•  

    Zápisnice a uznesenia

    Na tejto stránke zverejňujeme kompletné znenie zápisníc a uznesení obecného zastupiteľstva vo formáte PDF.

    VYHĽADAVNIE prostredníctvom príkazu CTRL + F

    Všetky prijaté uznesenia tohto volebného obdobia sú nižšie zverejnené aj v textovej forme, aby ste v nich mohli vyhľadávať cez prikaz CTRL+F. Ak ho nepoznáte stlačte spolu klávesy CTRL a písmeno F, ukáže sa vám prikazový riadok, kde napíšete slovo, ktoré chcete na tejto stránke vyhľadať.

    Volebné obdobie 2014 - 2018

    Prvé zastupiteľstvo volebného obdobia 2014-2018 bolo zvolané 25. 11. 2014


    UZNESENIA z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 25.11.2014

    Uznesenie č. 1

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    A. Berie na vedomie

        1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

        2. Vystúpenie novozvolenej starostky

    B. konštatuje, že

        1. novozvolená starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

        2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

        Marek B a j t o š,  Samuel B e n d í k,  Cyril M e l e g a,  Ján P o v e c,  Mgr. Pavol S k l a d a n,

        Štefan  S k o k a n, Peter Š p i c, Jozef  V a l e n č í k,  JUDr. Roman  Z a j a c


    Uznesenie č. 2

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    A.  nezriaďuje obecnú radu


    Uznesenie č. 3

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    A. Zriaďuje

    1. Stavebno-finančnú komisiu

    2. Priestupkovo-sociálna  komisia

    3. Komisia životného prostredia a ochrany prírody.

    4. Kultúrno-športová komisia

    5. Legislatívna komisia

    B. volí

    A) predsedu komisie 1. Stavebno-finančná - poslanec Cyril Melega

                                      2. Priestupkovo-sociálna  komisia – poslanec Ján Povec

                                      3. Komisia Životného prostredia a ochrany prírody - poslanec Peter Špic

                                      4. Kultúrno-športová komisia – poslanec Štefan Skokan

                                      5. Legislatívna komisia – Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 4

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach určuje

    V súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Mgr. Zuzany Nebusovej vo výške 1,98 x 824 x 40% =  2 283€.

    Hlasovali:

    Za: Marek Bajtoš, Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Mgr. Pavol Skladan, Štefan Skokan, Peter Špic, Jozef  Valenčík

    Zdržal sa:  0 


    UZNESENIA z druhého  zasadnutia obecného zastupiteľstva: 15.12.2014


    Uznesenie č. 5/2014

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Rokovací poriadok Obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:

    za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 6/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje členov komisií.

    Kultúrno-športová komisia: Mgr. Michaela Bartošová- zapisovateľka, Mgr. Zuzana Hricová, Božena Bartošová, Pavol Skladan, Martin Hudák, Zuzana Bendíková, Mgr. Lucia Andrašíková, Jozef Michna, Mária Kasanická, Stanislav Bartoš.

    Stavebno-finančná komisia: Pavol Skladan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Ladislav Beskyd, Marcela Kubičárová, Samuel Bendík

    Legislatívna komisia: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega

    za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 7/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zástupcu starostky poslanca Cyrila Melegu.

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčíkl

    proti:  0      

    zdržal sa:  Cyril Melega 

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 8/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce v nasledujúcich výškach:

    -účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce  vo výške 10, 00 Eur za  rokovanie

    -účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške  20 Eur za zasadnutie

    -zapisovateľovi za každé zastupiteľstvo poskytnúť odmenu vo výške 20 Eur

    -aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo výške 20  Eur za akciu

    - Predsedovi odbornej komisie 15 Eur, členovi odbornej komisie 10 Eur za každé zasadnutie- odmeny sa budú vyplácať štvrťročne   

    - mimoriadnu odmenu možno udeliť na návrh starostky raz polročne

    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 9/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší príspevkovú organizáciu Služby obce k 31. 12. 2014.

    za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 10/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje podnikateľskú činnosť obce: pohostinské a ubytovacie služby.

    za:  8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 11/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie, že vedúcou pracovníčkou pohostinských a ubytovacích služieb ostane Anna Compelová.

    za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 12/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady hospodárenia obce Spišské Tomášovce.

    za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 13/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

    za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 14/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 3/2014 o ochrane ovzdušia a poplatkoch na znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov.

    za: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1 JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 15/2014

    OZ obce Spišské Tomášove schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 4/2014 o poplatkoch za úkony a služby v obci Spišské Tomášovce.

    za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 16/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Spišské Tomášovce č. 5/2014 o poriadku a poplatkoch na cintorínoch v obci Spišské Tomášovce.

    za:  8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 1   JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 17/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje, prenajímať kultúrny dom pre účely spoločenských akcií (zábav) z dôvodu nevyhovujúceho hygienického a technického zabezpečenia.    

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 18/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje ceny vstupeniek do Slovenského raja podľa predlohy.

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti: 0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 19/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné číslo 245/1 pre Materskú školu, ul. Školská a 245/1A pre Základnú cirkevnú školu sv. Michala, ul. Školská. 

    za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 20/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje predĺženie nájmu parkoviska Čingov firme Tourclub, s.r.o. do 31. 12. 2015 vo výške 8 500 Eur.

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 21/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017.

    za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti :  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 22/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje rozpočet obce pre roky 2015-2017 s týmito úpravam:i v kapitole Šport - telovýchova, kultúra: OFK- 3 300 Eur; kultúrno-športová komisia - 2 000 Eur; turisti - 2 450 Eur; skauti - 650 Eur; o.z. VERBUM BONUM - 800 Eur; chovatelia - 800 Eur.   

    za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 23/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2015  s doplnením kontroly príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie „Služby obce za rok 2014 a zároveň poveruje kontrolórku obce, aby predložila správu o príspevkovej organizácii na nasledujúcom zastupiteľstve.

    za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 24/2014

    OZ obce Spišské Tomášovce odporúča vyplatenie kúpno-predajnej zmluvy pre rodinu Bendíkovú do 31.8.2015.

    za:  7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 25/2014

    Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s i , že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 26/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje smernicu o verejnom obstarávaní.

    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec,Cyril Melega

    proti:  0      

    zdržal sa:  0  

    neprítomní: 2   JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    UZNESENIA z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 13.2.2015


    Uznesenie č. 27/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť o kúpu pozemku pre manželov Danu a Jána Hojnoša.


    Uznesenie č. 28/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informácie o pripravovanej výstavbe vodovodu a kanalizácie pri odbočke na ulici Juraja Sklenára.


    Uznesenie č. 29/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informácie poslanca Petra Špica o pripravovanej knihe o Spišských Tomášovciach.


    Uznesenie č. 30/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu Ing. Balogu o návrhu schválenia územného plánu obce Spišské Tomášovce.


    Uznesenie č. 31/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu starostky obce o pripravovanej výstavbe materskej školy na ulici Slovenského raja.


    Uznesenie č. 32/2015 (zrušené uznesením číslo 94/2015)  

    OZ obce Spišské Tomášovce s ú h l a s í  s odkúpením pozemku, parcely KN C č. 590/1, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  759 m2 , parcely  KN C č. 590/2, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  166 m2 / pozemok pod stavbou/,  parcely  KN C č. 590/3, vedené ako zastavané plochy a nádvoria o výmere  64 m2 , / pozemok pod stavbou/ , stavba s. č. 235 na parcele KNC č. 590/2, druh stavby  8, popis stavby Dom,  stavba s. č. 231 na parcele KN C č. 590/3, druh stavby  8, popis stavby  Sklad. , ktorých vlastníkom sú Lesy SR, štátny podnik.

    Hlasovanie:                     
    za:   6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1  Marek Bajtoš

    neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 33/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí zo zapracovaním parciel KN  E č.257/2, 257/1, 262, 263/1 na ulici Smrekovej ako pozemky na výstavbu rodinných domov.

    Hlasovanie:                     
    za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 34/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce:

    a)súhlasí s predajom pozemkov parcely KN C č.50/11 v cene 1 €/m2 Petrovi Bartošovi, bytom  Kostolná 283/35, Spišské Tomášovce, parcely KN C č. 50/10 v cene 5 €/m2 Ottovi Cuníkovi, bytom  Kostolná 285/39, Spišské Tomášovce, parcely KN C č.55/2 a č. 55/1 KN C č. 50/9 a  KN C č.1018/4 v cene 5 €/m2 p. Bašistovej.

    b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

    prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci  majú záhrady, ktoré užívajú a na ktorých sú vysadené stromy.

    Hlasovanie:                     
    za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 35/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce

    a) s ú h l a s í s predajom pozemku KN C č. 930/11 o výmere 47 m2,  v kúpnej  cene 10 €/m2 , pre Petra Bartoša a manželku Janu, rod. Stanislavovú, bytom  Juraja Sklenára  133/44,  052 01 Spišské Tomášovce.

    b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 1/2015, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci plánujú vybudovanie inžinierskych sietí pre ich rodinný dom.

    Hlasovanie:                     
    za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 36/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s predajom pozemku KN C č. 918/36 vo výmere 14 m2 v cene 10 €/m2 Jozefovi a Viere Dubajovcom.

    Hlasovanie:                     
    za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 37/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s rozšírením parcely na uloženie inžinierskych sietí na Smižianskej ulici na základe geometrického plánu v šírke 10 m, ktorý vyhotoví Ing. Pavol Kostelník v sume 1 400 €.

    Hlasovanie:                     
    za:   6     Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík         

    proti: 0        

    zdržal sa:  1    Marek Bajtoš

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 38/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu kontrolórky Dany Hojnošovej o hospodárení turistickej ubytovne.


    Uznesenie č. 39/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu kontrolórky Dany Hojnošovej o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov obce Spišské Tomášovce.


    Uznesenie č. 40/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok č. 4/ 2015 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  ZUŠ, MŠ a školských zariadení.

    Hlasovanie:                     
    za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

    proti: 0        

    zdržal sa:

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 41/2015

    OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné príjmy

    592 553

    + 77 163

    669 716

    Kapitálové príjmy

    0

    + 3 271

    3 271

    Finančné operácie príjmové

    846

    + 22 159

    23 005

    Príjmy spolu

    593 399

    102 593

    695 992

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné výdavky

    497 610

    + 6 259

    503 869

    Kapitálové výdavky

    47 187

    + 96 334

    143 521

    Finančné operácie výdavkové

    48 602

    0

    48 602

    Výdavky spolu

    593 399

    102 593

    695 992

    Hlasovanie:                     
    za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

    proti: 0        

    zdržal sa:

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 42/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje štatút lomu v lokalite Ďurkovec ako územie s umožnením povrchovej ťažby s tým, že po ukončení ťažby bude územie využité pre účely rekreácie v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu pre účely územného plánu obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:                     
    za:   7    Štefan Skokan, Samuel Bendík, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš    

    proti: 0        

    zdržal sa:

    neprítomní: 2    JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 43/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje žiadosť firmy DEMAX o výstavbu vysielača internetového signálu.

    Hlasovanie:                     

    za:   0         

    proti: 3  Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Peter Špic

    zdržal sa: 3 Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan

    neprítomní: 3  JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Štefan Skokan


    UZNESENIA zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva: 20.3.2015


    Uznesenie č. 44/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Spišské Tomášovce za rok 2014.


    Uznesenie č. 45/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 355,32 Eur.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 46/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 1 500 Eur na úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov 2014 (neuhradené odvody do sociálnej poisťovne za mesiac 12/2014) v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 47/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 105/2012.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 48/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje refakturáciu nákladov turistickej ubytovne pre podnikateľskú činnosť vo výške 20 % z celkových nákladov.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 49/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatky za prenájom miestnosti jedálne v turistickej ubytovni nasledovne:

    1/ do 50 osôb; 10 €/ hodina;  nad 5 hod= 60 €;       

    2/ nad 50 osôb; 20 €/ hodina; nad 5 hod= 120 €.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 50/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce prekladá bod rokovania č.3 „Správa predsedu soc.- priestupkovej  komisie“ na nasledujúce zastupiteľstvo na základe doplnenia bodu kontrolórkou obce.


    Uznesenie č. 51/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie podpísanie rámcovej zmluvy pre verejné obstarávanie.


    Uznesenie č. 52/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje prípravu verejného obstarávania a rozpočtu na rekonštrukciu ulice Smižianskej.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 53/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce

    a, schvaľuje odpredaj pozemkov podľa geometrického plánu č.22/2015, vypracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom, v kúpnej cene 10 €/m2, pre: Marek Kotlár vo výmere 600 m2; Štefan Pecha vo výmere 600 m2; Richard Pecha vo výmere 600 m2; Tomáš Gabčo vo výmere 600 m2.

    b, berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 3/2015, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve kupujúci plánujú výstavbu rodinných domov.

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 54/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné príjmy

    592 553

    + 77 163

    0

    669 716

    Kapitálové príjmy

    0

    + 3 271

    + 24 030

    27 301

    Finančné operácie príjmové

    846

    + 22 159

    0

    23 005

    Príjmy spolu

    593 399

    102 593

    24 030

    720 022

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné výdavky

    497 610

    + 6 259

    0

    503 869

    Kapitálové výdavky

    47 187

    + 96 334

    + 24 030

    167 551

    Finančné operácie výdavkové

    48 602

    0

    0

    48 602

    Výdavky spolu

    593 399

    102 593

    24 030

    720 022

    Hlasovanie:                     

    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 55/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie predloženú pracovnú verziu k návrhu územného plánu.


    Uznesenie č. 56/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje mesačný plat starostky Mgr. Zuzany Nebusovej vo výške 1,98 x 858 x 1,4 = 2 378,6 Eur v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov.

    Hlasovanie
    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 57/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   č. 6 obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie
    za:  6 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík

    proti:  0 

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Peter Špic,  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 58/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu Ing. Radoslava Palušaka, nájomcu parkoviska Čingov a Miroslava Poveca o havarijnom stave v oblasti Čingova.


    UZNESENIA z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.4.2015


    Uznesenie č. 59/2015

    OZ schvaľuje úhradu za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou - opatrovateľskú službu - vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na výkon opatrovateľskej služby a to v sume 1,80 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.

