Kapitálové výdavky

79 722

73 722

Finančné operácie výdavkové

42 060

42 060

 Hospodárenie obce

0

0

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 120/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť o odpustenie nedoplatkov pre dlžníka Stanislav Gabčo (*25.10.1964, +7.12.2015) vo výške 138,35 € z dôvodov úmrtia a nevlastnenia žiadnej nehnuteľnosti.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 121/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výšku pohľadávky voči p. Cunikovi vo výške 2 500 €.

Hlasovanie:
za: 5  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 3  Samuel Bendík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 122/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť firmy Tourclub, s.r.o. o predlženie nájmu parkoviska na Čingove vo výške 8 500 €.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 123/2015

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Dodatok č. 5/2016 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


UZNESENIA z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 29.2. 2016


Uznesenie č. 1/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2015
 • správu o hospodárení podnikateľskej činnosti obce za rok 2015
 • správu o hospodárení obce za rok 2015
 • správu starostky k pripravovanej výstavbe materskej školy
 • správu starostky k rekonštrukcii Smižianskej a Hrabušickej ulice
 • správu starostky k príprave projektu pre stavebné povolenie - cyklotrasa

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 2/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje príspevok 2 000 € na prípravu projektu na výstavbu materskej školy.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 3/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť ZO SZCH na poskytnutie kultúrneho domu pre účel výstavy.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 4/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia:             0111

Ekonomická klasifikácia:       711003                       + 1 116 € (softvér Geosense)

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia:             0620

Ekonomická klasifikácia:       717001                       - 1 116 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia:             0620                           + 3 000 € (Weissová - územný plán)

Ekonomická klasifikácia:       711005

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia:             0620                           - 3 000 €

Ekonomická klasifikácia:       716

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 5/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje odstúpenie od zmluvy zo dňa 25.6.2013 medzi obcou Spišské Tomášovce a firmou DOMOVNIK, s.r.o. (IČO 46 681 795).

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 6/2016

Obecné zastupiteľstvo  

a.) b e r i e    n a    v e d o m i e  vyhlásenie, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa §9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet  zámennej zmluvy bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že na parcelách uvedených v zámennej zmluve obec plánuje výstavbu miestnej komunikácie.

b.) z vyššie uvedených dôvodov   s ch v a ľ u j e  zámennú  zmluvu  č. 1/2016 s  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ktorej predmetom je zámena podielov spoluvlastníka: Lýdia Dunčková, rod. Cvengrošová, bytom Karpatská 2447/14, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č.1332, parcela č. KN E č. 95, a obce Spišské Tomášovce, so sídlom ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, zapísanej na LV č. 1462, parcela č. KN E č. 992.

Hlasovanie:
za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


UZNESENIA z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 12.5.2016


Uznesenie č. 7/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • správu kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení;
 • správu  zo zasadnutia sociálnej komisie zo dňa 8.2.2016;
 • správu starostky o príprave lokality za Humnami;
 • žiadosť p. Compelovej o auto pre podnikateľskú činnosť obce;
 • stiahnutie žiadosti p. Marčišovskej o prenájom pozemku;
 • predložený rozpočet s výkazom výmer pre rekonštrukciu ulíc Smižianska a Hrabušická;
 • návrh ekonómky obce o službe archivovania dokumentov pre obec;
 • stanovisko kontrolórky obce k predloženému návrhu záverečného účtu
 • žiadosť p. Forgáča o navezenie zeminy a vyrovnanie pozemku medzi kultúrnym domom a rodinným domom predkladateľa.

Uznesenie č. 8/2016 (uznesenie bolo zrušené uznesením č. 26/2016 z 10.6.2016)

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zámer výstavby bioplynovej stanice podľa predloženého návrhu v priestoroch poľnohospodárskeho družstva v juhovýchodnej časti.

Hlasovanie:

za: 5  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 2   Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 9/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Tomášovce 2016 - 2022 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

za: 6  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0  
zdržal sa: 2   Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 10/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje štúdiu pre územné rozhodnutie stavby materskej školy.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 11/2016

OZ obce Spišské Tomášovce žiada prepracovať projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií ulíc Hrabušická a Smižianská pre podmienky: šírka komunikácie 5,5 m vrátane zahrnutia cyklotrasy v dvoch variantoch:

1, vyasfaltovanie ulice bez odvodnenia;

2, vyasfaltovanie ulice aj s odvodnením.

Hlasovanie:

za: 6   Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 2  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 12/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje úpravu okolia (zrovnanie zeme pri plote školy) a parkoviska (výmena kamenia za dlažbu) pri turistickej ubytovni  v réžii obce.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 13/2016 (zrušené uznesením číslo č. 82/2016  z 12.12.2016)

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť p. Kapustovej o povolenie na vstup na parcelu č. 914/2 cez chodník a oporný múr vo vlastníctve obce v šírke 4 m na ulici Slovenského raja.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 14/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 706,07 €. OZ schvaľuje použitie rozdielu nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 25,36 € na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 15/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 16/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/20165 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na rok 2016

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2016

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2016

Bežné príjmy

735 677

0

+ 1 805

737 482

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

Finančné operácie príjmové

500

         0

+ 13 430

13 930

Príjmy spolu

736 177

0

15 235

751 412

Rozpočet na rok 2016

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2016

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

ROZPOČET po zmenách rok 2016

Bežné výdavky

598 445

          0

+ 14 535

612 980

Kapitálové výdavky

95 672

0

+ 700

96 372

Finančné operácie výdavkové

42 060

0

0

42 060

Výdavky spolu

736 177

          0

15 235

751 412

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 17/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.            

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 18/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 2/2016 o podmienkach miestneho referenda.           

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 19/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné čísla:

 • rodinné domy - ulica Juraja Sklenára: 532/78, 533/80, 534/82;
 • hospodárska budova - ulica Juraja Sklenára: 535/76;
 • rodinné domy - ulica Hrabušická: 44/5, 45/7;
 • informačné centrum - mimo zastavaného územia obce: 1152.             

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 20/2016

OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje navýšenie príspevku na základe žiadosti futbalového klubu FK Spišské Tomášovce z obecného rozpočtu.           

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac

Poznámka: žiadosť nebola schválená!


Uznesenie č. 21/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce pre prvý polrok roku 2016.           

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 22/2016

OZ obce Spišské Tomášovce na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje s účinnosťou od 1. 1. 2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostky o 40 %.

Hlasovanie:

za: 7  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0 
zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


UZNESENIA z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 10.6.2016


Uznesenie č. 23/2016 

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

 • správu starostky o námietkach k územnému plánu obce
 • informácie o ukončení  zmluvy na poskytovanie služby internetovej stránky obce
 • vysporiadanie pozemkov pre cestnú komunikáciu na novej lokalite formou zámenných zmlúv

Uznesenie č. 24/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 25/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Komisiu na posudzovanie petície v zložení:

 • Cyril Melega
 • Ing. Samuel Bendík
 • Štefan Skokan

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti: 0 
zdržal sa: 0    
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 26/2016

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie OZ č. 8/2016 zo dňa 12.5.2016.

Hlasovanie:

za: 6  Štefan Skokan, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti:  1  Marek Bajtoš
zdržal sa:  1  Bc. Ján Povec
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac      


UZNESENIA z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 25.7.2016


Uznesenie č. 27/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Cyrila Melegu a Štefana Skokana.

Hlasovanie:
za: 4 Ing.Samuel Bendík, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 2 Cyril Melega, Štefan Skokan
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 28/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 29/2016

OZ berie na vedomie informáciu od prevádzkovateľa ČOV Spišské Tomášovce firmy EKOSERVIS, a.s. ohľadom rekonštrukcie ČOV membrámovou technológiou a dobudovanie odľahčovacieho systému.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 30/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu nezávislého audítora k závierke za rok 2015.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 31/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3  - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 32/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4  - poskytnutá účelová dotácia na opatrovateľskú službu.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 33/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu  rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5  - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec

Rozpočet na rok 2016

1.zmena

2.zmena

3.zmena

4.zmena

5. zmena

Rozpočet po zmenách

Bežné príjmy

735677

0

1805

0

5320

0

742802

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

0

0

0

FO príjmové

500

0

13430

0

0

0

13930

736177

0

15235

0

5320

0

756732

Rozpočet na rok 2016

1.zmena

2.zmena

3.zmena

4.zmena

5. zmena

Rozpočet po zmenách

Bežné výdavky

598445

0

14535

0

5320

-5000

613300

Kapitálové výdavky

95672

0

700

0

0

5000

101372

FO výdavkové

42060

0

0

0

0

0

42060

736177

0

15235

0

5320

0

756732


Uznesenie č. 34/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie dobudovanie kanalizačného zberača ČOV II na ul. Juraja Sklenára. Do budúceho OZ pripraví starostke obce cenovú ponuku na realizáciu kanalizačného zberača za 1 bm na stoke „A“.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 35/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s návrhom p. Janíka pri  riešení zemných prác na novom ihrisku v celkovej sume do 3000 €.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 36/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o asfaltovaní miestnych komunikácií ul. Smižianska a Hrabušická.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 37/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje komisiu na prípravu 800. výročia obce v zložení členov komisie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 38/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s vyčlenením 100 € z kultúrno – športovej komisie na memoriál Jaroslava Straku na základe žiadosti obecného futbalového klubu.

Hlasovanie:
za: 5 Štefan Skokan, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 1 Ing. Samuel Beník     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 39/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  nesúhlasí s predajom obecného pozemku podľa GP č. 65/2015 číslo parcely 875/42.

Hlasovanie:
za: 0
proti: 2 Peter Špic, Ing. Samuel Bendík     
zdržal sa: 4  Štefan Skokan, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 40/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 41/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Hlasovanie:
za: 5 Štefan Skokan, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 42/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje odpustenie pohľadávky v celkovej výške 216,15 € z dôvodu odsťahovania sa vlastníka do zahraničia.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


Uznesenie č. 43/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s odpredajom pozemku podľa GP č. 27/2016 vo výmere 134 m č. parcely 254/3 vo výmere 120 m2 a č. parcely 912/30 vo výmere 14 m2 za 1€ z dôvodu vybudovania miestnej komunikácie a 169 m2  z parcely 1046/2 vo výmere 303 m2 v sume 20€ za 1 mv celkovej výške 3380 €.

Hlasovanie:
za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
proti: 0     
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 2.9.2016


Uznesenie č. 44/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela Bendíka a Petra Špica.                                                                                   

Hlasovanie:
Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
Proti: 0


Uznesenie č. 45/2016

Obecné zastupiteľstvo  obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 0
Proti: 0


Uznesenie č. 46/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje opravu miestnych komunikácií t. j. asfaltovanie miestnych komunikácií bez odvodnenia.

Hlasovanie:
Za: 6 Cyril Melega,  Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec , Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 1 Pavol Skladan
Proti: 2 Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


Uznesenie č. 47/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Povodňový plán obce Spišské Tomášovce

Hlasovanie:
Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 1
Ing. Samuel Bendík
Proti: 0


Uznesenie č. 48/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje doplnenie uznesenia č. 43/2016 - poplatok 15€  za 1 m2 na inžinierske siete.

Hlasovanie:
Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 0
Proti: 0


UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 9.9.2016


Uznesenie č. 49/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Ing. Samuela Bendíka a Petra Špica.

Hlasovanie:
Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
Proti: 0


Uznesenie č. 50/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 0
Proti: 0


Uznesenie č. 51/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje opravu miestnej komunikácie ulice Smižianskej a to asfaltovanie cesty bez odvodnenia na základe výberového konania. Na ostatné miestne komunikácie sa pripraví verejné obstarávanie.

Hlasovanie:
Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Peter Špic
Zdržal sa: 0
Proti: 2 Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


Uznesenie č. 52/2016 (zrušené uznesením č.79/2017)

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016 s názvom Výstavba materskej školy Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:
Za: 8 Cyril Melega,  Pavol Skladan,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
Zdržal sa: 1 Marek Bajtoš
Proti: 0


Uznesenie č. 53/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016 s názvom Výstavba komunitného centra Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu  t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:
Za: 4 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík,  JUDr.Roman Zajac
Zdržal sa: 2 Bc.Ján Povec, Jozef Valenčík
Proti: 3 Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic


Uznesenie č. 54/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s prípravou projektu a predložením žiadosti v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko -Slovensko 2014 – 2020 zameranej na modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, konkrétne na výstavbu cyklochodníka a súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Hlasovanie:

Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0


Uznesenie č. 55/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce  súhlasí s prípravou projektu a predložením žiadosti o NFP v rámci Programu Európa pre občanov, opatrení 2.2 Siete partnerských miest a súhlasí so zabezpečením spolufinancovania projektu.

Hlasovanie:
Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0


UZNESENIA zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 17.10.2016


Uznesenie č. 56/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Jozefa Valenčíka a Bc. Jána Poveca  a za zapisovateľa určuje Štefana Skokana.

Hlasovanie:
Za: 5 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan
Zdržal sa: 2 Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 57/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 58/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje 6. rozpočtové opatrenie a to v príjmovej a výdavkovej časti o 30 100 €.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 59/2016

OZ obce Spišské Tomášovce

 1. schvaľuje podľa § 26 ods.3 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 1. Územný plán obce Spišské Tomášovce

Vypracovaný Ing. arch. Jánom  Bátorom autoriz. architektom, Lúčna 3923, 97101 Prievidza v spolupráci s Ing. arch. Martinom  Balogom PhD., Poprad

 1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Spišské Tomášovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišské Tomášovce
 1. Súhlasí s vyhotovením pripomienkového konania dotknutých orgánov, ktoré v zákonom stanovenej lehote uplatnili svoje požiadavky, resp. nemali žiadne požiadavky k predloženému návrhu
 1. Konštatuje
 • že návrh ÚPN-O Spišské Tomášovce preskúmal a posúdil Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona, na základe ktorého vydal listom č. OU-KE-OVBPI-2016/040012 zo dňa 12. 10. 2016 súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ÚPN-O na schválenie
 • že návrh ÚPN-O bol v zmysle §22 ods. 4 dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy.
 1. Ukladá
 • Opatriť dokumentáciu ÚPN-O Spišské Tomášovce schvaľovacou doložkou
 • Zabezpečiť uloženie dokumentácie podľa § 29 stav. zákona na Obecnom úrade v Spišských Tomášovciach, Stavebnom úrade v Spišských Tomášovciach a Okresnom úrade v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky

Termín: do 3 mesiacov od schválenia

Zodpovedná: starostka obce

Obstarávateľ ÚPD: RNDr. Weissová

 • Po schválení ÚPN-O v obecnom zastupiteľstve obce Spišské Tomášovce zaslať výpis uznesenia a všeobecne záväzné nariadenie, ktorým došlo k ich schváleniu na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky

Termín do 3 mesiacov od schválenia

Zodpovedná: starostka obce

Obstarávateľ: RNDr. Weissová

 • Zverejniť záväzné časti územno-plánovacej dokumentácie v zmysle §27 staveb. zákona, ods.4
 1. Vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom
 2. Doručením dotknutým orgánom štátnej správy