    Hlasovanie

    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 60/2015    

    OZ obce Spišské Tomášovce nesúhlasí s navrhnutou ponukou právneho zástupcu Jána Kacvinského JUDr. Okálym a to v zámennej zmluve, ktorú navrhla obec Spišské Tomášovce zameniť podiely zapísané v LV č. 1087, päť násobkom výmery vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 61/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zrušenie podielového spoluvlastníctva podľa občianskeho zákonníka § 142 ods.1 na parcelách zapísaných na LV č. 1087, pre spoluvlastníka  Jána Kacvinského v podiele ½-ici.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 62/2015         

    OZ obce Spišské Tomášovce

    a)súhlasí zo zámennou zmluvou č. 1/2015 na pozemky parcely KN E č. 90889 a 889 zapísaných na liste vlastníctva č.124, ktorých spoluvlastníkmi sú Petronela Kacvinská v podiele 1/10-ine, RSDr. Mária Kostelníková v podiele 2/15-inách, Anna  Kostelníková v podiele 2/15-inách a Mgr. Marcel Kostelník v podiele 2/15- inách do parcely KN E č. 986 o výmere 1119 m2 .

    b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

    prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v zámennej zmluvy č. 1/2015 prevodca v piatom rade plánuje výstavbu ihriska a zároveň vysporiadania parciel zapísaných na LV č. 124 do vúlučného vlastníctva obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 63/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu predsedu finančno-stavebnej komisie z rokovania finančno-stavebnej komisie.


    Uznesenie č. 64/2015   

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje doplnenie

    1/ člena kultúrno-športovej komisie -  Ondreja Urbana.

    2/ členov sociálno-priestupkovej komisie : Slavomír Gabčo, Rudolf Pecha, Milan  Bartoš,

        Peter Strojný, Marek Bajtoš, Mária Kasanická

    3/ členov komisie životného prostredia: Marek Bajtoš, Jozef Kormančík, Ján Knuteľ, Pavol Skladan

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 65/2015       

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje žiadosť firmy Tourclub s.r.o. na zmenu zmluvných podmienok o nájme na parkovisko na Čingove.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 66/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie  výber ponuky firmy Kirschner na zavedenie kamerového systému v obci Spišské Tomášovce na základe dotácie z  Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 67/2015        

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje ponuku

    1/ firmy OLAH na opravu fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu.

    2/ firmy Omasta na opravu fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 68/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje postup pri oprave fasád na materskej škole a budove šatne futbalového klubu, ako opravu vo vlastnej réžii  sume 2000€ na materiál.

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 69/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné príjmy

    592 553

    + 77 163

    0

    0

    + 33 030

    702 746

    Kapitálové príjmy

    0

    + 3 271

    + 24 030

    0

    + 26 750

    54 051

    Finančné operácie príjmové

        846

      + 22 159

    0

    +654

    0

     23 659

    Príjmy spolu

    593 399

    102 593

    24 030

    654

    +59780

    780 456

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné výdavky

    497 610

         + 6 259

    0

    +654

    +58 377

    562 900

    Kapitálové výdavky

    47 187

    + 96 334

    + 24 030

    0

    + 1 403

    168 954

    Finančné operácie výdavkové

    48 602

    0

    0

    0

    0

      48 602

    Výdavky spolu

    593 399

      102 593

    24 030

    654

    + 59780

    780 456

    Hlasovanie
    za: 7  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0       

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 70/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu ekonómky obce o presune rozpočtových príjmov a výdajov medzi rozpočtovanými položkami bez zmeny výšky rozpočtu.


    Uznesenie č. 71/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu predsedu sociálno-priestupkovej komisie z rokovania sociálno-priestupkovej komisie.


    Uznesenie č. 72/2015    

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výmenu okien v byte č. 8 nájomníčky Vatkertyovej v bytovom dome na ulici Školskej hradeného z fondu opráv.

    Hlasovanie:                     
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  1  Marek Bajtoš

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 73/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce nesúhlasí s obnovením nájomnej zmluvy pre p. Britaňákovú, byt č. 1 z dôvodu opakovaného neplnenia nájomného a miestnych daní.

    Hlasovanie:                     
    za:  5  Štefan Skokan, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 2   Samuel Bendík, Peter Špic

    neprítomní: 2   Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 74/2015    

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spolufinancovanie projektu "Miestna komunikácia Spišské Tomášovce - ul. Brezová" z vo výške 10 % z celkovej sumy projektu; v sume 1 700 €.

    Hlasovanie:                    
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 75/2015    

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:                    
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 76/2015     

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spolufinancovanie projektu "Multifunkčné ihrisko obce Spišské Tomášovce" vo výške 5 % z celkovej sumy projektu; v sume 2 632 €.

    Hlasovanie:                    
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 77/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zmluvu o poskytovaní servisných služieb s firmou Geosense SK s.r.o Webová aplikácia Geosense Geoportal.

    Hlasovanie:                    
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 78/2015

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e vstup obce Spišské Tomášovce do občianskeho združenia Miloj Spiš ako člena verejno – súkromného partnerstva s cieľom podpory rozvoja vidieka na Spiši vo vymedzenom území susediacich katastrálnych území obcí a získania štatútu MAS podľa podmienok CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 2014 – 2020.

    Hlasovanie:                
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 79/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce

    a) súhlasí so zámennou zmluvou č. 2/2015 na pozemky parcely KN E č. 10073/2  zapísanej na liste vlastníctva č.1241, vlastníkov Ing. Ján Vitko a manželka Alica rod. Núziková a parcely KN E č. 10073/5, zapísanej na liste vlastníctva č. l, ktorej vlastníkom je obec Spišské Tomášovce  

    b) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2015, že ku dňu

    prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v zámennej zmluve prevodcovia zamieňajú podiely na základe GP č. 95/2014, kde bude vybudovaný kanalizačný zberač k ČOV II Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:                
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 80/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie  schválenú dotáciu z KSK vo výške 1 200€ na Monografiu obci Spišské Tomášovce  a navrhuje rozdelenie v sume 600€ pre Dr. Mariána Sojáka a v sume 600€ pre Dr. Františka Žifčáka.

    Hlasovanie:                
    za: 7   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Marek Bajtoš, Peter Špic

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 1.6.2015


    Uznesenie č. 79-A/2015 (poznámka: číslovanie bolo upravené pre chybu, viď uznesenie 110/2015)      

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmluvu o nájme bytu s Janou Britaňákovou na dobu 6 mesiacov.

    Hlasovanie:                     
    za:  6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac,

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec 


    Uznesenie č. 80-A/2015  (poznámka: číslovanie bolo upravené pre chybu, viď uznesenie 110/2015)    

    OZ obce Spišské Tomášovce poveruje finančno-stavebnú komisiu, aby posúdila stav okolia domu č. 75 po výstavbe chodníka a navrhla riešenie vzniknutých problémov.

    Hlasovanie:                     
    za:  6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac,

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 81/2015     

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí  s vysporiadaním pozemkov na parcelách KN E č. 288, KN E č. 189; a parcelách KN E č. 1160/1, 1160/501, 91160/1 zapísaných na LV č. 740 formou:

    a, zámenných zmlúv,

    b, kúpnych zmlúv vo výkupnej cene 3,5 €/m2.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 82/2015       

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu na parcelu KN C 247/1 na prepojenie ulice Poľnej s Hrabušickou ulicou.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 83/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s vysporiadaním účelových komunikácií a cyklotrás zapísaných na LV 818 a LV 919 formou protokolu na základe zákona 138/1991 Z.z.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 84/2015       

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s nakúpením materiálu na stavbu osvetlenia na ulici Gustáva Barcha a ulici Krátkej v sume 5 000 €.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 85/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu starostky o podaní projektu na výstavbu multifunkčného ihriska cez Úrad vlády a odporúča umiestniť predmetné ihrisko oproti plánu na časť parcely 630.


    Uznesenie č. 86/2015   

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so zmluvou o dielo zo zhotoviteľom Erikom Kirschnerom na výstavbu kamerového systému v obci.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 87/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné číslo pre rodinný dom na ulici Poľnej č. 567/19, vlastník p. Forgáč.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 88/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. o sociálnych službách s účinkom od 15. 6. 2015.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 89/2015 (Uznesenie nepodpísala starostka obce, poslanci veto starostky neprolomili a tak je uznesenie neplatné)  

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje kúpu kosačky pre bytovku na ulici Školskej v cene 350 € z fondu opráv.

    Hlasovanie:                     

    za:  7 Štefan Skokan, Samuel Bendík, Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš

    proti: 0      

    zdržal sa: 0

    neprítomní: 2  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec


    UZNESENIA zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 11.8.2015


    Uznesenie č. 90/2015  

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na druhý polrok roku 2015.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 91/2015   

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s prepracovaním projektov na asfaltovanie miestnych komunikácií ulice Smižianskej a ulice Hrabušickej v sume do 3 000 €.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 92/2015  

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s procesom verejného obstarávania pre asfaltovanie ulice Smižianskej.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 93/2015       

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s predajom pozemkov p. Marčišovskej pri budove MIMO klubu.

    Hlasovanie:             
    za: 0

    proti: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík 

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 94/2015      

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie OZ č. 32/2015 zo dňa 13. 2. 2015.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 95/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s kúpou pozemkov a nehnuteľností: dom so súpisným číslom 235 na pozemku KN-C parcela č. 590/2; sklad so súpisným číslom 231 na pozemku KN-C, parcelné číslo 590/3; pozemok KN-C parcelné číslo 590/1 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 759 m2; pozemok KN-C parcelné číslo 590/2 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 166 m2; pozemok KN-C parcelné číslo 590/3 - Zastavané plochy a nádvoria, výmera 64 m2; Drevený sklad na parcele číslo 590/2; Drevený sklad na parcele číslo 590/3; brány a bránka od ulice na parcele číslo 590/1; studňa na parcele číslo 590/1; vodovodná prípojka na parcele číslo 590/1; kanalizačná prípojka na parcele číslo 590/1; septik na parcele číslo 590/1; elektrická prípojka na parcele číslo 590/1; kanalizačná šachta na parcele číslo 590/1; spevnené plochy na parcele číslo 590/1 v koncovej cene 21 744 €.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 96/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • uzavretie zmluvy na vykonanie auditu účtovníctva obce s Ing. Danielou Dudovou;
    • nájomnú zmluvu s farským úradom Letanovce na nájom budovy materskej školy na obdobie 5 rokov;
    • informácie o zapracovaní námietok do územného plánu.

    Uznesenie č. 97/2015  

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so žiadosťou MUDr. Gažiovej o prenájom priestorov detskej ambulancie pre zriadenie psychologickej poradne, po vzájomnej dohode s detskou lekárkou.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 98/2015   

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 2/2012 z 27.2.2012 na základe podnetu prokurátora v celom rozsahu.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 99/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosti o odpustenie nedoplatkov pre:

                            1, Vlasta Gáborová v sume 393,46 € z dôvodu úmrtia;

                            2, Ivana Gavalierová v sume 188,01 € z dôvodu nezistenia trvalého pobytu;

                            3, STill IN, s.r.o. v  sume 277,2 € z dôvodu likvidácie podniku;

                            4, UNICOMPANY, s.r.o. v sume 400,40 € z dôvodu likvidácie podniku.

    Hlasovanie:             
    za:  6   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík

    proti: 0      

    zdržal sa:  0

    neprítomní: 3  Marek Bajtoš, Pavol Skladan, Peter Špic


    UZNESENIA z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.10.2015


    Uznesenie č. 100/2015    

                OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • prezentáciu obchodného zástupcu o portáli geosense.sk
    • návrh zapracovaných pripomienok k územnému plánu zo dňa 23. 10. 2015
    • správu ekonómky o úprave rozpočtu
    • správu nezávislého audítora k auditu obce Spišské Tomášovce za rok 2014
    • informáciu o podpísaní kúpno-predajnej zmluvy s Lesy, š.p. (budúca materská škola)
    • informáciu o smernici pre kamerový systém
    • správu predsedu sociálno-priestupkovej komisie z posledného zasadnutia komisie
    • správu predsedu kultúrno-športovej komisie k organizovaniu dňa dôchodcov (8. 11. 2015)
    • obsadenie pracovného miesta sociálneho pracovníka od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2016

    Uznesenie č. 101/2015   

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje, žiadosť skautov na využívanie sály kultúrneho a odporúča vypracovať dohodu medzi obcou, v zastúpení starostky a skautmi v zastúpení oddielovej vodkyne Zuzany Bendíkovej.

    Hlasovanie:                     
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti:  0
    zdržal sa: 0

    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


    Uznesenie č. 102/2015         

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh na odkúpenie parcely KN C 247/1 v cene 5 €/m2.

    Hlasovanie:
    za: 5  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 1 JUDr. Roman Zajac
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
      


    Uznesenie č. 103/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné príjmy

    592 553

    + 77 163

    0

    0

    + 33 030

    +72 252

    +92 000

    866 998

    Kapitálové príjmy

    0

    + 3 271

    + 24 030

    0

    + 26 750

    0

    +13 000

    67 051

    Finančné operácie príjmové

        846

      + 22 159

    0

    +654

    0

    0

    0

     23 659

    Príjmy spolu

    593 399

    102 593

    24 030

    654

    +59780

    + 72 252

    +105 000

    957 708

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné výdavky

    497 610

         + 6 259

    0

    +654

    +58 377

    +69 391

    +100 642

    732 933

    Kapitálové výdavky

    47 187

    + 96 334

    + 24 030

    0

    + 1 403

    +2 861

    + 5 209

    177 024

    Finančné operácie výdavkové

    48 602

    0

    0

    0

    0

    0

    -851

     47 751

    Výdavky spolu

    593 399

      102 593

    24 030

    654

    + 59780

    +72 252

    +105 000

    957 708

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
      


    Uznesenie č. 104/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje návrh zmluvy na poskytovanie právnych služieb.

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
      


    Uznesenie č. 105/2015         

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh na vyplatenie nákladov zriadenej vodovodnej a kanalizačnej prípojky na parcele KNC 590/2 a KNC 591 v sume 351 €.

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic


    Uznesenie č. 106/2015         

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 139/2012.

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic  
      

    Poznámka: Tu je text zrušeného uznesenia: Uznesenie č. 139/2012. Obecné zastupiteľstvo ruší názvy v obci Spišské Tomášovce: -časť Čingov, časť Hadušovce, ul. Poľná duplicita a ul. Krátka duplicita.