Zodpovedná: starostka obce

Obstarávateľ. RNDr. Weissová

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 60/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí  s uzatvorením  nájomnej zmluvy s firmou  RUCON, Piešťany  na pozemok parcely  KN C č. 10000/1, ktorej vlastníkom je obec Spišské Tomášovce zapísaná na LV č. 1, za účelom  umiestnenia reklamnej tabule na dobu určitú 10 rokov  za  úhradu v sume 700 €.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 1 Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 61/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí so zriadením odplatného vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí na parcelách  KNC č.930/2,  930/13, 930/14 zapísaných na LV č. 1 pre vlastníkov rodinných domov postavených na parcelách KNC 930/15, 930/16, 930/17  v sume 100€  za každý pozemok.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 62/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s prenájmom pozemku - parkovisko na Čingove v sume 8500€ na rok 2017.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 63/2016 (zuršené uznesením č. 73/2016 z 12.12.2016)

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s predajom osobného motorového vozidla v sume 500€ formou priameho predaja.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík,
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 64/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie správu o oprave oplotenia na cintoríne.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 65/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatok za stočné na rok 2017 v znení vyhlášky č. 209/2013:

 1. 05760 € za m3
 2. Smerné číslo pre bytový fond: 25 m3x0,5760 € / osoba/rok

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 66/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné čísla a orientačné čísla na ulici Potočnej 464/1,465/3,466/5

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 67/2016
OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s pridelením jedného parkovacieho miesta k jednému nájomnému bytu pre 12 bytový dom.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 68/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s odkúpením pozemku parcely KNC  č. 793/9 o výmere 205 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 1631, s podmienkou, že vyplatenie kúpnej ceny za uvedenú parcelu bude  v mesiaci marec 2017.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


UZNESENIA z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 12.12.2016


Uznesenie č. 69/2016


OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Cyrila Melegu, Štefana Skokana a za zapisovateľa určuje Marcelu Kubičárovú.

Hlasovanie:
Za: 4 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
Zdržal sa: 2 Cyril Melega, Štefan Skokan
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 70/2016


OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec , Cyril Melega, Štefan Skokan
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík         


Uznesenie č. 71/2016


OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 9/2011 o trhovom poriadku v plnom rozsahu.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec ,Cyril Melega, Štefan Skokan
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík       


Uznesenie č. 72/2016


OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 4/2011 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností zo dňa 26.10.2011 v plnom rozsahu.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 73/2016

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.63/2016 zo dňa 17.10.2016.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 74/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Spišské Tomášovce na roky 2017-2019

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 75/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu) na rok 2017:

Rozpočet na rok 2017

v €

   Príjmy spolu

          779 677

Bežné príjmy

768 677

Kapitálové príjmy

         0

Finančné operácie príjmové

11 000

Výdavky spolu

          779 677

Bežné výdavky

651 915

Kapitálové výdavky

 76 102

Finančné operácie výdavkové

            51 660

Hospodárenie obce

0

Hl.kategórie

rok 2017

Príjmy:

100

611677

200

97000

300

60000

400

11000

500

0

CELKOM PRÍJMY:

779677

Výdaje:

600

651915

700

76102

800

51660

CELKOM VÝDAJE:

779677

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
Proti: 0           
Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic        


Uznesenie č. 76/2016

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018-2019 (bez uplatňovania programového rozpočtu).

           

Rozpočet na rok 2018

v €

Rozpočet na rok 2019

v €

Príjmy spolu

771 677

771 677

Bežné príjmy

770 677

770 677

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

 1 000

 1 000

Výdavky spolu

771 677

771 677

Bežné výdavky

632 665

637 665

Kapitálové výdavky

87 352

82 352

Finančné operácie výdavkové

51 660

51 660

 Hospodárenie obce

0

0

Hl.kategórie

         rok 2018

  rok 2019

Príjmy:

100

612677

612677

200

98000

98000

300

60000

60000

400

1000

1000

500

0

0

CELKOM PRÍJMY:

771677

771677

Výdaje:

600

632665

637665

700

87352

82352

800

51660

51660

CELKOM VÝDAJE:

771677

771677

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
Proti: 0           
Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic 


Uznesenie č. 77/2016


OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch č. 5/2016

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
Proti: 0           
Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic


Uznesenie č. 78/2016


OZ obce Spišské Tomášovce ruší obecnú knižnicu z dôvodu nefunkčnosti.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


Uznesenie č. 79/2016

OZ obce Spišské Tomášovce  nesúhlasí so žiadosťou o. z. ClimBeer o nulovej cene ubytovania a stravného počas medzinárodných pretekov v ľadovom lezení- ľadový a Drytoolový maratón v Slovenskom raji, ktorých účastníci budú ubytovaní a bude im poskytnutá strava v Turistickej ubytovni Hornád.

Hlasovanie:   
Za: 6 Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík    
Zdržal sa: 1 Skladan Pavol
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


Uznesenie č. 80/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje predaj časti obecného pozemku na parcele KNC č. 648/1, ktorej vlastníkom je Obec Spišské Tomášovce o výmere 11 m2 v cene 20 € /m2 pre Mgr. Rindošovú Luciu, Lieskovany 77, ktorá zabezpečí GP na oddelenú parcelu KNC 648/1 vo výmere 11 m2.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


Uznesenie č. 81/2016

OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so vstupom na pozemok, parcely KNC  č. 914/2 cez pozemok parcely  KNC č. 648/1, na ktorom je vybudovaný chodník a oporný múr vo vlastníctve obce v šírke 6m na ulici Slovenského raja z dôvodu príjazdovej cesty a vstupu nákladných vozidiel na pozemok, na ktorom bude realizovaná  výstavba rodinného domu pre Mgr. Luciu Rindošovú, Lieskovany 77.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic        


Uznesenie č. 82/2016

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 13/2016 zo dňa 12.5.2016.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic     


Uznesenie č. 83/2016

OZ berie na vedomie, že priestory Kultúrneho domu sa budú využívať na cvičenie pre ženy a mládež z obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


Uznesenie č. 84/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výpoveď zmluvy o dielo s firmou GEOSENSE SK, s.r.o. s ročnou výpovednou lehotou k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, t.j. k 1.1.2018.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
Zdržal sa: 0
Proti: 0           
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic         


Uznesenie č. 85/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za: 6 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec,
Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík   
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic


UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.1.2017


Uznesenie č. 1/2017 

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Ing. Samuela Bendíka, Mareka Bajtoš  a za zapisovateľa určuje starostku obce

Hlasovanie:
Za: 5 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic
Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 2/2017 

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania mimoriadneho OZ.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


 Uznesenie č. 3/2017

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec a to:

Parcely registra „E“

a/  KN č. 2013 o výmere 6248 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria KN č. 2023 o výmere

     4314 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 919, za účelom

     vybudovania  cyklistického chodníka;

b/  KN č.  90263/3 o výmere 64 m2 , vedené ako t.t.p , KN č.  90263/1 o výmere 547 m2 , vedené ako

      t.t.p,  KN č. 263/1 o výmere 6089 m2, vedené ako t.t.p, zapísané na liste vlastníctva č. 805, za

     účelom protipovodňových opatrení a regulácia Tomášovského potoka;

c / KN č. 90893/2, v podiele 3/48-inách,  zapísaná na liste vlastníctva 1529,  za účelom vysporiadania

     pod obecnou budovou - Turistickej ubytovne,

d/  KN č. 90893/1, v podiele 3/48-inách,  zapísaná na liste vlastníctva 1496, za účelom vysporiadania     

     verejného priestranstvo pri obecnej budove - Turistickej ubytovne.

Parcely registra „C“

a/  KN č.1023 o výmere 110 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva   

    č.919, za účelom vysporiadania  prístupovej komunikácie k Čerpačke pitnej vody

b/  KN č.589 o výmere 1139 m2 , vedené ako záhrady

c/  KN č. 591 o výmere 498 m2 , vedené ako záhrady, zapísané na liste vlastníctva č.3, za účelom

     výstavby materskej školy.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 4/2017 (zrušené uznesením č.17/2017)

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spracovanie projektovej štúdie Ing. Jaroslavom Hasajom a energetického auditu Ing. Krajňákom  na objekt Obecnej budovy- Turistická ubytovňa.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 5/2017  

OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2016  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                                                 

Rozpočet na rok 2016

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2016

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

3.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

4.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

5.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

7.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2016

Bežné príjmy

735 677

0

+ 1 805

0

+5 320

0

+29 363

+1615

773 780

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

0

0

0

0

Finančné operácie príjmové

500

         0

+ 13 430

0

0

0

+737

14 667

Príjmy spolu

736 177

0

15 235

0

5 320

0

30 100

1615

788 447

Rozpočet na rok 2016

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2016

v €

2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

3.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

4.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

5.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

6.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

7.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

ROZPOČET po zmenách rok 2016

Bežné výdavky

598 445

          0

+ 14 535

0

+ 5 320

-5000

+4 223

+ 1615

619 138

Kapitálové výdavky

95 672

0

+ 700

0

0

5000

+25 140

126 512

Finančné operácie výdavkové

42 060

0

0

0

0

0

+737

42 797

Výdavky spolu

736 177

          0

15 235

0

+ 5 320

0

30 100

1 615

788 447

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 6/2017

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť od MIMO KLUB s.r.o. o vyčíslení alsfaltovej plochy a navrhuje doriešenie nájomnej zmluvy na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva za účasti konateľa s.r.o p. Miloša Marcišovského.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 7/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje vypracovanie projektu firmou Dista, projekt - Poprad pre stavbu:  SO 03 Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v  dĺžke 0,770 km v smere Letanovce  a v dĺžke 0,650 km v smere Smižany.  Odhadovaný stavebný náklad je 280 000 Eur.

Hlasovanie:
Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 20.2.2017


Uznesenie č. 8/2017

OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. Žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov pre HS
 2. Žiadosť o nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO KLUB s.r.o.
 3. Schválenie VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce
 4. Informácia o žiadosti o dotáciu z SFZ na výstavbu ihriska, architektonická štúdia, geometrický plán nového ihriska
 5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.
 6. Smernica o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000
 7. Informácia o rozpočte k žiadosti o dotáciu na výmenu strešnej krytiny, výmena okien v podkroví a zateplenie obecnej budovy
 8. Schválenie súpisných a orientačných čísel
 9. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    
 10. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
 11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce
 12. Rôzne                                          

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 9/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e za overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Jána Poveca a za zapisovateľku určuje Mgr. Veroniku Luňákovú.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 10/2017

OZ Spišské Tomášovce   

 1. b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov pre Horskú službu
 2. d o p o r u č u j e   pripraviť nájomnú zmluvu podľa podmienok dohodnutých na OZ.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 11/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  

 1. b e r i e   n a     v e d o m i e   žiadosť o nájom pozemku pre  MIMO KLUB , s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským  
 2. d o p o r u č u j e   vypracovať nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO KLUB, s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 12/2017

OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 13/2017

OZ obce Spišské Tomášovce   s ú h l a s í  s vypracovaním projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o futbalové ihrisko na SFZ so spoluúčasťou 25 % oprávnených nákladov.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 14/2017

OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 15/2017

OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na výstavu pre SZCH ZO Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 16/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  b e r i e   n a   v e d o m i e   prijatie Smernice o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 17/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  r u š í  uznesenie č. 4/2017.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 18/2017

OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  rekonštrukciu obecnej budovy na ul. Školskej, č. 3 z dôvodu havarijného stavu.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 19/2017

OZ obce Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e   súpisné a orientačné čísla rodinný dom  - ulica Kostolná: 23/6, rodinný dom – ul. Dubová 610/34, rodinný dom – ul. Smreková 611/32.

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


Uznesenie č. 20/2017

OZ obce Spišské Tomášovce    s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                                                  

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné príjmy

768 677

23 000

791 677

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie príjmové

 11 000

         6 000

17 000

Príjmy spolu

779 677

29 000

808 677

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné výdavky

651 915

      23 000

674 915

Kapitálové výdavky

76 102

6 000

82 102

Finančné operácie výdavkové

51 660

0

51 660

Výdavky spolu

779 677

     29 000

808 677

Príjem: stravné v školskej jedálni                    23 000 €  (kód 71 – položka 223003)

Výdaj: na potraviny                                        23 000 €  (kód 71- položka 09601/633011)

Príjem: dotácia z min. roku do rozpočtu   6 000 € (kód 131G-položka 453) – odvodnenie ul. Smrekovej

Výdaj: odvodnenie ul. Smrekovej (z dotácie) 6 000 € (kód 131G – položka 0620/717001)

Hlasovanie:   
Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 13.3.2017


Uznesenie č. 21/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík    


Uznesenie č. 22/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  

a/ overovateľov zápisnice:  Pavol Skladan a Peter Špic

b/ zapisovateľa zápisnice:  Štefan Skokan

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ján Povec
Proti:  0          

Zdržali sa: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 23/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e

a/ nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMOKLUB, s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským, za účelom prenájmu pozemku, parcely 639/2 o výmere 45 m2 v sume 8,50 €/m2  s platnosťou od 15.3.2017 do 14.3.2027. 

b/ vzájomný zápočet nákladov a výnosov vo výške 2 600€

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Pavol Skladan                     
Proti:  
Zdržali sa:  Peter Špic,           
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík        


Uznesenie č. 24/2017

OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a Horskou službou Slovenský raj zastúpenou p. Karolom Dzuríkom za účelom prenájmu verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov,  v sume 8,50 €/m2 vo výmere 100 m2   v termíne od 1.4.2017 do 31.3.2020. Vzájomný zápočet nákladov prenajímateľa a nájomcu sa uskutoční podľa predložených nákladov na opravu chatky v sume 750 € a zveľadenia verejného priestranstva v sume 1750 €.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík        


Uznesenie č. 25/2017

OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2017 o trhovom poriadku v k.ú. Spišské Tomášovce, ktoré od 1.4.2017 nahrádza VZN č.9/2011.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
Uznesenie č. 26/2017

OZ Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e  VZN č.4/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v k.ú. Spišské Tomášovce, ktoré od 1.4.2017 nahrádza VZN č. 5/2015.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
Uznesenie č. 27/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   VZN č.3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, ktoré od 1.4. 2017 nahrádza VZN č. 6/2015 v ktorom obec čiastočne vyhovuje protestu prokurátora s účinnosťou od 1.4.2017.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík
Uznesenie č. 28/2017

OZ Spišské Tomášovce:

1/ berie na vedomie  protest prokurátora  proti   VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  

2/ poveruje dopracovať napadnuté Všeobecné záväzné nariadenie JUDr. Romana Zajaca v termíne do 30 dní.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
Uznesenie č. 29/2017

OZ Spišské Tomášovce

a/  berie na vedomie  protest prokurátora  proti  VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov

b/ p o v e r u j e dopracovať napadnuté Všeobecné záväzné nariadenie, JUDr. Romana Zajaca v termíne do 30 dní.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
Uznesenie č. 30/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, podanú kontrolórkou obce Danou Hojnošovou.

Hlasovanie:     
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
Uznesenie č. 31/2017

OZ Spišské Tomášovce   u r č u j e  na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje s účinnosťou od 1.1.2017 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 40 % mesačne.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 32/2017

OZ Spišské Tomášovce  schvaľuje  termín  uskutočnenia podujatia Liderka roka 2017 v Turistickej ubytovni v Spišských Tomášovciach dňa 13.10.2017.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 33/2017 (zrušené uznesením č. 43/2017)

OZ Spišské Tomášovce:

1/   súhlasí s odkúpením pozemku parcely registra „E“ KN C 247/3 vo výmere 355 m2 zapísaného na LV č. 1089 a parcely KN C 247/4 vo výmere 94 m2 zapísanej na LV č. 1018  v sume 5€/m2.