    Uznesenie č. 107/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší

    a) časti v obci a to nasledovne:

                            časť Spišské Tomášovce

                            časť Hadušovce

                            časť Čingov

    b) duplicitné ulice:

                            ul. Krátka

                            ul. Poľná                    

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


    Uznesenie č. 108/2015 (uznesenie bolo zrušené uznesením č. 116/2015 z 16.12.2015)

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatok za stočné na rok 2016:

    a) u fyzických osôb 1,2 €/osoba/mesiac, t.j. 14,4 € na osobu ročne

    b) u právnických osôb 1,2 €/m3,

    a zároveň zníži (odpustí) poplatok v týchto prípadoch:

    a) u fyzických osôb, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, mimo obce, alebo evidovaní na obci a ich pobyt je neznámy, stočné sa nebude fakturovať (doložené potvrdenie),

    b) u fyzických osôb (študent študujúci na SR, osoba pracujúca na území SR mimo miesta trvalého pobytu) sa bude fakturovať poplatok vo výške 7,2 € (doložené potvrdenie).

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic    


    Uznesenie č. 109/2015         

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje návrh uvítacej tabule vo verzii „vyrezaného reliéfu na drevenej  platni v cene 500 €.

    Hlasovanie:
    za: 6  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3  Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic


    UZNESENIA z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 16.12.2015


    Uznesenie č. 110/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • správu predsedu finančno-stavebnej komisie z posledného zasadnutia komisie
    • správu ekonómky obce k rozpočtu obce pre rok 2016
    • informovanie zapisovateľa o úprave číslovania uznesení
    • správu ekonómky obce k poškodeniu podlahy v kultúrnom dome
    • stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce

    Uznesenie č. 111/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE Spišské Tomášovce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 112/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v katastrálnom území Obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 113/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    za: 5  Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 3   Štefan Skokan, Cyril Melega, Marek Bajtoš
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 114/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje kúpnu zmluvu č. 5/2015 medzi účastníkmi: František Pjontek (nar. 4.6.1961, predávajúci) a medzi

    1, Ing. Silvia Petríková, (nar. 1.7.1980, kupujúca)

    2, Obec Spišské Tomášovce v zastúpení starostkou obce

    na predmety:

    v podiele pod B13 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1536 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcela KN E č. 189 - orná pôda o výmere 918 m2;

    v podiele pod B15 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1555 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcela KN E č. 184 - orná pôda o výmere 927 m2;

    v podiele pod B16 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1643 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 866 - orná pôda o výmere 489 m2 a KN E č. 90866 - orná pôda o výmere 672 m2;

    v podiele pod B189 v 1/1536-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 740 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 1160/1 - t.t.p. o výmere 4176 m2, KN E č. 1160/501 - t.t.p. o výmere 3612 m2, KN E č. 91160/1 - t.t.p. o výmere 724 m2;

    v podiele pod B15 v 1/64-ine, v nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1384 katastrálne územie Spišské Tomášovce a to parcely KN E č. 115 - orná pôda o výmere 489 m2 a KN E č. 129 - orná pôda o výmere 1461 m2

    v cene 3,32 €/m2.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 115/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje novú kúpnu cenu na parcelu KN E č. 288 vo výške 5 €/m2.

    Hlasovanie:
    za: 0
    proti: 8   Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 116/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 108/2015 zo dňa 23.10.2015.  

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 117/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje:

    1, Smernicu č. 2/2015 o poplatku  za odvádzanie odpadových vôd domácností

    2, poplatok za stočné na rok 2016:

                a, 0,5760 €/m2

                b, smerové čísla pre bytový fond: 25 m3 x 0,5760 € = 14,40 €/rok, t.j. 1,2 €/mesiac/osoba

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 118/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    7.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné príjmy

    592 553

    + 77 163

    0

    0

    + 33 030

    +72 252

    +92 000

    +2 330

    869 328

    Kapitálové príjmy

    0

    + 3 271

    + 24 030

    0

    + 26 750

    0

    +13 000

    +77

    67 128

    Finančné operácie príjmové

        846

      + 22 159

    0

    +654

    0

    0

    0

    0

     23 659

    Príjmy spolu

    593 399

    102 593

    24 030

    654

    +59780

    + 72 252

    +105 000

    +2 407

    960 115

    Rozpočet na rok 2015

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2015

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    3. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    4. zmena rozpočtu na rok 2015        v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    7.zmena rozpočtu na rok 2015

     v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2015

    Bežné výdavky

    497 610

         + 6 259

    0

    +654

    +58 377

    +69 391

    +100 642

    +16 678

    749 611

    Kapitálové výdavky

    47 187

    + 96 334

    + 24 030

    0

    + 1 403

    +2 861

    + 5 209

    + 2 182

    179 206

    Finančné operácie výdavkové

    48 602

    0

    0

    0

    0

    0

    -851

    -16 453

      31 298

    Výdavky spolu

    593 399

      102 593

    24 030

    654

    + 59780

    +72 252

    +105 000

    +2 407

    960 115

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 119/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce podľa § 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu) podľa prílohy na rok 2016:

    Rozpočet na rok 2016

    v €

    Príjmy spolu

         736 177

    Bežné príjmy

    735 677

    Kapitálové príjmy

             0

    Finančné operácie príjmové

          500

    Výdavky spolu

         736 177

    Bežné výdavky

    598 445

    Kapitálové výdavky

    95 672

    Finančné operácie výdavkové

      42 060

    Hospodárenie obce

    0

    a berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy  na roky 2017 – 2018:

               

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    Príjmy spolu

    736 677

    737 177

    Bežné príjmy

    736 177

    736 677

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

    500

    500

    Výdavky spolu

    736 677

    737 177

    Bežné výdavky

    614 895

    621 395

    Kapitálové výdavky

    79 722

    73 722

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    42 060

     Hospodárenie obce

    0

    0

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 120/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť o odpustenie nedoplatkov pre dlžníka Stanislav Gabčo (*25.10.1964, +7.12.2015) vo výške 138,35 € z dôvodov úmrtia a nevlastnenia žiadnej nehnuteľnosti.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 121/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výšku pohľadávky voči p. Cunikovi vo výške 2 500 €.

    Hlasovanie:
    za: 5  Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 3  Samuel Bendík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 122/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť firmy Tourclub, s.r.o. o predlženie nájmu parkoviska na Čingove vo výške 8 500 €.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 123/2015

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Dodatok č. 5/2016 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 29.2. 2016


    Uznesenie č. 1/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2015
    • správu o hospodárení podnikateľskej činnosti obce za rok 2015
    • správu o hospodárení obce za rok 2015
    • správu starostky k pripravovanej výstavbe materskej školy
    • správu starostky k rekonštrukcii Smižianskej a Hrabušickej ulice
    • správu starostky k príprave projektu pre stavebné povolenie - cyklotrasa

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 2/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje príspevok 2 000 € na prípravu projektu na výstavbu materskej školy.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 3/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť ZO SZCH na poskytnutie kultúrneho domu pre účel výstavy.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 4/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Kapitálové výdavky

    Funkčná klasifikácia:             0111

    Ekonomická klasifikácia:       711003                       + 1 116 € (softvér Geosense)

    Kapitálové výdavky

    Funkčná klasifikácia:             0620

    Ekonomická klasifikácia:       717001                       - 1 116 €

    Kapitálové výdavky

    Funkčná klasifikácia:             0620                           + 3 000 € (Weissová - územný plán)

    Ekonomická klasifikácia:       711005

    Kapitálové výdavky

    Funkčná klasifikácia:             0620                           - 3 000 €

    Ekonomická klasifikácia:       716

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 5/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje odstúpenie od zmluvy zo dňa 25.6.2013 medzi obcou Spišské Tomášovce a firmou DOMOVNIK, s.r.o. (IČO 46 681 795).

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 6/2016

    Obecné zastupiteľstvo  

    a.) b e r i e    n a    v e d o m i e  vyhlásenie, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa §9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet  zámennej zmluvy bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že na parcelách uvedených v zámennej zmluve obec plánuje výstavbu miestnej komunikácie.

    b.) z vyššie uvedených dôvodov   s ch v a ľ u j e  zámennú  zmluvu  č. 1/2016 s  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ktorej predmetom je zámena podielov spoluvlastníka: Lýdia Dunčková, rod. Cvengrošová, bytom Karpatská 2447/14, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č.1332, parcela č. KN E č. 95, a obce Spišské Tomášovce, so sídlom ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, zapísanej na LV č. 1462, parcela č. KN E č. 992.

    Hlasovanie:
    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 12.5.2016


    Uznesenie č. 7/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • správu kontrolórky obce o kontrole plnenia uznesení;
    • správu  zo zasadnutia sociálnej komisie zo dňa 8.2.2016;
    • správu starostky o príprave lokality za Humnami;
    • žiadosť p. Compelovej o auto pre podnikateľskú činnosť obce;
    • stiahnutie žiadosti p. Marčišovskej o prenájom pozemku;
    • predložený rozpočet s výkazom výmer pre rekonštrukciu ulíc Smižianska a Hrabušická;
    • návrh ekonómky obce o službe archivovania dokumentov pre obec;
    • stanovisko kontrolórky obce k predloženému návrhu záverečného účtu
    • žiadosť p. Forgáča o navezenie zeminy a vyrovnanie pozemku medzi kultúrnym domom a rodinným domom predkladateľa.

    Uznesenie č. 8/2016 (uznesenie bolo zrušené uznesením č. 26/2016 z 10.6.2016)

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zámer výstavby bioplynovej stanice podľa predloženého návrhu v priestoroch poľnohospodárskeho družstva v juhovýchodnej časti.

    Hlasovanie:

    za: 5  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 2   Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    neprítomní: 2  JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 9/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišské Tomášovce 2016 - 2022 podľa predloženého návrhu.

    Hlasovanie:

    za: 6  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0  
    zdržal sa: 2   Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 10/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje štúdiu pre územné rozhodnutie stavby materskej školy.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 11/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce žiada prepracovať projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií ulíc Hrabušická a Smižianská pre podmienky: šírka komunikácie 5,5 m vrátane zahrnutia cyklotrasy v dvoch variantoch:

    1, vyasfaltovanie ulice bez odvodnenia;

    2, vyasfaltovanie ulice aj s odvodnením.

    Hlasovanie:

    za: 6   Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 2  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 12/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje úpravu okolia (zrovnanie zeme pri plote školy) a parkoviska (výmena kamenia za dlažbu) pri turistickej ubytovni  v réžii obce.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 13/2016 (zrušené uznesením číslo č. 82/2016  z 12.12.2016)

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť p. Kapustovej o povolenie na vstup na parcelu č. 914/2 cez chodník a oporný múr vo vlastníctve obce v šírke 4 m na ulici Slovenského raja.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 14/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 706,07 €. OZ schvaľuje použitie rozdielu nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 25,36 € na tvorbu rezervného fondu.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 15/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 16/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/20165 v zmysle ustanovenia § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu:

    Rozpočet na rok 2016

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2016

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2016

    Bežné príjmy

    735 677

    0

    + 1 805

    737 482

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

    500

             0

    + 13 430

    13 930

    Príjmy spolu

    736 177

    0

    15 235

    751 412

    Rozpočet na rok 2016

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2016

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2016

    Bežné výdavky

    598 445

              0

    + 14 535

    612 980

    Kapitálové výdavky

    95 672

    0

    + 700

    96 372

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    0

    0

    42 060

    Výdavky spolu

    736 177

              0

    15 235

    751 412

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 17/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.            

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 18/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 2/2016 o podmienkach miestneho referenda.           

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 19/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné čísla:

    • rodinné domy - ulica Juraja Sklenára: 532/78, 533/80, 534/82;
    • hospodárska budova - ulica Juraja Sklenára: 535/76;
    • rodinné domy - ulica Hrabušická: 44/5, 45/7;
    • informačné centrum - mimo zastavaného územia obce: 1152.             

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 20/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce neschvaľuje navýšenie príspevku na základe žiadosti futbalového klubu FK Spišské Tomášovce z obecného rozpočtu.           

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac

    Poznámka: žiadosť nebola schválená!


    Uznesenie č. 21/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce pre prvý polrok roku 2016.           

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 22/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. určuje s účinnosťou od 1. 1. 2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostky o 40 %.

    Hlasovanie:

    za: 7  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0 
    zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 10.6.2016


    Uznesenie č. 23/2016 

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

    • správu starostky o námietkach k územnému plánu obce
    • informácie o ukončení  zmluvy na poskytovanie služby internetovej stránky obce
    • vysporiadanie pozemkov pre cestnú komunikáciu na novej lokalite formou zámenných zmlúv

    Uznesenie č. 24/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    proti: 0 
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 25/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Komisiu na posudzovanie petície v zložení:

    • Cyril Melega
    • Ing. Samuel Bendík
    • Štefan Skokan

    Hlasovanie:

    za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    proti: 0 
    zdržal sa: 0    
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 26/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie OZ č. 8/2016 zo dňa 12.5.2016.

    Hlasovanie:

    za: 6  Štefan Skokan, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    proti:  1  Marek Bajtoš
    zdržal sa:  1  Bc. Ján Povec
    neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac      


    UZNESENIA z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 25.7.2016


    Uznesenie č. 27/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Cyrila Melegu a Štefana Skokana.

    Hlasovanie:
    za: 4 Ing.Samuel Bendík, Pavol Skladan, Peter Špic, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 2 Cyril Melega, Štefan Skokan
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 28/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 29/2016

    OZ berie na vedomie informáciu od prevádzkovateľa ČOV Spišské Tomášovce firmy EKOSERVIS, a.s. ohľadom rekonštrukcie ČOV membrámovou technológiou a dobudovanie odľahčovacieho systému.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 30/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu nezávislého audítora k závierke za rok 2015.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 31/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3  - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 32/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4  - poskytnutá účelová dotácia na opatrovateľskú službu.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 33/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie a zároveň schvaľuje zmenu  rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5  - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec

    Rozpočet na rok 2016

    1.zmena

    2.zmena

    3.zmena

    4.zmena

    5. zmena

    Rozpočet po zmenách

    Bežné príjmy

    735677

    0

    1805

    0

    5320

    0

    742802

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FO príjmové

    500

    0

    13430

    0

    0

    0

    13930

    736177

    0

    15235

    0

    5320

    0

    756732

    Rozpočet na rok 2016

    1.zmena

    2.zmena

    3.zmena

    4.zmena

    5. zmena

    Rozpočet po zmenách

    Bežné výdavky

    598445

    0

    14535

    0

    5320

    -5000

    613300

    Kapitálové výdavky

    95672

    0

    700

    0

    0

    5000

    101372

    FO výdavkové

    42060

    0

    0

    0

    0

    0

    42060

    736177

    0

    15235

    0

    5320

    0

    756732


    Uznesenie č. 34/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie dobudovanie kanalizačného zberača ČOV II na ul. Juraja Sklenára. Do budúceho OZ pripraví starostke obce cenovú ponuku na realizáciu kanalizačného zberača za 1 bm na stoke „A“.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 35/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s návrhom p. Janíka pri  riešení zemných prác na novom ihrisku v celkovej sume do 3000 €.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 36/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o asfaltovaní miestnych komunikácií ul. Smižianska a Hrabušická.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 37/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje komisiu na prípravu 800. výročia obce v zložení členov komisie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 38/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s vyčlenením 100 € z kultúrno – športovej komisie na memoriál Jaroslava Straku na základe žiadosti obecného futbalového klubu.

    Hlasovanie:
    za: 5 Štefan Skokan, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 1 Ing. Samuel Beník     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 39/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  nesúhlasí s predajom obecného pozemku podľa GP č. 65/2015 číslo parcely 875/42.

    Hlasovanie:
    za: 0
    proti: 2 Peter Špic, Ing. Samuel Bendík     
    zdržal sa: 4  Štefan Skokan, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 40/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 41/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

    Hlasovanie:
    za: 5 Štefan Skokan, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 42/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje odpustenie pohľadávky v celkovej výške 216,15 € z dôvodu odsťahovania sa vlastníka do zahraničia.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 43/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s odpredajom pozemku podľa GP č. 27/2016 vo výmere 134 m č. parcely 254/3 vo výmere 120 m2 a č. parcely 912/30 vo výmere 14 m2 za 1€ z dôvodu vybudovania miestnej komunikácie a 169 m2  z parcely 1046/2 vo výmere 303 m2 v sume 20€ za 1 mv celkovej výške 3380 €.

    Hlasovanie:
    za: 6 Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík
    proti: 0     
    zdržal sa: 0
    neprítomní: 3 Marek Bajtoš,  JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 2.9.2016


    Uznesenie č. 44/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela Bendíka a Petra Špica.                                                                                   

    Hlasovanie:
    Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    Proti: 0


    Uznesenie č. 45/2016

    Obecné zastupiteľstvo  obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

    Hlasovanie:
    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0


    Uznesenie č. 46/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje opravu miestnych komunikácií t. j. asfaltovanie miestnych komunikácií bez odvodnenia.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Cyril Melega,  Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec , Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 1 Pavol Skladan
    Proti: 2 Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 47/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Povodňový plán obce Spišské Tomášovce

    Hlasovanie:
    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 1
    Ing. Samuel Bendík
    Proti: 0


    Uznesenie č. 48/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje doplnenie uznesenia č. 43/2016 - poplatok 15€  za 1 m2 na inžinierske siete.

    Hlasovanie:
    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0


    UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 9.9.2016


    Uznesenie č. 49/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Ing. Samuela Bendíka a Petra Špica.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
    Proti: 0


    Uznesenie č. 50/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

    Hlasovanie:
    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0


    Uznesenie č. 51/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje opravu miestnej komunikácie ulice Smižianskej a to asfaltovanie cesty bez odvodnenia na základe výberového konania. Na ostatné miestne komunikácie sa pripraví verejné obstarávanie.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Marek Bajtoš,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Peter Špic
    Zdržal sa: 0
    Proti: 2 Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 52/2016 (zrušené uznesením č.79/2017)

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016 s názvom Výstavba materskej školy Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

    Hlasovanie:
    Za: 8 Cyril Melega,  Pavol Skladan,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac
    Zdržal sa: 1 Marek Bajtoš
    Proti: 0


    Uznesenie č. 53/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016 s názvom Výstavba komunitného centra Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu  t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

    Hlasovanie:
    Za: 4 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík,  JUDr.Roman Zajac
    Zdržal sa: 2 Bc.Ján Povec, Jozef Valenčík
    Proti: 3 Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic


    Uznesenie č. 54/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s prípravou projektu a predložením žiadosti v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko -Slovensko 2014 – 2020 zameranej na modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu, konkrétne na výstavbu cyklochodníka a súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

    Hlasovanie:

    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0


    Uznesenie č. 55/2016

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce  súhlasí s prípravou projektu a predložením žiadosti o NFP v rámci Programu Európa pre občanov, opatrení 2.2 Siete partnerských miest a súhlasí so zabezpečením spolufinancovania projektu.

    Hlasovanie:
    Za: 9 Cyril Melega,  Pavol Skladan,  Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0


    UZNESENIA zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 17.10.2016


    Uznesenie č. 56/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Jozefa Valenčíka a Bc. Jána Poveca  a za zapisovateľa určuje Štefana Skokana.

    Hlasovanie:
    Za: 5 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 2 Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 57/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 58/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje 6. rozpočtové opatrenie a to v príjmovej a výdavkovej časti o 30 100 €.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 59/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce

    1. schvaľuje podľa § 26 ods.3 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
    1. Územný plán obce Spišské Tomášovce

    Vypracovaný Ing. arch. Jánom  Bátorom autoriz. architektom, Lúčna 3923, 97101 Prievidza v spolupráci s Ing. arch. Martinom  Balogom PhD., Poprad

    1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 obce Spišské Tomášovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišské Tomášovce
    1. Súhlasí s vyhotovením pripomienkového konania dotknutých orgánov, ktoré v zákonom stanovenej lehote uplatnili svoje požiadavky, resp. nemali žiadne požiadavky k predloženému návrhu
    1. Konštatuje
    • že návrh ÚPN-O Spišské Tomášovce preskúmal a posúdil Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona, na základe ktorého vydal listom č. OU-KE-OVBPI-2016/040012 zo dňa 12. 10. 2016 súhlasné stanovisko k predloženému návrhu ÚPN-O na schválenie
    • že návrh ÚPN-O bol v zmysle §22 ods. 4 dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy.
    1. Ukladá
    • Opatriť dokumentáciu ÚPN-O Spišské Tomášovce schvaľovacou doložkou
    • Zabezpečiť uloženie dokumentácie podľa § 29 stav. zákona na Obecnom úrade v Spišských Tomášovciach, Stavebnom úrade v Spišských Tomášovciach a Okresnom úrade v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky

    Termín: do 3 mesiacov od schválenia

    Zodpovedná: starostka obce

    Obstarávateľ ÚPD: RNDr. Weissová

    • Po schválení ÚPN-O v obecnom zastupiteľstve obce Spišské Tomášovce zaslať výpis uznesenia a všeobecne záväzné nariadenie, ktorým došlo k ich schváleniu na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky

    Termín do 3 mesiacov od schválenia

    Zodpovedná: starostka obce

    Obstarávateľ: RNDr. Weissová

    • Zverejniť záväzné časti územno-plánovacej dokumentácie v zmysle §27 staveb. zákona, ods.4
    1. Vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým spôsobom
    2. Doručením dotknutým orgánom štátnej správy

    Zodpovedná: starostka obce

    Obstarávateľ. RNDr. Weissová

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 60/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí  s uzatvorením  nájomnej zmluvy s firmou  RUCON, Piešťany  na pozemok parcely  KN C č. 10000/1, ktorej vlastníkom je obec Spišské Tomášovce zapísaná na LV č. 1, za účelom  umiestnenia reklamnej tabule na dobu určitú 10 rokov  za  úhradu v sume 700 €.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 1 Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 61/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí so zriadením odplatného vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí na parcelách  KNC č.930/2,  930/13, 930/14 zapísaných na LV č. 1 pre vlastníkov rodinných domov postavených na parcelách KNC 930/15, 930/16, 930/17  v sume 100€  za každý pozemok.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 62/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s prenájmom pozemku - parkovisko na Čingove v sume 8500€ na rok 2017.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 63/2016 (zuršené uznesením č. 73/2016 z 12.12.2016)

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s predajom osobného motorového vozidla v sume 500€ formou priameho predaja.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík,
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 64/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie správu o oprave oplotenia na cintoríne.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 65/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatok za stočné na rok 2017 v znení vyhlášky č. 209/2013:

    1. 05760 € za m3
    2. Smerné číslo pre bytový fond: 25 m3x0,5760 € / osoba/rok

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 66/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné čísla a orientačné čísla na ulici Potočnej 464/1,465/3,466/5

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 67/2016
    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí s pridelením jedného parkovacieho miesta k jednému nájomnému bytu pre 12 bytový dom.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 68/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  súhlasí s odkúpením pozemku parcely KNC  č. 793/9 o výmere 205 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 1631, s podmienkou, že vyplatenie kúpnej ceny za uvedenú parcelu bude  v mesiaci marec 2017.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Peter Špic, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: Cyril Melega, JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 12.12.2016


    Uznesenie č. 69/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Cyrila Melegu, Štefana Skokana a za zapisovateľa určuje Marcelu Kubičárovú.

    Hlasovanie:
    Za: 4 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
    Zdržal sa: 2 Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 70/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec , Cyril Melega, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík         


    Uznesenie č. 71/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 9/2011 o trhovom poriadku v plnom rozsahu.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec ,Cyril Melega, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík       


    Uznesenie č. 72/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce ruší VZN č. 4/2011 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností zo dňa 26.10.2011 v plnom rozsahu.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 73/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.63/2016 zo dňa 17.10.2016.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 74/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Spišské Tomášovce na roky 2017-2019

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 75/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu) na rok 2017:

    Rozpočet na rok 2017

    v €

       Príjmy spolu

              779 677

    Bežné príjmy

    768 677

    Kapitálové príjmy

             0

    Finančné operácie príjmové

    11 000

    Výdavky spolu

              779 677

    Bežné výdavky

    651 915

    Kapitálové výdavky

     76 102

    Finančné operácie výdavkové

                51 660

    Hospodárenie obce

    0

    Hl.kategórie

    rok 2017

    Príjmy:

    100

    611677

    200

    97000

    300

    60000

    400

    11000

    500

    0

    CELKOM PRÍJMY:

    779677

    Výdaje:

    600

    651915

    700

    76102

    800

    51660

    CELKOM VÝDAJE:

    779677

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    Proti: 0           
    Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic        


    Uznesenie č. 76/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018-2019 (bez uplatňovania programového rozpočtu).

               

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    Rozpočet na rok 2019

    v €

    Príjmy spolu

    771 677

    771 677

    Bežné príjmy

    770 677

    770 677

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

     1 000

     1 000

    Výdavky spolu

    771 677

    771 677

    Bežné výdavky

    632 665

    637 665

    Kapitálové výdavky

    87 352

    82 352

    Finančné operácie výdavkové

    51 660

    51 660

     Hospodárenie obce

    0

    0

    Hl.kategórie

             rok 2018

      rok 2019

    Príjmy:

    100

    612677

    612677

    200

    98000

    98000

    300

    60000

    60000

    400

    1000

    1000

    500

    0

    0

    CELKOM PRÍJMY:

    771677

    771677

    Výdaje:

    600

    632665

    637665

    700

    87352

    82352

    800

    51660

    51660

    CELKOM VÝDAJE:

    771677

    771677

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    Proti: 0           
    Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic 


    Uznesenie č. 77/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch č. 5/2016

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 1 Ing. Samuel Bendík
    Proti: 0           
    Neprítomní:  JUDr. Roman Zajac, Peter Špic


    Uznesenie č. 78/2016


    OZ obce Spišské Tomášovce ruší obecnú knižnicu z dôvodu nefunkčnosti.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


    Uznesenie č. 79/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce  nesúhlasí so žiadosťou o. z. ClimBeer o nulovej cene ubytovania a stravného počas medzinárodných pretekov v ľadovom lezení- ľadový a Drytoolový maratón v Slovenskom raji, ktorých účastníci budú ubytovaní a bude im poskytnutá strava v Turistickej ubytovni Hornád.

    Hlasovanie:   
    Za: 6 Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík    
    Zdržal sa: 1 Skladan Pavol
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


    Uznesenie č. 80/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje predaj časti obecného pozemku na parcele KNC č. 648/1, ktorej vlastníkom je Obec Spišské Tomášovce o výmere 11 m2 v cene 20 € /m2 pre Mgr. Rindošovú Luciu, Lieskovany 77, ktorá zabezpečí GP na oddelenú parcelu KNC 648/1 vo výmere 11 m2.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
    Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


    Uznesenie č. 81/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce súhlasí so vstupom na pozemok, parcely KNC  č. 914/2 cez pozemok parcely  KNC č. 648/1, na ktorom je vybudovaný chodník a oporný múr vo vlastníctve obce v šírke 6m na ulici Slovenského raja z dôvodu príjazdovej cesty a vstupu nákladných vozidiel na pozemok, na ktorom bude realizovaná  výstavba rodinného domu pre Mgr. Luciu Rindošovú, Lieskovany 77.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
    Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic        


    Uznesenie č. 82/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 13/2016 zo dňa 12.5.2016.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
    Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic     


    Uznesenie č. 83/2016

    OZ berie na vedomie, že priestory Kultúrneho domu sa budú využívať na cvičenie pre ženy a mládež z obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
    Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic    


    Uznesenie č. 84/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje výpoveď zmluvy o dielo s firmou GEOSENSE SK, s.r.o. s ročnou výpovednou lehotou k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, t.j. k 1.1.2018.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík,
    Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0           
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic         


    Uznesenie č. 85/2016

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

    Hlasovanie:
    Za: 6 Pavol Skladan,  Marek Bajtoš, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec,
    Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík   
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic


    UZNESENIA z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.1.2017


    Uznesenie č. 1/2017 

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice  Ing. Samuela Bendíka, Mareka Bajtoš  a za zapisovateľa určuje starostku obce

    Hlasovanie:
    Za: 5 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic
    Zdržal sa: 2 Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 2/2017 

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania mimoriadneho OZ.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


     Uznesenie č. 3/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec a to:

    Parcely registra „E“

    a/  KN č. 2013 o výmere 6248 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria KN č. 2023 o výmere

         4314 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 919, za účelom

         vybudovania  cyklistického chodníka;

    b/  KN č.  90263/3 o výmere 64 m2 , vedené ako t.t.p , KN č.  90263/1 o výmere 547 m2 , vedené ako

          t.t.p,  KN č. 263/1 o výmere 6089 m2, vedené ako t.t.p, zapísané na liste vlastníctva č. 805, za

         účelom protipovodňových opatrení a regulácia Tomášovského potoka;

    c / KN č. 90893/2, v podiele 3/48-inách,  zapísaná na liste vlastníctva 1529,  za účelom vysporiadania

         pod obecnou budovou - Turistickej ubytovne,

    d/  KN č. 90893/1, v podiele 3/48-inách,  zapísaná na liste vlastníctva 1496, za účelom vysporiadania     

         verejného priestranstvo pri obecnej budove - Turistickej ubytovne.