2/   poveruje starostku obce pripraviť návrh kúpnej zmluvy s vlastníkmi oboch parciel, ktoré sú súčasťou ulice Poľnej.      

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 34/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu podanú starostkou obce o havarijnom stave a doporučuje riešiť havarijný stav strechy a to opravou komína oplechovaním a výmenou 6 strešných okien za 6 vikierov.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 35/2017

OZ Spišské Tomášovce súhlasí  so Zmluvou o poskytovaní služieb firmou Mapa Digital, s.r.o Bratislava v roku 2017, podľa zmluvy v sume 1€, poplatok v roku 2018 bude v sume  590€. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dvoch rokov od podpísania zmluvy.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.4.2017

Uznesenie č. 36/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik             
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík    


Uznesenie č. 37/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje  

a/ overovateľov zápisnice: Cyril Melega, Štefan Skokan

b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

Hlasovanie:   
Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik             
Proti:  
Zdržali sa:  Cyril Melega, Štefan Skokan
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík    


Uznesenie č. 38/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 39/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 372,43 EUR.

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 53,64 EUR.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 40/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje VZN – zásady a tvorba fondu opráv v nájomných bytoch.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 41/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 12 372,43 na výstavbu futbalové ihrisko a úpravu terénu.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík             
Proti:  
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendik
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 42/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia & 14 písm. 1. zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších úpravách

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné príjmy

768 677

23 000

38 490

830 167

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

Finančné operácie príjmové

 11 000

         6 000

0

17 000

Príjmy spolu

779 677

29 000

38 490

847 167

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné výdavky

651 915

      23 000

11 473

686 388

Kapitálové výdavky

 76 102

     6 000

27 017

              109 119

Finančné operácie výdavkové

 51 660

0

0

  51 660

Výdavky spolu

779 677

     29 000

38 490

847 167

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 43/2017

OZ Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 33/2017 zo dňa 13.3.2017.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 44/2017

Obecné zastupiteľstvo    

a.) berie na vedomie vyhlásenie, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa §9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpnej zmluvy bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že na parcelách uvedených v kúpnej zmluve obec plánuje výstavbu miestnej komunikácie.

b.) z vyššie uvedených dôvodov schvaľuje kúpnu zmluvu č. 1/2017 s trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ktorej predmetom je kúpa podielov od vlastníkov:

 1. Emília Horváthová, Kostolná 8/36, Spišské Tomášovce, spoluvlastník parcely KNE 186 o výmere 202 m2 v kúpnej cene 1,- Eur za výmeru 151,5 m2.
 2. Obec Spišské Tomášovce spoluvlastník parcely KNE 979 o výmere 1840 mpredáva v prospech Emília Horváthová, Kostolná 8/36, Spišské Tomášovce, Mária Knuteľová, Poľná 40/5, Spišské Tomášovce, Marta Cvengrošová, Smižianska 173/27, v kúpnej cena 1,- Eur za výmeru 153,3 m2 . Každej menovanej o výmere 51,1 m2 .

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 45/2017

OZ Spišské Tomášovce súhlasí s kúpnou zmluvou č.2/2017, ktorej predmetom je odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č.23/2007 od vlastníkov:

 1. Vladimír Bajtoš a manželka Ľubica, bytom Smižany, Tatranská 110, vlastníci pozemku parcely

registra KN C 247/1 vo výmere 1644 m2 zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1089 a novovytvorenej parcely  KN C 247/3 vo výmere 355 m2 zastavaná plocha v sume 10 €/m2

 1. Straková Ľudmila, Tompoš František, Lacuš Peter, Mangera Peter a Kvetoslava Mangerová,

Hradiský Peter a Viera Hradiská, bytom Hrabuššická 43/3,  Nazadová Tatiana bytom Rázusová   Spišská Nová Ves, vlastníci pozemku parcely KN C 247/2 vo výmere 301 m2 zapísanej na LV č. 1018 a novovytvorenej parcely 247/4 vo výmere 94 m2 v sume 10 €/m2, za účelom vybudovania a prepojenia ulice Poľnej.

 1. Úhrada kúpnej zmluvy v termíne do 31.12.2017

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 46/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zámennú zmluvu č. 1/2017, ktorej predmetom je zámena pozemkov, od spoluvlastníkov parcely KNE 197 o výmere 914 m2 zapísaných na LV č.1387, parcely KNE 198 o výmere 953 m2 zapísaných na LV č.1424, parcely KNE 101 o výmere  748 m2 zapísaných na LV č. 1639 a parcely KNE 102 o výmere 2362 m2 zapísaných na LV č.1311, za účelom rozšírenia lokality Za Humnami  a vytvorenia miestnych komunikácii.

Spoluvlastníkmi pozemku parcely :

 1. KNE 197 a KNE 198: Ľuboš Herák, Devínske Jazero 5913/6, Devínska Nová Ves s podielmi 10/30, 10/60, 2/16, 63/80-inách.
 2. KNE 101: Ján Brandobur, Nová 221/13, Spišské Tomášovce v celosti.
 3. KNE 102: Tomáš Kacvinský, Stolárska 3, Spišská Nová Ves s podielom v ¼-ine,
  Jana Štrauchová, Slovenského raja 68/20 s podielom v  3/8-inách,
  Cvengroš Ladislav a Martina Cvengrošová, Smižianska 173/27 s podielom -3/8inách.

Uvedené podiely sa zamieňajú za podiely v parcele KNE 186 o výmere 202 m2 a KNE 188 o výmere 467 ma KNE 108 o výmere 1352 ma KNE 95 o výmere 905 m2, ktorých spoluvlastníkom je obec Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 47/2017

OZ Spišské Tomášovce súhlasí so schválením zámennej zmluvy č. 2/2017, ktorej predmetom je zámena pozemkov, parcely KNE 90889 o výmere 1225 m2 zapísaných na LV č.124 a parcely KNE 889 o výmere 21 m2 zapísaných na LV č. 1713 na vytvorenie športového areálu  od spoluvlastníkov a to:

Anna Kostelníková, J. Matušku 2301/10, Spišská Nová Ves s podielom v 2/15-inách, RSDr. Mária Kostelníková, Nová 215/1, Spišské Tomášovce s podielom v 2/15-inách, Petronela Ivanová, Čaradice 72 s podielom 1/10 a 1/20, Cyril Kacvinský, Ľ. Svobodu 2358/22, Poprad s podielom v 1/20-ine, Mgr. Marcel Kostelník, Miczkiewicza 1122/1, Spišská Nová Ves s podielom v 2/15-inách.

Uvedené podiely sa zamieňajú za podiely v parcele KNE 986 o výmere 1119 m2, ktorej spoluvlastníkom je obec Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 48/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 2.9.2016 uzatvorenej medzi 1. Katarína Štrauchová, bytom Hrabušická 51/19, Spišské Tomášovce; 2. Matej Švac, bytom Spišský Hrušov 257 a manželka Mária Švacová, rod. Paľuchová, bytom Juraja Sklenára 109/66, Spišské Tomášove.

Predmetom dodatku je úprava v bode č.2: Kupujúcim sa znižuje poplatok za prípravu inžinierskych sietí zo sumy 11 955€ na sumu 5000|€. Splatnosť poplatok je do 30 dní od podpísania dodatku ku kúpnej zmluve.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
Proti:  
Zdržali sa: Peter Špic
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 49/2017

OZ Spišské Tomášovce

a) súhlasí so zriadením súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva pre Mgr. Otíliu Schmiedtovú. 

b) poveruje starostku obce uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 50/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku od pána Mgr. Ján Zemjanek v sume 25 EUR za m2.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 51/2017

OZ Spišské Tomášovce prerokovalo VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody a VZN o chove a držaní psov.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 52/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie cenové ponuky na opravu strechy na obecnej budove.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 53/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné číslo 287/11 pre čističku odpadových vôd.  