    Parcely registra „C“

    a/  KN č.1023 o výmere 110 m2 , vedené ako zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva   

        č.919, za účelom vysporiadania  prístupovej komunikácie k Čerpačke pitnej vody

    b/  KN č.589 o výmere 1139 m2 , vedené ako záhrady

    c/  KN č. 591 o výmere 498 m2 , vedené ako záhrady, zapísané na liste vlastníctva č.3, za účelom

         výstavby materskej školy.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 4/2017 (zrušené uznesením č.17/2017)

    OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje spracovanie projektovej štúdie Ing. Jaroslavom Hasajom a energetického auditu Ing. Krajňákom  na objekt Obecnej budovy- Turistická ubytovňa.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 5/2017  

    OZ obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2016  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                                                 

    Rozpočet na rok 2016

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2016

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

    3.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    4.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    7.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2016

    Bežné príjmy

    735 677

    0

    + 1 805

    0

    +5 320

    0

    +29 363

    +1615

    773 780

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

    500

             0

    + 13 430

    0

    0

    0

    +737

    14 667

    Príjmy spolu

    736 177

    0

    15 235

    0

    5 320

    0

    30 100

    1615

    788 447

    Rozpočet na rok 2016

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2016

    v €

    2. zmena rozpočtu na rok 2016        v €

    3.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    4.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    5.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    6.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    7.zmena rozpočtu na rok 2016 v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2016

    Bežné výdavky

    598 445

              0

    + 14 535

    0

    + 5 320

    -5000

    +4 223

    + 1615

    619 138

    Kapitálové výdavky

    95 672

    0

    + 700

    0

    0

    5000

    +25 140

    126 512

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    0

    0

    0

    0

    0

    +737

    42 797

    Výdavky spolu

    736 177

              0

    15 235

    0

    + 5 320

    0

    30 100

    1 615

    788 447

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 6/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť od MIMO KLUB s.r.o. o vyčíslení alsfaltovej plochy a navrhuje doriešenie nájomnej zmluvy na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva za účasti konateľa s.r.o p. Miloša Marcišovského.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 7/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  schvaľuje vypracovanie projektu firmou Dista, projekt - Poprad pre stavbu:  SO 03 Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v  dĺžke 0,770 km v smere Letanovce  a v dĺžke 0,650 km v smere Smižany.  Odhadovaný stavebný náklad je 280 000 Eur.

    Hlasovanie:
    Za: 7 Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržal sa: 0
    Proti: 0
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


    UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 20.2.2017


    Uznesenie č. 8/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

    1. Žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov pre HS
    2. Žiadosť o nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO KLUB s.r.o.
    3. Schválenie VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce
    4. Informácia o žiadosti o dotáciu z SFZ na výstavbu ihriska, architektonická štúdia, geometrický plán nového ihriska
    5. Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.
    6. Smernica o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000
    7. Informácia o rozpočte k žiadosti o dotáciu na výmenu strešnej krytiny, výmena okien v podkroví a zateplenie obecnej budovy
    8. Schválenie súpisných a orientačných čísel
    9. Schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších    
    10. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2015 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
    11. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišské Tomášovce
    12. Rôzne                                          

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 9/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e za overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Jána Poveca a za zapisovateľku určuje Mgr. Veroniku Luňákovú.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 10/2017

    OZ Spišské Tomášovce   

    1. b e r i e   n a   v e d o m i e   žiadosť o prenájom verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov pre Horskú službu
    2. d o p o r u č u j e   pripraviť nájomnú zmluvu podľa podmienok dohodnutých na OZ.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 11/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  

    1. b e r i e   n a     v e d o m i e   žiadosť o nájom pozemku pre  MIMO KLUB , s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským  
    2. d o p o r u č u j e   vypracovať nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMO KLUB, s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 12/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 13/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce   s ú h l a s í  s vypracovaním projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o futbalové ihrisko na SFZ so spoluúčasťou 25 % oprávnených nákladov.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 14/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e Dodatok č. 2 k VZN č 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 15/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  žiadosť o poskytnutie sály kultúrneho domu na výstavu pre SZCH ZO Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 16/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  b e r i e   n a   v e d o m i e   prijatie Smernice o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnosti v rámci zákona 211/2000.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 17/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  r u š í  uznesenie č. 4/2017.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 18/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  rekonštrukciu obecnej budovy na ul. Školskej, č. 3 z dôvodu havarijného stavu.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 19/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e   súpisné a orientačné čísla rodinný dom  - ulica Kostolná: 23/6, rodinný dom – ul. Dubová 610/34, rodinný dom – ul. Smreková 611/32.

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 20/2017

    OZ obce Spišské Tomášovce    s c h v a ľ u j e  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                                                  

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné príjmy

    768 677

    23 000

    791 677

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

     11 000

             6 000

    17 000

    Príjmy spolu

    779 677

    29 000

    808 677

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné výdavky

    651 915

          23 000

    674 915

    Kapitálové výdavky

    76 102

    6 000

    82 102

    Finančné operácie výdavkové

    51 660

    0

    51 660

    Výdavky spolu

    779 677

         29 000

    808 677

    Príjem: stravné v školskej jedálni                    23 000 €  (kód 71 – položka 223003)

    Výdaj: na potraviny                                        23 000 €  (kód 71- položka 09601/633011)

    Príjem: dotácia z min. roku do rozpočtu   6 000 € (kód 131G-položka 453) – odvodnenie ul. Smrekovej

    Výdaj: odvodnenie ul. Smrekovej (z dotácie) 6 000 € (kód 131G – položka 0620/717001)

    Hlasovanie:   
    Za: 6  Pavol Skladan, Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ing.  Samuel Bendík, Cyril Melega, Bc. Ján Povec
    Proti: 0
    Zdržali sa: 0
    Neprítomní: 3 Jozef Valenčík, Peter Špic, Štefan Skokan


    UZNESENIA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 13.3.2017


    Uznesenie č. 21/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík    


    Uznesenie č. 22/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  

    a/ overovateľov zápisnice:  Pavol Skladan a Peter Špic

    b/ zapisovateľa zápisnice:  Štefan Skokan

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Ján Povec
    Proti:  0          

    Zdržali sa: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 23/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e

    a/ nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a MIMOKLUB, s.r.o. v zastúpení Milošom Marčišovským, za účelom prenájmu pozemku, parcely 639/2 o výmere 45 m2 v sume 8,50 €/m2  s platnosťou od 15.3.2017 do 14.3.2027. 

    b/ vzájomný zápočet nákladov a výnosov vo výške 2 600€

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Pavol Skladan                     
    Proti:  
    Zdržali sa:  Peter Špic,           
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík        


    Uznesenie č. 24/2017

    OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e nájomnú zmluvu medzi obcou Spišské Tomášovce a Horskou službou Slovenský raj zastúpenou p. Karolom Dzuríkom za účelom prenájmu verejného priestranstva a chatky v lokalite Čingov,  v sume 8,50 €/m2 vo výmere 100 m2   v termíne od 1.4.2017 do 31.3.2020. Vzájomný zápočet nákladov prenajímateľa a nájomcu sa uskutoční podľa predložených nákladov na opravu chatky v sume 750 € a zveľadenia verejného priestranstva v sume 1750 €.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík        


    Uznesenie č. 25/2017

    OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2017 o trhovom poriadku v k.ú. Spišské Tomášovce, ktoré od 1.4.2017 nahrádza VZN č.9/2011.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
    Uznesenie č. 26/2017

    OZ Spišské Tomášovce  s c h v a ľ u j e  VZN č.4/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd v k.ú. Spišské Tomášovce, ktoré od 1.4.2017 nahrádza VZN č. 5/2015.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
    Uznesenie č. 27/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   VZN č.3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, ktoré od 1.4. 2017 nahrádza VZN č. 6/2015 v ktorom obec čiastočne vyhovuje protestu prokurátora s účinnosťou od 1.4.2017.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík
    Uznesenie č. 28/2017

    OZ Spišské Tomášovce:

    1/ berie na vedomie  protest prokurátora  proti   VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  

    2/ poveruje dopracovať napadnuté Všeobecné záväzné nariadenie JUDr. Romana Zajaca v termíne do 30 dní.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
    Uznesenie č. 29/2017

    OZ Spišské Tomášovce

    a/  berie na vedomie  protest prokurátora  proti  VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov

    b/ p o v e r u j e dopracovať napadnuté Všeobecné záväzné nariadenie, JUDr. Romana Zajaca v termíne do 30 dní.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
    Uznesenie č. 30/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, podanú kontrolórkou obce Danou Hojnošovou.

    Hlasovanie:     
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan                      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík  
    Uznesenie č. 31/2017

    OZ Spišské Tomášovce   u r č u j e  na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje s účinnosťou od 1.1.2017 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 40 % mesačne.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 32/2017

    OZ Spišské Tomášovce  schvaľuje  termín  uskutočnenia podujatia Liderka roka 2017 v Turistickej ubytovni v Spišských Tomášovciach dňa 13.10.2017.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 33/2017 (zrušené uznesením č. 43/2017)

    OZ Spišské Tomášovce:

    1/   súhlasí s odkúpením pozemku parcely registra „E“ KN C 247/3 vo výmere 355 m2 zapísaného na LV č. 1089 a parcely KN C 247/4 vo výmere 94 m2 zapísanej na LV č. 1018  v sume 5€/m2.

    2/   poveruje starostku obce pripraviť návrh kúpnej zmluvy s vlastníkmi oboch parciel, ktoré sú súčasťou ulice Poľnej.      

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 34/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu podanú starostkou obce o havarijnom stave a doporučuje riešiť havarijný stav strechy a to opravou komína oplechovaním a výmenou 6 strešných okien za 6 vikierov.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 35/2017

    OZ Spišské Tomášovce súhlasí  so Zmluvou o poskytovaní služieb firmou Mapa Digital, s.r.o Bratislava v roku 2017, podľa zmluvy v sume 1€, poplatok v roku 2018 bude v sume  590€. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú dvoch rokov od podpísania zmluvy.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ján Povec, Peter Špic, Pavol Skladan

    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.4.2017

    Uznesenie č. 36/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik             
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík    


    Uznesenie č. 37/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje  

    a/ overovateľov zápisnice: Cyril Melega, Štefan Skokan

    b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

    Hlasovanie:   
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik             
    Proti:  
    Zdržali sa:  Cyril Melega, Štefan Skokan
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík    


    Uznesenie č. 38/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 39/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

    1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 12 372,43 EUR.

    2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 53,64 EUR.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 40/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje VZN – zásady a tvorba fondu opráv v nájomných bytoch.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendik, Jozef Valenčík             
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 41/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 12 372,43 na výstavbu futbalové ihrisko a úpravu terénu.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík             
    Proti:  
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendik
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 42/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017 v zmysle ustanovenia & 14 písm. 1. zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších úpravách

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné príjmy

    768 677

    23 000

    38 490

    830 167

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

     11 000

             6 000

    0

    17 000

    Príjmy spolu

    779 677

    29 000

    38 490

    847 167

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné výdavky

    651 915

          23 000

    11 473

    686 388

    Kapitálové výdavky

     76 102

         6 000

    27 017

                  109 119

    Finančné operácie výdavkové

     51 660

    0

    0

      51 660

    Výdavky spolu

    779 677

         29 000

    38 490

    847 167

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 43/2017

    OZ Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 33/2017 zo dňa 13.3.2017.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 44/2017

    Obecné zastupiteľstvo    

    a.) berie na vedomie vyhlásenie, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa §9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpnej zmluvy bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje skutočnosť, že na parcelách uvedených v kúpnej zmluve obec plánuje výstavbu miestnej komunikácie.

    b.) z vyššie uvedených dôvodov schvaľuje kúpnu zmluvu č. 1/2017 s trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ktorej predmetom je kúpa podielov od vlastníkov:

    1. Emília Horváthová, Kostolná 8/36, Spišské Tomášovce, spoluvlastník parcely KNE 186 o výmere 202 m2 v kúpnej cene 1,- Eur za výmeru 151,5 m2.
    2. Obec Spišské Tomášovce spoluvlastník parcely KNE 979 o výmere 1840 mpredáva v prospech Emília Horváthová, Kostolná 8/36, Spišské Tomášovce, Mária Knuteľová, Poľná 40/5, Spišské Tomášovce, Marta Cvengrošová, Smižianska 173/27, v kúpnej cena 1,- Eur za výmeru 153,3 m2 . Každej menovanej o výmere 51,1 m2 .

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 45/2017

    OZ Spišské Tomášovce súhlasí s kúpnou zmluvou č.2/2017, ktorej predmetom je odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č.23/2007 od vlastníkov:

    1. Vladimír Bajtoš a manželka Ľubica, bytom Smižany, Tatranská 110, vlastníci pozemku parcely

    registra KN C 247/1 vo výmere 1644 m2 zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 1089 a novovytvorenej parcely  KN C 247/3 vo výmere 355 m2 zastavaná plocha v sume 10 €/m2

    1. Straková Ľudmila, Tompoš František, Lacuš Peter, Mangera Peter a Kvetoslava Mangerová,

    Hradiský Peter a Viera Hradiská, bytom Hrabuššická 43/3,  Nazadová Tatiana bytom Rázusová   Spišská Nová Ves, vlastníci pozemku parcely KN C 247/2 vo výmere 301 m2 zapísanej na LV č. 1018 a novovytvorenej parcely 247/4 vo výmere 94 m2 v sume 10 €/m2, za účelom vybudovania a prepojenia ulice Poľnej.

    1. Úhrada kúpnej zmluvy v termíne do 31.12.2017

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 46/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zámennú zmluvu č. 1/2017, ktorej predmetom je zámena pozemkov, od spoluvlastníkov parcely KNE 197 o výmere 914 m2 zapísaných na LV č.1387, parcely KNE 198 o výmere 953 m2 zapísaných na LV č.1424, parcely KNE 101 o výmere  748 m2 zapísaných na LV č. 1639 a parcely KNE 102 o výmere 2362 m2 zapísaných na LV č.1311, za účelom rozšírenia lokality Za Humnami  a vytvorenia miestnych komunikácii.

    Spoluvlastníkmi pozemku parcely :

    1. KNE 197 a KNE 198: Ľuboš Herák, Devínske Jazero 5913/6, Devínska Nová Ves s podielmi 10/30, 10/60, 2/16, 63/80-inách.
    2. KNE 101: Ján Brandobur, Nová 221/13, Spišské Tomášovce v celosti.
    3. KNE 102: Tomáš Kacvinský, Stolárska 3, Spišská Nová Ves s podielom v ¼-ine,
      Jana Štrauchová, Slovenského raja 68/20 s podielom v  3/8-inách,
      Cvengroš Ladislav a Martina Cvengrošová, Smižianska 173/27 s podielom -3/8inách.

    Uvedené podiely sa zamieňajú za podiely v parcele KNE 186 o výmere 202 m2 a KNE 188 o výmere 467 ma KNE 108 o výmere 1352 ma KNE 95 o výmere 905 m2, ktorých spoluvlastníkom je obec Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 47/2017

    OZ Spišské Tomášovce súhlasí so schválením zámennej zmluvy č. 2/2017, ktorej predmetom je zámena pozemkov, parcely KNE 90889 o výmere 1225 m2 zapísaných na LV č.124 a parcely KNE 889 o výmere 21 m2 zapísaných na LV č. 1713 na vytvorenie športového areálu  od spoluvlastníkov a to:

    Anna Kostelníková, J. Matušku 2301/10, Spišská Nová Ves s podielom v 2/15-inách, RSDr. Mária Kostelníková, Nová 215/1, Spišské Tomášovce s podielom v 2/15-inách, Petronela Ivanová, Čaradice 72 s podielom 1/10 a 1/20, Cyril Kacvinský, Ľ. Svobodu 2358/22, Poprad s podielom v 1/20-ine, Mgr. Marcel Kostelník, Miczkiewicza 1122/1, Spišská Nová Ves s podielom v 2/15-inách.

    Uvedené podiely sa zamieňajú za podiely v parcele KNE 986 o výmere 1119 m2, ktorej spoluvlastníkom je obec Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Peter Špic, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 48/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 2.9.2016 uzatvorenej medzi 1. Katarína Štrauchová, bytom Hrabušická 51/19, Spišské Tomášovce; 2. Matej Švac, bytom Spišský Hrušov 257 a manželka Mária Švacová, rod. Paľuchová, bytom Juraja Sklenára 109/66, Spišské Tomášove.

    Predmetom dodatku je úprava v bode č.2: Kupujúcim sa znižuje poplatok za prípravu inžinierskych sietí zo sumy 11 955€ na sumu 5000|€. Splatnosť poplatok je do 30 dní od podpísania dodatku ku kúpnej zmluve.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik            
    Proti:  
    Zdržali sa: Peter Špic
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 49/2017

    OZ Spišské Tomášovce

    a) súhlasí so zriadením súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva pre Mgr. Otíliu Schmiedtovú. 

    b) poveruje starostku obce uzatvoriť nájomnú zmluvu.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 50/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku od pána Mgr. Ján Zemjanek v sume 25 EUR za m2.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 51/2017

    OZ Spišské Tomášovce prerokovalo VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody a VZN o chove a držaní psov.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 52/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie cenové ponuky na opravu strechy na obecnej budove.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 53/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné číslo 287/11 pre čističku odpadových vôd.  

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 54/2017

    OZ Spišské Tomášovce poveruje PhDr. Martina Gondu, aby v spolupráci s Ing. Jankou Pokryvkovou pripravili špecifiká a spustili verejné obstarávanie na výber vydavateľa knihy o histórii obce, ktorej náklad bude 1 000 kusov.   

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik, Peter Špic            
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.5.2017

    Uznesenie č. 55/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe: Bod 5 sa presúva na prvé miesto a pridáva sa bod 8.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 56/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje  

    a/ overovateľov zápisnice: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan

    b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 57/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu v sieti a to nasledovne:

    1. Vyradiť Materskú školu, Kostolná 271, Spišské Tomášovce a tiež Výdajnú školskú jedáleň, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Kostolná 271, Spišské Tomášovce,

    2. zaradiť elokované pracovisko, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Školská 1, Spišské Tomášovce a Výdajnú školskú jedáleň, Kostolná 271, Spišské Tomášovce, ako súčasť Materskej školy, Školská 1, Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 58/2017

    OZ Spišské Tomášovce súhlasí s kúpnou zmluvou č.3/2017, ktorej predmetom je odkúpenie podielov z pozemkov od vlastníka MVDr.Gregor Mikolaj, bytom Moravská 2565/2, Spišská Nová Ves, v sume 5,- €/m2 .

    1. Parcely registra „E“:

    KN 95 vo výmere 905 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1332 v podiele 1/120.

    KN 112 vo výmere 1214 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1340 v podiele 2/80.

    KN 130 vo výmere 1205 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1390 v podiele 1/120.

    KN 198 vo výmere 953 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1424 v podiele 2/80.

    KN 200 vo výmere 1721 m2 orná pôda, zapísaná na LV č. 1425 v podiele 448/20160.

    Za účelom vysporiadania ulice Poľnej.

    1. Parcely registra „E“:

    KN 1160/1 vo výmere 4176 m2 t.t.p., KN 1160/501 vo výmere 3612 m2 , KN 91160/1 vo výmere 724 m2 , zapísané na LV č. 740 v podiele 1/720, za účelom vysporiadania pozemkov pre odvodňovací kanál.

    1. Úhrada kúpnej zmluvy v termíne do 30 dní po zapísaní do Katastra nehnuteľností.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 59/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na výber vydavateľa knihy o histórii obce.  

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 60/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy 5/2014 zo dňa 16.4.2014.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 61/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 62/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje sumu 13 800,- EUR za projekt pre stavebné povolenie MŠ Spišské Tomášovce pre firmu STATSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 63/2017

    OZ Spišské Tomášovce schvaľuje zmluvu o dielo č.78/2017 na poskytnutie služby: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre stavbu Zberný dvor Spišské Tomášovce. Zhotoviteľ UNIPROM s.r.o., Prešov, v sume 1 900,- Eur.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 64/2017

    OZ Spišské Tomášovce súhlasí s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa výzvy na objekt DSS a DD (Dom Dôchodcov) s názvom RAJ v obci Spišské Tomášovce, na parcele 629 – obecná budova.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenie č. 65/2017

    OZ Spišské Tomášovce berie na vedomie

    1. cenovú ponuku za maľovanie dopravného značenia na parkovisku Čingov, v sume 1 513,08,- Eur od firmy Viatec s.r.o., podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Štefan Labuda. 
    2. cenovú ponuku od firmy KP building na asfaltovanie havarijného stavu účelovej komunikácie pri vstupe na parkovisko Čingov a odporúča urobiť prieskum trhu na výber dodávateľa.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Pavol Skladan, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendik.


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.7.2017

    Uznesenie č. 66/2017

    OZ Spišské Tomášovce s c h v a ľ u j e  program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

    1. Výročie obce dňa 19.8.2017
    2. Informácia o tlači Monografie obce  / PhDr. Gonda/ 
    3. Správa audítora  za rok 2016
    4. Úprava rozpočtu
    5. Informácia o výstavbe ihriska a schválenie  úpravy okolia ihriska.
    6. Informácia  o realizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a určenie termínu odovzdania ČOV II do prevádzky.
    7. Informácia o schválení  dotácie na opravu strechy obecnej budovy – TU  a jej realizácia
    8. Informácia o oprave miestnej komunikácie na Čingove
    9. Úprava  schváleného termínu   v  nájomnej zmluve medzi obcou Spišské Tomášovce  a p. Dzurikom  za účelom prenajímania verejného priestranstva a  chatky v lokalite Čingove .
    10. Sťažnosť Jána Knuteľa
    11. Zrušenie VZN č. 3/2014 obce Spišské Tomášovce o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
    12. Schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu a sanácia nelegálnych skládok v obci Spišské Tomášovce
    13. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Novostavba materskej školy – Spišské Tomášovce

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan    
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík 


    Uznesenie č. 67/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Štefana Skokana a za zapisovateľku určuje Mgr. Veroniku Luňákovú

    Hlasovanie:    

    Za: Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan
    Proti:  
    Zdržali sa:  Cyril Melega, Štefan Skokan         
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 68/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  vyznamenania obce pre obyvateľov obce:

    • Matúš Lipčák – prezentácia obce v športe
    • Anna Bajtošová – prezentácia obce v športe
    • Tomáš Barna – prezentácia obce v športe
    • Miroslav Lacuš – prezentácia obce v športe
    • PhDr. Martin Gonda – prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
    • Peter Špic - prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
    • Mgr. Martin Kostelník, PhD. - prínosná práca pri spracovaní monografie Spišské Tomášovce
    • Monika Hamráčková – vedenie spevokolu Nádej
    • Slovenský zväz chovateľov Spišské Tomášovce – ocenenie za dlhotrvajúcu činnosť a prínos pre obec
    • Slovenský zväz turistov Slovenský raj - ocenenie za dlhotrvajúcu činnosť a prínos pre obec
    • František Vernarský – ocenenie in memoriam
    • Jaroslav Straka – ocenenie in memoriam
    • Ing. Jozef Šofčík – čestné občianstvo, pomoc pri výstavbe v obci

    Hlasovanie:

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


    Uznesenie č. 69/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu a navýšenie rozpočtu tlače monografie Spišské Tomášovce na 24 180 €/1500 kusov.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  

    Zdržali sa:      
    Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík        


    Uznesenie č. 70/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e   predajnú cenu monografie Spišské Tomášovce v sume 20€/kus.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  

    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


    Uznesenie č. 71/2017

    OZ Spišské Tomášovce  b e r i e   n a   v e d o m i e: 

    • správu audítorky Ing. Daniely Dudovej k účtovnej uzávierke za rok 2016
    • sťažnosť pána Jána Knuteľa

    Uznesenie č. 72/2017

    OZ Spišské Tomášovce    s c h v a ľ u j e    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné príjmy

    768 677

    23 000

    38 490

    0

    11 435

    841 602

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    18 800

    18 800

    Finančné operácie príjmové

     11 000

             6 000

    0

    12 372

    0

    29 372

    Príjmy spolu

    779 677

    29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    889 774

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné výdavky

    651 915

          23 000

    11 473

    0

    23 435

    709 823

    Kapitálové výdavky

    76 102

    6 000

    27 017

    12 372

    6 800

    128 291

    Finančné operácie výdavkové

    51 660

    0

    0

    0

    0

    51 660

    Výdavky spolu

    779 677

         29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    889 774

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 73/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 5  schváleného programu – Informácia o výstavbe ihriska a schválenie úpravy okolia ihriska na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

    Hlasovanie:    
    Za: Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan    

    Proti:  
    Zdržali sa:  Cyril Melega         
    Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík  


    Uznesenie č. 74/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 6 schváleného programu – Informácia o realizovaných prácach na ČOV II, podľa poskytnutej dotácie a určenie termínu odovzdania ČOV II. do prevádzky na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 75/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie  bodu. č. 7 schváleného programu – Informácia o dotácii na opravu strechy obecnej budovy – TU a jej realizácia na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 28.07.2017.

    Hlasovanie:    

    Za: Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan   
    Proti:  
    Zdržali sa: Cyril Melega, Štefan Skokan          
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 76/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  dodatok o zmene nájomne zmluvy na pozemok s Karolom Dzuríkom – HS zo dňa 17.03.2017 uzatvorenej za účelom prenajímania chatky a verejného priestranstva v lokalite Čingov na dobu určitú a to do 31.10.2020

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík   


    Uznesenie č. 77/2017

    OZ Spišské Tomášovce   r u š í   VZN č. 3/2014 obce Spišské Tomášovce o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 78/2017

    OZ Spišské Tomášovce   s c h v a ľ u j e  presunutie bodu č. 11 – schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: Intenzifikácia zberu komunálneho dopadu a sanácia nelegálnych skládok v obci Spišské Tomášovce na najbližšie zastupiteľstvo dňa 28.07.2017.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní:  Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 79/2017

    OZ Spišské Tomášovce  r u š í   uznesenie č. 52/2016 zo dňa 09.09.2016.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 80/2017

    OZ Spišské Tomášovce  Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce   s ú h l a s í   s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom Novostavba materskej školy Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,   s ú h l a s í   so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a   s ú h l a s í    so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

    Hlasovanie:    

    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Peter Špic, Pavol Skladan      
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.7.2017


    Uznesenie č. 81/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 82/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

    a/ overovateľov zápisnice: Ing. Samuel Bendik, Štefan Skokan
    b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 83/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu pána Ing. Mariána Smoradu ohľadom projektov zameraných na výstavbu komunitných centier.


    Uznesenie č. 84/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti GRAMINEX, s. r. o. Levoča na zatrávnenie futbalového ihriska v celkovej sume 5 554,20,- Eur s DPH.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 85/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na terénne úpravy svahu pri štátnej ceste 3000,- EUR pre firmu LM No Limit s.r.o, Hrabušice, zastúpená Ing. Marek Legvarský a Mgr. Ľuboš Lengvarský.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan
    Proti: Ing. Samuel Bendik
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 86/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o vysporiadaní pozemku pod obecnou budovou – Turistická ubytovňa.


    Uznesenie č. 87/2017

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1s názvom Intenzifikácia zberu komunálneho odpadu  v obci Spišské Tomášovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov a súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 88/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľujeVZN č. 6/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na územní obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 89/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 7/2017  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 90/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 8/2017 o podmienkach držania a chove psov.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 91/2017

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ukončení prác na monografii o  obci a počtoch  povinných výtlačkov pre knižnice a autorov.