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenie č. 54/2017

OZ Spišské Tomášovce poveruje PhDr. Martina Gondu, aby v spolupráci s Ing. Jankou Pokryvkovou pripravili špecifiká a spustili verejné obstarávanie na výber vydavateľa knihy o histórii obce, ktorej náklad bude 1 000 kusov.   

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.5.2017

Uznesenie č. 55/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe: Bod 5 sa presúva na prvé miesto a pridáva sa bod 8.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 56/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje  

a/ overovateľov zápisnice: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan

b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 57/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu v sieti a to nasledovne:

1. Vyradiť Materskú školu, Kostolná 271, Spišské Tomášovce a tiež Výdajnú školskú jedáleň, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Kostolná 271, Spišské Tomášovce,

2. zaradiť elokované pracovisko, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Školská 1, Spišské Tomášovce a Výdajnú školskú jedáleň, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Školská 1, Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 58/2017

OZ Spišské Tomášovce súhlasí s kúpnou zmluvou č.3/2017, ktorej predmetom je odkúpenie podielov z pozemkov od vlastníka MVDr.Gregor Mikolaj, bytom Moravská 2565/2, Spišská Nová Ves, v sume 5,- €/m2 .

 1. Parcely registra „E“:

KN 95 vo výmere 905 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1332 v podiele 1/120.

KN 112 vo výmere 1214 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1340 v podiele 2/80.

KN 130 vo výmere 1205 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1390 v podiele 1/120.

KN 198 vo výmere 953 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1424 v podiele 2/80.

KN 200 vo výmere 1721 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1425 v podiele 448/20160.

Za účelom vysporiadania ulice Poľnej.

 1. Parcely registra „E“:

KN 1160/1 vo výmere 4176 m2 t.t.p., KN 1160/501 vo výmere 3612 m2 , KN 91160/1 vo výmere 724 m2 , zapísané na LV č. 740 v podiele 1/720, za účelom vysporiadania pozemkov pre odvodňovací kanál.

 1. Úhrada kúpnej zmluvy v termíne do 30 dní po zapísaní do Katastra nehnuteľností.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 59/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na výber vydavateľa knihy o histórii obce.  

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 60/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy 5/2014 zo dňa 16.4.2014.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 61/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 62/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje sumu 13 800,- EUR za projekt pre stavebné povolenie MŠ Spišské Tomášovce pre firmu STATSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 63/2017

OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmluvu o dielo č.78/2017 na poskytnutie služby: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre stavbu Zberný dvor Spišské Tomášovce. Zhotoviteľ UNIPROM s.r.o., Prešov, v sume 1 900,- Eur.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 64/2017

OZ Spišské Tomášovce súhlasí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa výzvy na objekt DSS a DD (Dom Dôchodcov) s názvom RAJ v obci Spišské Tomášovce, na parcele 629 – obecná budova.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenie č. 65/2017

OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie

 1. cenovú ponuku za maľovanie dopravného značenia na parkovisku Čingov, v sume 1 513,08,- Eur od firmy Viatec s.r.o., podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Štefan Labuda. 
 2. cenovú ponuku od firmy KP building na asfaltovanie havarijného stavu účelovej komunikácie pri vstupe na parkovisko Čingov a odporúča urobiť prieskum trhu na výber dodávateľa.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.7.2017

Uznesenie č. 66/2017

OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e  program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. Výročie obce dňa 19.8.2017
 2. Informácia o tlači Monografie obce  / PhDr. Gonda/ 
 3. Správa audítora  za rok 2016
 4. Úprava rozpočtu
 5. Informácia o výstavbe ihriska a schválenie  úpravy okolia ihriska.
 6. Informácia  o realizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a určenie termínu odovzdania ČOV II do prevádzky.
 7. Informácia o schválení  dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU  a jej realizácia
 8. Informácia o oprave miestnej komunikácie na Čingove
 9. Úprava  schváleného termínu   v  nájomnej zmluve medzi obcou Spišské Tomášovce  a p. Dzurikom  za účelom prenajímania verejného priestranstva a  chatky v lokalite Čingove .
 10. Sťažnosť Jána Knuteľa
 11. Zrušenie VZN č. 3/2014 obce Spišské Tomášovce o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
 12. Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu a sanácia nelegálnych skládok v obci Spišské Tomášovce
 13. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Novostavba materskej školy – Spišské Tomášovce

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan    
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík 


Uznesenie č. 67/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Štefana Skokana a za zapisovateľku určuje Mgr. Veroniku Luňákovú

Hlasovanie:    

Za: Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan
Proti:  
Zdržali sa:  Cyril Melega, Štefan Skokan         
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 68/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  vyznamenania obce pre obyvateľov obce:

 • Matúš Lipčák – prezentácia obce v športe
 • Anna Bajtošová – prezentácia obce v športe
 • Tomáš Barna – prezentácia obce v športe
 • Miroslav Lacuš – prezentácia obce v športe
 • PhDr. Martin Gonda – prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
 • Peter Špic - prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
 • Mgr. Martin Kostelník, PhD. - prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
 • Monika Hamráčková – vedenie spevokolu Nádej
 • Slovenský zväz chovateľov Spišské Tomášovce – ocenenie za dlhotrvajúcu činnosť a prínos pre obec
 • Slovenský zväz turistov Slovenský raj - ocenenie za dlhotrvajúcu činnosť a prínos pre obec
 • František Vernarský – ocenenie in memoriam
 • Jaroslav Straka – ocenenie in memoriam
 • Ing. Jozef Šofčík – čestné občianstvo, pomoc pri výstavbe v obci

Hlasovanie:

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


Uznesenie č. 69/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu a navýšenie rozpočtu tlače monografie Spišské Tomášovce na 24 180 €/1500 kusov.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  

Zdržali sa:      
Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík        


Uznesenie č. 70/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   predajnú cenu monografie Spišské Tomášovce v sume 20€/kus.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  

Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


Uznesenie č. 71/2017

OZ Spišské Tomášovce  b e r i e   n a   v e d o m i e: 

 • správu audítorky Ing. Daniely Dudovej k účtovnej uzávierke za rok 2016
 • sťažnosť pána Jána Knuteľa

Uznesenie č. 72/2017

OZ Spišské Tomášovce    s c h v a ľ u j e    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné príjmy

768 677

23 000

38 490

0

11 435

841 602

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

18 800

18 800

Finančné operácie príjmové

 11 000

         6 000

0

12 372

0

29 372

Príjmy spolu

779 677

29 000

38 490

12 372

30 235

889 774

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné výdavky

651 915

      23 000

11 473

0

23 435

709 823

Kapitálové výdavky

76 102

6 000

27 017

12 372

6 800

128 291

Finančné operácie výdavkové

51 660

0

0

0

0

51 660

Výdavky spolu

779 677

     29 000

38 490

12 372

30 235

889 774

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 73/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 5  schváleného programu – Informácia o výstavbe ihriska a schválenie úpravy okolia ihriska na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

Hlasovanie:    
Za: Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan    

Proti:  
Zdržali sa:  Cyril Melega         
Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


Uznesenie č. 74/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 6 schváleného programu – Informácia o realizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a určenie termínu odovzdania ČOV II. do prevádzky na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 75/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 7 schváleného programu – Informácia o dotácii na opravu strechy obecnej budovy – TU a jej realizácia na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

Hlasovanie:    

Za: Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan   
Proti:  
Zdržali sa: Cyril Melega, Štefan Skokan          
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 76/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  dodatok o zmene nájomne zmluvy na pozemok s Karolom Dzuríkom – HS zo dňa 17.03.2017 uzatvorenej za účelom prenajímania chatky a verejného priestranstva v lokalite Čingov na dobu určitú a to do 31.10.2020

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


Uznesenie č. 77/2017

OZ Spišské Tomášovce   r u š í   VZN č. 3/2014 obce Spišské Tomášovce o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 78/2017

OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie bodu č. 11 – schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu komunálneho dopadu a sanácia nelegálnych skládok v obci Spišské Tomášovce na najbližšie zastupiteľstvo dňa 28.07.2017.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 79/2017

OZ Spišské Tomášovce  r u š í   uznesenie č. 52/2016 zo dňa 09.09.2016.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 80/2017

OZ Spišské Tomášovce  Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce   s ú h l a s í   s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom Novostavba materskej školy Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,   s ú h l a s í   so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a   s ú h l a s í    so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:    

Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.7.2017


Uznesenie č. 81/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 82/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

a/ overovateľov zápisnice: Ing. Samuel Bendik, Štefan Skokan
b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 83/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu pána Ing. Mariána Smoradu ohľadom projektov zameraných na výstavbu komunitných centier.