    Uznesenie č. 92/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Cenník návštevného lístka za používanie technických sprístupňovacích zariadení zabudovaných v Národnom parku Slovenský raj v katastrálnom území Spišské Tomášovce.

    Jednodňový lístok:

    Dospelý:                                                          1,50 €

    Zľavnený

    (deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):      0,50 €

    Trojdňový lístok:

    Dospelý  :                                                         3,50 €

    Zľavnený

    (deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):       1 €    

    Päťdňový lístok:

    Dospelý:                                                           6 €

    Zľavnený

    (deti od 6-15 r., dôchodcovia nad 62 r.):       1,50 €    

    Skupinový lístok

    na príjmový doklad každá desiata vstupenka zdarma

    turistický sprievodca (registrovaný) zdarma

    Oslobodenie od platenia návštevného lístka:

    Deti mladšie ako 6 rokov a osoby staršie ako 70 rokov.

    Osoby nevidomé, držitelia preukazov ZŤP a  ZŤP /S vrátane ich doprovodu.

    Obyvatelia s trvalým pobytom v obciach a meste, ktoré sú členmi Mikroregiónu

    Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky,

    Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník).

    Osoby vykonávajúce na území NP – Slovenský raj služobné povinnosti

    službukonajúci členovia Horskej záchrannej služby – Slovenský raj

    zamestnanci Správy NP Slovenský raj

    osobitne poverení členovia SZOPK

    Osoby s platným návštevným lístkom sú poistení pri úraze. V prípade úrazu poistený kontaktuje poisťovňu NION alebo Obec Spišské Tomášovce (poistník).

    Návštevníci sa môžu poistiť na zásah Horskej záchrannej služby v čase denného prevádzkovania dokúpením osobitného poistného vo výške 0,20 €.

    Čas denného prevádzkovania je od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. Poistenie platí len pri úraze na turisticky značených chodníkoch a úraz musí byť zaevidovaný Horskou záchrannou službou Slovenský raj.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 93/2017

    Obecné zastupiteľstvo

    1. schvaľuje žiadosť odpustenie nedoplatkov pre Branislava Rychnavského z dôvodu nevymožiteľnosti.
    2. neschvaľuje žiadosti o odpustenie nedoplatkov pre osoby: Štefan Mižigár, Aurélia Pechová, Jaroslav Puška, Ladislav Pecha, Margita Pechová, Gábor Jaroslav, Gizela Makulová, Gabčo Dušan, Gabčo Miroslav – Topoľová 28, Gabčo Miroslav – Topoľová 14, Silvia Tišerová.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendik
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 94/2017

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o ambulantný predaj pre GET group,s.r.o. Rožňava.


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2017
    Uznesenie č. 95/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce, špecifikovali sa položky v bode číslo 8. Rôzne.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 96/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

    a/ overovateľov zápisnice: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:  
    Zdržali sa: Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 97/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje asfaltovanie ulice Hrabušickej, šírka ulice bude 5 metrov. Práce vykoná firma JUNO DS s.r.o Stará Ľubovňa.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


     Uznesenie č. 98/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné príjmy

    768 677

    23 000

    38 490

    0

    11 435

    9 358

    850 960

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    18 800

    120 000

    138 800

    Finančné operácie príjmové

     11 000

             6 000

    0

    12 372

    0

    0

    29 372

    Príjmy spolu

    779 677

    29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    129 358

    1 019 132

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné výdavky

    651 915

          23 000

    11 473

    0

    23 435

    -5 468

    704 355

    Kapitálové výdavky

    76 102

    6 000

    27 017

    12 372

    6 800

    134 826

    263 117

    Finančné operácie výdavkové

    51 660

    0

    0

    0

    0

    0

    51 660

    Výdavky spolu

    779 677

         29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    129 358

    1 019 132

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 99/2017

    Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 100/2017

    Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2016 o podmienkach držania a chovu psov.  

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
    Proti:  
    Zdržali sa: 
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 101/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súpisné a orientačné čísla:

    • Čistička odpadových vôd – ulica Juraja Sklenára č. 536/92
    • Rodinný dom – ulica Smižianska č. 467/46
    • Rodinný dom – Za Humnami č. 568/13

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík
    Proti:  
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenie č. 102/2017

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na Memoriál J. Straku vo výške 400,- Eur bez dokladovania.               

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:  
    Zdržali sa: Ing. Sameul Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Štefan Skokan, Peter Špic


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.10.2017


    Uznesenie č. 103/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmeny v programe podľa návrhu starostky obce.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 104/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje  

    a/ overovateľov zápisnice: Cyril Melega, Bc. Ján Povec

    b/ zapisovateľa zápisnice: PhDr. Martin Gonda

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 105/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje podpísanie zmluvy s firmou NCH Slovakia s.r.o., Bratislava, na dodanie patentovaného automatizovaného systému bioaugmentácie pre ČOV I, v dobe trvania jedného roka v sume 350 € mesačne.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 106/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu režimu dopravy na uliciach Hrabušická a Smižianska, a to osadením zákazovej značky na vjazd vozidiel nad 3,5 tony.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 107/2017

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    a.)  s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvou č. 3/2017/Kz medzi Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Mgr. Patrikom Zajacom, bytom ul. Školská 289/5, Spišské Tomášovce, Ing. Ivanou Dobranskou, ul. Školská 289/5, Spišské Tomášovce a Ľudmilou Grečkovou, bytom Mojmírová 1021/1, Smižany.

    b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 108/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce 

    a.) s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 4/2017 medzi obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Petrom Kramárom, bytom Kukučinova 1084/4, Smižany, Evou  Gondovou, bytom ul. Školská 261/2, Spišské Tomášovce, Dávidom Novotným, bytom Černík 168, Jankou  Sivákovou, bytom Komenského 584/11, Poprad, Petrom Sivákom, bytom Maša 1241/40, Smižany, Magdalénou Richnavskou, bytom Vítkovce 105.

    b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 109/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

    a.) s ch v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov  kúpnu zmluvou č. 5/2017/Kz medzi Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Boženou Bartošovou, bytom ul. Školská 249/26, Spišské Tomášovce a Magdalénou Korsákovou, bytom Slobody 193/12, Letanovce.

    b.) b e r i e   n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 110/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje zámennú zmluvu  č.6/2017 Zz medzi Obcou Spišské Tomášovce a Petrom Cuníkom, bytom Spišská Nová Ves.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 111/2017

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    a.)  s ch v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov  kúpnu zmluvou č. 7/2017/Kz medzi Ľudmilou Michnovou, bytom Kostolná 300/45, Spišské Tomášovce, Matúšom Gajanom, bytom Trieda 1. Mája 2224/45, Monikou Kešelákovou, bytom I. Stodolu 2407/10, Spišská Nová Ves, Rastislavom Gajanom, bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves, Gabrielou Gajanovou, bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves, Ľubošom Herákom, bytom Devínske Jazero 5913/6, Devínska Nová Ves a Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce.

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 112/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o pripravovanej lokalite na 54 rodinných domov /lokalita za Humnami/ podľa územného plánu obce Spišské Tomášovce.


    Uznesenie č. 113/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie prepracovanie rozpočtu projektu novej Materskej školy.


    Uznesenie č. 114/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje

    1/ smernicu č. 5/2017 o  poplatku  za odvádzanie odpadových vôd

    2/  stočné na rok 2018

    1. ) 0,5295  eur/m3
    2. ) smerné čísla pre bytový fond 34 m3 x 0. 5295 eur/osoba/rok

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 115/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje umiestnenie sviečkomatu na miestnom cintoríne.

    Hlasovanie:   
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:  
    Zdržali sa:      
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenia obecného zastupiteľstva Spišské Tomášovce z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.12.2017

    UZNESENIE č.116/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania OZ .

    1.Prejednanie zmluvy pôsobenia obecnej polície so sídlo v Smižanoch v našej obci v rámci zákona   

        564/1991 Z.z. podľa § 2a. 

    2.VZN o miestnych daniach a poplatkoch,

    3.VZN za úkony a služby,

    4.VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. 

    5.VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia ( úprava réžie po

        prehodnotení kalkulačného vzorca stravného)

    6.Úprava rozpočtu 2017

    7.Schválenie rozpočtu na roky 2018-2020

    8.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

    9.Nájom parkovisko Čingov

    10.Schválenie zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby

    -  kontrola kanalizačných šachiet 

    11.Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni ( na podnet p. Jána Knutľa)  - prizvaná   

           p. vedúca Compelová Anna

    12.Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rod. domom Petra Frankoviča

    13.Rôzne: schválenie zámennej zmluvy alebo kúpnej zmluvy medzi účastníkmi Tomáš a Lucia

                 Paľuchová, Obec Spišské  Tomášovce, Ľudmila Grečková

                              Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – manželia Laclavoví, Obec Spišské

                              Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                              Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi – Mgr. S. Filkorová, Obec Spišské

                              Tomášovce, Ľudmila Grečková 

                              Doriešenie vysporiadania  ul. Krátkej.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš,  Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol


    UZNESENIE  č. 117/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje

    a/ overovateľov zápisnice: Peter Špic, Štefan Skokan

    b/ zapisovateľa zápisnice: Kubičárová Marcela

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš ,Ing. Bendík Samuel, Skladan Pavol


    UZNESENIE č. 118/2017

    1) Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 8/2017, ktorej predmetom sú:
    1.1. parcely KNE 10081/505 o výmere 7073 m2zapísanej na LV.č. 1657, ktorej spoluvlastníci sú  Ľudmila Grečková v podiele pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine a Obec Spišské Tomášovce  v podiele pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,
    1.2. parcely KNE 1055 o výmere 850 m2zapísanej na LV.č. 1731, ktorej spoluvlastníci sú  Ľudmila Grečková v podiele pod B2 v 2/3-inách, pod B 2 v 2/36-inách,  a Obec Spišské Tomášovce  v podiele pod B1 v 1/3-ine.

    2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
    2.1. kúpu podielov parcely KNC 920/30 o výmere 114 m2 a parcela KNC 917/46 o výmere 66 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine. ktorú kupujúci manželia Tomáš Paľuch a manželka Lucie Paľuchová  odkupujú od  Obce Spišské Tomášovce, v sume 1€.
    2.2.  kúpu podielov parcely KNC 917/45 o výmere 670m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,  od obce Spišské Tomášovce,  pre manželov Mgr. Ivanku Laclavovú a Pavla Laclava, obaja bytom Mojmírová 1019/15, 053 11 Smižany, v sume 5 000€
    2.3. kúpu podielov parcely KNC 917/44 o výmere 887 m2, pod B3 v 16/81-inách, pod B4 v 3/27-inách, pod B9 v 7/324-inách, pod B17 v 2/648-ine,  od obce Spišské Tomášovce,  pre  Mgr. Silviu Filkorovú, bytom Kováčska 3435/3 Spišská Nová Ves  v sume 5 000€.
    2.4. kúpu podielov parcely KNC 917/42 vo výmere 156 m2,  pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej, pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1€
    2.5. kúpu podielov parcely KNC 917/43 vo výmere 96 m2, pod  B1 v 5/12inách, pod B 2 v 2/36-inách, pod B5 v 6/36-inách, pod B7 v 1/36-ine od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej v sume 1€. 
    Uvedené parcely boli vytvorené podľa geometrického plánu, ktorý vypracoval Ing. Pavol Kostelník, IČO 41686187 dňa 5.12.2017. 
    2.6. kúpu podielov parcely KNC 1055 vo výmere 850 m2, pod  B2 v 2/3-inách od spoluvlastníčky Ľudmily Grečkovej, pre Obec Spišské Tomášovce, v sume 1 €

    3.) b e r i e    n a    v e d o m i e , vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e ,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    UZNESENIE č. 119/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni a zároveň povoľuje rodinné oslavy v objekte Turistickej ubytovne do 22.00 hod. mimo plesov a svadieb.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    UZNESENIE č. 120/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č.12/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s platnosťou od 1.1.2018 podľa predloženého návrhu.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    UZNESENIE č. 121/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 10/2017 o miestnych daniach a poplatkoch . Návrh tohto VZN upravený o §10, bod 2, písm. d – vynechané názvy ulíc.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


    UZNESENIE č. 122/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec                                                                                           


    UZNESENIE č. 123/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce presúva schvaľovanie na rokovanie ďalšieho zasadnutiaOZ

    a) VZN 9/2017 o zavedení a  poskytovaní elektronických služieb

    b) Zmluva o dielo s firmou Biocompact- prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby- kontrola kanalizačných šachiet

    c) Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve pred rodinných domov Petra Frankoviča  na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


    UZNESENIE č. 124/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

    schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2017  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  navýšením o 27 273 € podľa prílohy:                                           

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    6. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné príjmy

    768 677

    23 000

    38 490

    0

    11 435

    9 358

    14153

    865 113

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    0

    0

    18 800

    120 000

    13 120

    151 920

    Finančné operácie príjmové

     11 000

             6 000

    0

    12 372

    0

    0

    0

    29 372

    Príjmy spolu

    779 677

    29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    129 358

    27 273

    1 046 405

    Rozpočet na rok 2017

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    6. zmena rozpočtu

    na rok 2017

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2017

    Bežné výdavky

    651 915

          23 000

    11 473

    0

    23 435

    -5 468

    -4 817

    699 538

    Kapitálové výdavky

    76 102

    6 000

    27 017

    12 372

    6 800

    134 826

    32 090

    295 207

    Finančné operácie výdavkové

    51 660

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    51 660

    Výdavky spolu

    779 677

         29 000

    38 490

    12 372

    30 235

    129 358

    27 273

    1 046 405

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        


    UZNESENIE č. 125/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

    1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za IV. štvrťrok 2017

    2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.