Uznesenie č. 84/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti GRAMINEX, s. r. o. Levoča na zatrávnenie futbalového ihriska v celkovej sume 5 554,20,- Eur s DPH.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 85/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na terénne úpravy svahu pri štátnej ceste 3000,- EUR pre firmu LM No Limit s.r.o, Hrabušice, zastúpená Ing. Marek Legvarský a Mgr. Ľuboš Lengvarský.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
Proti: Ing. Samuel Bendik
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 86/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o vysporiadaní pozemku pod obecnou budovou – Turistická ubytovňa.


Uznesenie č. 87/2017

Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1s názvom Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu  v obci Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 88/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 89/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 7/2017  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 90/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 8/2017 o podmienkach držania a chove psov.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 91/2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ukončení prác na monografii o  obci a počtoch  povinných výtlačkov pre knižnice a autorov.


Uznesenie č. 92/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území Spišské Tomášovce.

Jednodňový lístok:

Dospelý:                                                          1,50 €

Zľavnený

(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):      0,50 €

Trojdňový lístok:

Dospelý  :                                                         3,50 €

Zľavnený

(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):       1 €    

Päťdňový lístok:

Dospelý:                                                           6 €

Zľavnený

(deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):       1,50 €    

Skupinový lístok

na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma

turistický sprievodca (registrovaný) zdarma

Oslobodenie od platenia návštevného lístka:

Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.

Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a  ZŤP /S vrátane ich doprovodu.

Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu

Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky,

Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník).

Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti

službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj

zamestnanci Správy NP Slovenský raj

osobitne poverení členovia SZOPK

Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený kontaktuje poisťovňu NION alebo Obec Spišské Tomášovce (poistník).

Návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo výške 0,20 €.

Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 93/2017

Obecné zastupiteľstvo

 1. schvaľuje žiadosť odpustenie nedoplatkov pre Branislava Rychnavského z dôvodu nevymožiteľnosti.
 2. neschvaľuje žiadosti o odpustenie nedoplatkov pre osoby: Štefan Mižigár, Aurélia Pechová, Jaroslav Puška, Ladislav Pecha, Margita Pechová, Gábor Jaroslav, Gizela Makulová, Gabčo Dušan, Gabčo Miroslav – Topoľová 28, Gabčo Miroslav – Topoľová 14, Silvia Tišerová.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


Uznesenie č. 94/2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o ambulantný predaj pre GET group,s.r.o. Rožňava.


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2017
Uznesenie č. 95/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce, špecifikovali sa položky v bode číslo 8. Rôzne.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 96/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

a/ overovateľov zápisnice: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
Proti:  
Zdržali sa: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 97/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje asfaltovanie ulice Hrabušickej, šírka ulice bude 5 metrov. Práce vykoná firma JUNO DS s.r.o Stará Ľubovňa.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


 Uznesenie č. 98/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

5. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné príjmy

768 677

23 000

38 490

0

11 435

9 358

850 960

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

18 800

120 000

138 800

Finančné operácie príjmové

 11 000

         6 000

0

12 372

0

0

29 372

Príjmy spolu

779 677

29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

1 019 132

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

5. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné výdavky

651 915

      23 000

11 473

0

23 435

-5 468

704 355

Kapitálové výdavky

76 102

6 000

27 017

12 372

6 800

134 826

263 117

Finančné operácie výdavkové

51 660

0

0

0

0

0

51 660

Výdavky spolu

779 677

     29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

1 019 132

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 99/2017

Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 100/2017

Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.  

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:  
Zdržali sa: 
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 101/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súpisné a orientačné čísla:

 • Čistička odpadových vôd – ulica Juraja Sklenára č. 536/92
 • Rodinný dom – ulica Smižianska č. 467/46
 • Rodinný dom – Za Humnami č. 568/13

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
Proti:  
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenie č. 102/2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na Memoriál J. Straku vo výške 400,- Eur bez dokladovania.               

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
Proti:  
Zdržali sa: Ing. Sameul Bedník
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.10.2017


Uznesenie č. 103/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


Uznesenie č. 104/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

a/ overovateľov zápisnice: Cyril Melega, Bc. Ján Povec

b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


Uznesenie č. 105/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje podpísanie zmluvy s firmou NCH Slovakia s.r.o., Bratislava, na dodanie patentovaného automatizovaného systému bioaugmentácie pre ČOV I, v dobe trvania jedného roka v sume 350 € mesačne.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 106/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu režimu dopravy na uliciach Hrabušická a Smižianska, a to osadením zákazovej značky na vjazd vozidiel nad 3,5 tony.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 107/2017

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

a.)  s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvou č. 3/2017/Kz medzi Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Mgr. Patrikom Zajacom, bytom ul. Školská 289/5, Spišské Tomášovce, Ing. Ivanou Dobranskou, ul. Školská 289/5, Spišské Tomášovce a Ľudmilou Grečkovou, bytom Mojmírová 1021/1, Smižany.

b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 108/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce 

a.) s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 4/2017 medzi obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Petrom Kramárom, bytom Kukučinova 1084/4, Smižany, Evou  Gondovou, bytom ul. Školská 261/2, Spišské Tomášovce, Dávidom Novotným, bytom Černík 168, Jankou  Sivákovou, bytom Komenského 584/11, Poprad, Petrom Sivákom, bytom Maša 1241/40, Smižany, Magdalénou Richnavskou, bytom Vítkovce 105.

b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 109/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

a.) s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov  kúpnu zmluvou č. 5/2017/Kz medzi Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Boženou Bartošovou, bytom ul. Školská 249/26, Spišské Tomášovce a Magdalénou Korsákovou, bytom Slobody 193/12, Letanovce.

b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 110/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zámennú zmluvu  č.6/2017 Zz medzi Obcou Spišské Tomášovce a Petrom Cuníkom, bytom Spišská Nová Ves.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 111/2017

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

a.)  s ch v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov  kúpnu zmluvou č. 7/2017/Kz medzi Ľudmilou Michnovou, bytom Kostolná 300/45, Spišské Tomášovce, Matúšom Gajanom, bytom Trieda 1. Mája 2224/45, Monikou Kešelákovou, bytom I. Stodolu 2407/10, Spišská Nová Ves, Rastislavom Gajanom, bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves, Gabrielou Gajanovou, bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves, Ľubošom Herákom, bytom Devínske Jazero 5913/6, Devínska Nová Ves a Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce.

b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 112/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o pripravovanej lokalite na 54 rodinných domov /lokalita za Humnami/ podľa územného plánu obce Spišské Tomášovce.


Uznesenie č. 113/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie prepracovanie rozpočtu projektu novej Materskej školy.


Uznesenie č. 114/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje

1/ smernicu č. 5/2017 o  poplatku  za odvádzanie odpadových vôd

2/  stočné na rok 2018

 1. ) 0,5295  eur/m3
 2. ) smerné čísla pre bytový fond 34 m3 x 0. 5295 eur/osoba/rok

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenie č. 115/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje umiestnenie sviečkomatu na miestnom cintoríne.

Hlasovanie:   
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:  
Zdržali sa:      
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


Uznesenia obecného zastupiteľstva Spišské Tomášovce z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.12.2017

UZNESENIE č.116/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ .

1.Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona   

    564/1991 Z.z. podľa § 2a. 

2.VZN o miestnych daniach a poplatkoch,

3.VZN za úkony a služby,

4.VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

5.VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ( úprava réžie po

    prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)

6.Úprava rozpočtu 2017

7.Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020

8.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

9.Nájom parkovisko Čingov

10.Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby

-  kontrola kanalizačných šachiet 

11.Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni ( na podnet p. Jána Knutľa)  - prizvaná   

       p. vedúca Compelová Anna

12.Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča

13.Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia

             Paľuchová, Obec Spišské  Tomášovce, Ľudmila Grečková

                          Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské

                          Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                          Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské

                          Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                          Doriešenie vysporiadania  ul. Krátkej.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš,  Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol


UZNESENIE  č. 117/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje

a/ overovateľov zápisnice: Peter Špic, Štefan Skokan

b/ zapisovateľa zápisnice: Kubičárová Marcela

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš ,Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol


UZNESENIE č. 118/2017

1) Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 8/2017, ktorej predmetom sú:
1.1. parcely KNE 10081/505 o výmere 7073 m2zapísanej na LV.č. 1657, ktorej spoluvlastníci sú  Ľudmila Grečková v podiele pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine a Obec Spišské Tomášovce  v podiele pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,
1.2. parcely KNE 1055 o výmere 850 m2zapísanej na LV.č. 1731, ktorej spoluvlastníci sú  Ľudmila Grečková v podiele pod B2 v 2/3-inách, pod B 2 v 2/36-inách,  a Obec Spišské Tomášovce  v podiele pod B1 v 1/3-ine.

2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
2.1. kúpu podielov parcely KNC 920/30 o výmere 114 m2 a parcela KNC 917/46 o výmere 66 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine. ktorú kupujúci manželia Tomáš Paľuch a manželka Lucie Paľuchová  odkupujú od  Obce Spišské Tomášovce, v sume 1€.
2.2.  kúpu podielov parcely KNC 917/45 o výmere 670m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,  od obce Spišské Tomášovce,  pre manželov Mgr. Ivanku Laclavovú a Pavla Laclava, obaja bytom Mojmírová 1019/15, 053 11 Smižany, v sume 5 000€
2.3. kúpu podielov parcely KNC 917/44 o výmere 887 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,  od obce Spišské Tomášovce,  pre  Mgr. Silviu Filkorovú, bytom Kováčska 3435/3 Spišská Nová Ves  v sume 5 000€.
2.4. kúpu podielov parcely KNC 917/42 vo výmere 156 m2,  pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej, pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1€
2.5. kúpu podielov parcely KNC 917/43 vo výmere 96 m2, pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej v sume 1€. 
Uvedené parcely boli vytvorené podľa geometrického plánu, ktorý vypracoval Ing. Pavol Kostelník, IČO 41686187 dňa 5.12.2017. 
2.6. kúpu podielov parcely KNC 1055 vo výmere 850 m2, pod  B2 v 2/3-inách od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej, pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1 €

3.) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e ,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


UZNESENIE č. 119/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni a zároveň povoľuje rodinné oslavy v objekte Turistickej ubytovne do 22.00 hod. mimo plesov a svadieb.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
Proti:
Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


UZNESENIE č. 120/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č.12/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s platnosťou od 1.1.2018 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


UZNESENIE č. 121/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 10/2017 o miestnych daniach a poplatkoch . Návrh tohto VZN upravený o §10, bod 2, písm. d – vynechané názvy ulíc.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


UZNESENIE č. 122/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce Spišské Tomášovce.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec                                                                                           


UZNESENIE č. 123/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce presúva schvaľovanie na rokovanie ďalšieho zasadnutiaOZ

a) VZN 9/2017 o zavedení a  poskytovaní elektronických služieb

b) Zmluva o dielo s firmou Biocompact- prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby- kontrola kanalizačných šachiet

c) Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rodinných domov Petra Frankoviča  na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


UZNESENIE č. 124/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  navýšením o 27 273 € podľa prílohy:                                           

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

5. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

6. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné príjmy

768 677

23 000

38 490

0

11 435

9 358

14153

865 113

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

18 800

120 000

13 120

151 920

Finančné operácie príjmové

 11 000

         6 000

0

12 372

0

0

0

29 372

Príjmy spolu

779 677

29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

27 273

1 046 405

Rozpočet na rok 2017

v €

1. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

2. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

3. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

4. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

5. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

6. zmena rozpočtu

na rok 2017

v €

ROZPOČET po zmenách rok 2017

Bežné výdavky

651 915

      23 000

11 473

0

23 435

-5 468

-4 817

699 538

Kapitálové výdavky

76 102

6 000

27 017

12 372

6 800

134 826

32 090

295 207

Finančné operácie výdavkové

51 660

0

0

0

0

0

0

51 660

Výdavky spolu

779 677

     29 000

38 490

12 372

30 235

129 358

27 273

1 046 405

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        


UZNESENIE č. 125/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za IV. štvrťrok 2017

2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.

3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole

4. Dodržiavanie čerpania schváleného rozpočtu v priebehu roka

5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce – VZN o miestnych daniach a poplatkov,

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

7. Kontrola evidencie knihy jázd a spotreba pohonných hmôt za rok 2017

8. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017

9. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Ďalšia činnosť: Spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc Vzdelávanie a semináre RVC Štrba a ZHK SR na vybrané témy Kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš              


UZNESENIE č. 126/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu)podľa prílohy na rok 2018:

Rozpočet na rok 2018

v €

Príjmy spolu

     894 902

Bežné príjmy

871 402

Kapitálové príjmy

         0

Finančné operácie príjmové

23 500

Výdavky spolu

     894 902

Bežné výdavky

742 916

Kapitálové výdavky

109 926

Finančné operácie výdavkové

       42 060

Hospodárenie obce

0

Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na roky 2019 – 2020:

           

Rozpočet na rok 2019

v €

Rozpočet na rok 2020

v €

Príjmy spolu

886 402

886 402

Bežné príjmy

871 402

871 402

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie príjmové

 15 000

 15 000

Výdavky spolu

886 402

886 402

Bežné výdavky

763 462

761 873

Kapitálové výdavky

80 880

82 469

Finančné operácie výdavkové

42 060

42 060

 Hospodárenie obce

0

0

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        


UZNESENIE č. 127/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje nájomné parkoviska Čingov vo výške 10 000 € na rok 2018.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        


UZNESENIE č. 128/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu, že p. Andrašiková Lucia sa vzdala členstva v kultúrno-športovej komisii k 31.8.2017

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


UZNESENIE č. 129/2017

Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje odpis pohľadávok:

z dôvodu prehratého súdu s pani Chovanovou– príspevok na prípravu inžinierskych sietí vo výške 2000 € a zároveň pán Barbuščák odpis pohľadávky vo výške  5000 € ako príspevok na prípravu inžinierskych sietí z toho dôvodu, že sa na uvedené siete nebude pripájať, má vybudovanú vlastnú studňu a septik, v príde pripojenia na vodovod, kanalizáciu je povinný uhradiť tento príspevok.

Ďalej schvaľuje odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné od roku 2004 a to z dôvodov úmrtia, žiadneho vlastníctva v celkovej výške 1 982,62 €. Poslanci súhlasili s odpustením, ale  s tou výhradou, že je potrebné neustále sledovať stav jednotlivých dlžníkov a v prípade nejakej možnosti uhradiť tieto pohľadávky ich vymáhať aj naďalej.

Hlasovanie:
Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš                   

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com