    3. Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole

    4. Dodržiavanie čerpania schváleného rozpočtu v priebehu roka

    5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce – VZN o miestnych daniach a poplatkov,

    6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

    7. Kontrola evidencie knihy jázd a spotreba pohonných hmôt za rok 2017

    8. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017

    9. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

    Ďalšia činnosť: Spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc Vzdelávanie a semináre RVC Štrba a ZHK SR na vybrané témy Kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš              


    UZNESENIE č. 126/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce

    schvaľuje rozpočet (bez uplatňovania programového rozpočtu)podľa prílohy na rok 2018:

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    Príjmy spolu

         894 902

    Bežné príjmy

    871 402

    Kapitálové príjmy

             0

    Finančné operácie príjmové

    23 500

    Výdavky spolu

         894 902

    Bežné výdavky

    742 916

    Kapitálové výdavky

    109 926

    Finančné operácie výdavkové

           42 060

    Hospodárenie obce

    0

    Obecné zastupiteľstvo

    berie na vedomie viacročný rozpočet podľa prílohy  na roky 2019 – 2020:

               

    Rozpočet na rok 2019

    v €

    Rozpočet na rok 2020

    v €

    Príjmy spolu

    886 402

    886 402

    Bežné príjmy

    871 402

    871 402

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    Finančné operácie príjmové

     15 000

     15 000

    Výdavky spolu

    886 402

    886 402

    Bežné výdavky

    763 462

    761 873

    Kapitálové výdavky

    80 880

    82 469

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    42 060

     Hospodárenie obce

    0

    0

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        


    UZNESENIE č. 127/2017 (opravené uznesením č. 16/2018)

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje nájomné parkoviska Čingov vo výške 10 000 € na rok 2018.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš        

    Uznesenie č. 16/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    b/ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 127/2018 prijatého dňa 8.12.2017 v tomto znení:

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firme VIASLOVAKIA, spol.. s.r.o., so sídlom  v Liptovskom Mikuláši, nájom parkoviska v lokalite Čingov pre rok 2018 vo výške 10 000 €. Dojednané podmienky budú uzatvorené v zmluve o nájme.


    UZNESENIE č. 128/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu, že p. Andrašiková Lucia sa vzdala členstva v kultúrno-športovej komisii k 31.8.2017

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    UZNESENIE č. 129/2017

    Obecné zastupiteľstvo Spišské Tomášovce schvaľuje odpis pohľadávok:

    z dôvodu prehratého súdu s pani Chovanovou– príspevok na prípravu inžinierskych sietí vo výške 2000 € a zároveň pán Barbuščák odpis pohľadávky vo výške  5000 € ako príspevok na prípravu inžinierskych sietí z toho dôvodu, že sa na uvedené siete nebude pripájať, má vybudovanú vlastnú studňu a septik, v príde pripojenia na vodovod, kanalizáciu je povinný uhradiť tento príspevok.

    Ďalej schvaľuje odpis pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné od roku 2004 a to z dôvodov úmrtia, žiadneho vlastníctva v celkovej výške 1 982,62 €. Poslanci súhlasili s odpustením, ale  s tou výhradou, že je potrebné neustále sledovať stav jednotlivých dlžníkov a v prípade nejakej možnosti uhradiť tieto pohľadávky ich vymáhať aj naďalej.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Peter Špic, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš      


    Uznesenia obecného zastupiteľstva z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.1.2018


    Uznesenie č.1/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s nahrávaním obecného zastupiteľstva formou video záznamu a zvuku.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti: Peter Špic
    Zdržali sa: Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 2/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky a podľa navrhnutých doplnení.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 3/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela Bendíka a Bc. Jána Poveca. Za zapisovateľa určuje PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 4/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby v sume 1377,- € na I. polrok 2018.


    Uznesenie č. 5/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce žiada hlavnú kontrolórku a ekonómku obce spracovať do 28.2.2018 analýzu hospodárenia Turistickej ubytovne.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 6/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť o prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu pod stavbami Obecná budova TU a priľahla časť stavby, verejné priestranstvo, miestna komunikácia a most cez Tomášovský potok.

    Ide o pozemky v k.ú. Spišské Tomášovce, na ktorých sú stavby postavené pred rokom 1991:

    - parcela registra „E“  90893/1 o výmere 638 m2, podiel SPF pod B1 v 3/48-inách – priľahlá plocha pri obecnej budove
    - parcela registra „E“  90893/2 o výmere 181 m2 podiel SPF pod B1 v 3/48-inách – obecná budova TU
    - parcela registra „E“  94005, výmera 99 m2 – mostík cez Tomášovský potok
    - parcela registra „E“  444/ 73, výmera 73 m2 
    - parcela registra „E“  444/ 74, výmera 63 m2
    - parcela registra „E“  444/ 75, výmera 49 m2
    - parcela registra „E“  444/ 76, výmera 28 m2
    - parcela registra „E“  444/ 77, výmera 5 m2
    - parcela registra „E“  444/ 78, výmera 14 m2
    - parcela registra „E“  444/ 80, výmera 68 m2
    - parcela registra „E“  444/ 81, výmera 59 m2
    - parcela registra „E“  444/ 82, výmera 68 m2
    - parcela registra „E“  444/ 83, výmera 73 m2
    - parcela registra „E“  444/ 84, výmera 75 m2
    - parcela registra „E“  444/ 85, výmera 109 m2
    - parcela registra „E“  444/ 86, výmera 8 m2
    - parcela registra „E“  444/ 89, výmera 444 m2
    - parcela registra „E“  444/ 94, výmera 877 m2
    - parcela registra „E“  444/ 95, výmera 21 m2
    - parcela registra „E“  444/ 96, výmera 114 m2
    - parcela registra „E“  444/ 97, výmera 120 m2
    - parcela registra „E“  444/ 98, výmera 71 m2
    - parcela registra „E“  444/127, výmera 1717 m2
    - parcela registra „E“  444/128, výmera 945 m2
    - parcela registra „E“  444/129, výmera 479 m2
    - parcela registra „E“  444/702, výmera 17 m2

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 7/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie, že starostka obce dá pokyn na odpratanie kameňov na verejnom priestranstve pri miestnych komunikáciách na ulici Potočnej a Kostolnej.


    Uznesenie č. 8/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zámer obce Spišské Tomášovce

    k zámene podielov vo vlastníctve obce v pozemkoch:

    Zámer č.1

    Obec Spišské Tomášovce zverejňuje zámer zameniť podiely v pozemku, zapísaných  na LV č. 1404, 1383, 1569, 1395  vo vlastníctve obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v lokalite za Humnami. Zámerom zámeny je vytvorenie parciel na výstavbu rodinných domov a scelenie podielov pre miestne komunikácie v lokalite za Humnami a  ul. Poľnú.

    Zámena podielov v pozemkoch, zapísaných v LV č. 1404, parcela KN E 190 - orná pôda o výmere 851 m2, v LV č. 1383, parcela  KN E 114 - orná pôda o výmere 1425 m2, v LV 1569, parcela KN E 185/2 - orná pôda o výmere 931 m2 , ďalej v LV 1395, parcela KN E 191 – orná pôda o výmere 828 m2 v LV č. 740, parcela  KN E č. 1160/1 o výmere 4176  m2, vedená ako t.t.p, parcela  KN E č. 1160/501 o výmere 3612  m2, vedená ako t.t.p, parcela  KN E č. 91160/1 o výmere 724  m2, vedená ako t.t.p,  bude schválená na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach, ak zaň bude hlasovať 3/5-tinová väčšina všetkých poslancov OZ.

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a.)  s c h v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov  z á m e r  obce Spišské Tomášovce

    k zámene podielov vo vlastníctve obce v pozemkoch zapísaných v  LV č. 1404, parcela KN E 190 - orná pôda o výmere 851 m2,  v LV č. 1383, parcela  KN E 114 - orná pôda o výmere 1425 m2, v LV 1569, parcela KN E 185/2 - orná pôda o výmere 931 m2 , v  LV 1395, parcela KN E 191 – orná pôda o výmere 828 m2  a v LV č. 740, parcela  KN E č. 1160/1 o výmere 4176  m2, vedená ako t.t.p, parcela  KN E č. 1160/501 o výmere 3612  m2, vedená ako t.t.p, parcela  KN E č. 91160/1 o výmere 724  m2, vedená ako t.t.p,  

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e ,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeru s obecným  majetkom bude  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že  na uvedených parcelách  obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 9/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a.)  s c h v á l i l o   3/5 väčšinou všetkých poslancov  kúpnu zmluvu č. 1/2018/ Kz medzi Lenkou Čechovou, bytom Za  Kaštieľom 1327/5, Smižany ako predávajúcou,   ktorej majetkovou podstatou  sú podiely v nehnuteľnostiach  zapísané v LV č. 62, parcely registra E KN č. 91335 –orná pôda o výmere 103 m2  s podielom v 4/320-inách, v LV č. 261, parcely registra C KN č. 429/1 –orná pôda o výmere 779 m2  KN č. 429/2 –orná pôda o výmere 250 m2  KN č. 430–zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2  s podielom v 4/320-inách, v LV č. 945, parcely registra E KN č. 246–t.t.p. o výmere 2750 m2 s podielom v 19/800-inách, v LV č. 1302, parcely registra E KN č. 1349–orná pôda. o výmere 47 m2 KN č. 91349–orná pôda. o výmere 990 m2 s podielom v 11/200-inách,  v LV č. 1383, parcely registra E KN č. 114–orná pôda. o výmere 1425 m2 s podielom v 5/200-inách, v LV č. 1384, parcely registra E KN č. 115–orná pôda. o výmere 1396 m2 , KN č. 129–orná pôda. o výmere 1461 m2 s podielom v 4/320-inách, v LV č. 1520, parcely registra E KN č. 488–orná pôda. o výmere 2068 m2 s podielom v 3/240-inách, v LV č. 1555, parcely registra E KN č. 184–orná pôda. o výmere 927 m2 s podielom v 4/320-inách, v LV č. 1564, parcely registra E KN č. 1335–orná pôda. o výmere 104 m2 s podielom v 4/320-inách, v LV č. 1569, parcely registra E KN č. 185/2–orná pôda. o výmere 931 m2 s podielom v 5/200-inách, a kupujúcou Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce.

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeru s obecným  majetkom bude  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že  na uvedených parcelách  obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 10/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s doplnením uznesenia č.58/2017 o tieto položky z dôvodu administratívnej chyby.

    -liste vlastníctva č.1480 s podielom pod B7 v 1/120-ine, parcela KN E č. 213 o výmere 823 m2, vedená ako orná pôda, podiel vo výmere 6,86 m2

    -liste vlastníctva č.1518 s podielom pod B10 v 2/80-ine, parcela KN E č. 484 o výmere 2167 m2, vedená ako orná pôda, podiel vo výmere 54,18 m2

    -liste vlastníctva č.1537 s podielom pod B7 v 1/120-ine, parcela KN E č. 580 o výmere 388 m2, vedená ako orná pôda, podiel vo výmere 3,23 m2

    -liste vlastníctva č.1563 s podielom pod B24 v 448/20160-inách, parcela KN E č. 261/3 o výmere 955 m2, vedená ako orná pôda, podiel vo výmere 21,22 m2

    -liste vlastníctva č.1573 s podielom pod B10 v 2/80-ine, parcela KN E č. 1333 o výmere 996 m2, vedená ako orná pôda, podiel vo výmere 24,90 m2

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 11/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje opravu prijatého uznesenia č. 108/2017 zo dňa 30.10.2017, na základe prerušenia vkladu V 3586/2017, Okresným úradom, Katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi.

    UZNESENIE č. 108/2017

    Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach

    a.)  s ch v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvou č. 4/2017/Kz medzi Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Petrom Kramárom, bytom Kukučinová 1084/4, Smižany, Evou Gondovou, bytom Školská 261/2, spišské Tomášovce, Dávidom Novotným, bytom Černík 168, Jankou Sivákovou, bytom Komenského 584/11, Poprad, Petrom Sivákom, bytom Maša 1241/40, Smižany, Magdalénou Richnavskou,  Vitkovce 105, Ladislavom Lengvarským, bytom Nálepkova 1317/1, Smižany, ako predávajúcimi a Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Jankou Sivákovou, bytom Komenského 584/11, Poprad, Petrom Sivákom, bytom Maša 1241/40, Smižany, Ladislavom Lengvarským, bytom Nálepkova 1317/1, Smižany, kupujúcimi .

    Majetkovou podstatou  kúpnej zmluvy sú podiely v nehnuteľnostiach, ktorých spoluvlastníkom je Obec  Spišské Tomášovce, zapísaná na

    LV č. 62, parcela KN E č. 91335 o výmere 103 m2,  vedená ako orná pôda, 

    LV č. 260, parcela  KN E č.90284/1 o výmere 406 m2, vedená ako orná pôda,

                                           - parcela  KN E č.90284/2 o výmere 325 m2, vedená ako orná pôda,

    LV č. 740,  parcela  KN E č. 1160/1 o výmere 4176  m2, vedená ako t.t.p,

                                          -   parcela  KN E č. 1160/501 o výmere 3612  m2, vedená ako t.t.p,

                                        -     parcela  KN E č. 91160/1 o výmere 724  m2, vedená ako t.t.p,

    LV č. 1167, parcela  KN E č. 10081/5 o výmere 19233  m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1168, parcela  KN E č. 90081/5 o výmere 2369 m2, vedená ako orná pôda, 

                                          - parcela  KN E č. 90081/14 o výmere 291 m2, vedená ako orná pôda,

    LV č. 1383, parcela  KN E č. 114 o výmere 1425  m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1384, parcela  KN E č. 115 o výmere 1396  m2, vedená ako orná pôda, 

                 -      parcela  KN E č. 129 o výmere 1461  m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1386, parcela  KN E č. 120 o výmere 23766 m2, vedená ako orná pôda,

    LV č. 1475, parcela  KN E č. 214 o výmere 824 m2, vedená ako orná pôda

    LV č. 1488, parcela KN E č.90043 o výmere 155 m2, vedená ako zastavané plochy a  nádvoria, 

    LV č. 1536, parcela KN E č. 189 o výmere 918  m2, vedená ako orná pôda

    LV č. 1555, parcela KN E č. 184 o výmere 927 m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1558, parcela KN E č.1005 o výmere 943 m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1559, parcela KN E č.1007 o výmere 2401 m2, vedená ako orná pôda, , 

    LV č. 1564, parcela KN E č.1335 o výmere 104 m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1570, parcela KN E č.1000 o výmere 956 m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1592, parcela KN E č. 985 o výmere 1124 m2, vedená ako orná pôda, 

    LV č. 1619, parcela KN E č.1011 o výmere 1212 m2, vedená ako orná pôda,

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e ,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 12/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) berie na vedomie informáciu o zámere spoločnosti  Brantner Nova, s.r.o. ohľadom  rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu s predpokladanou celkovou životnosťou skládky  do roku 2042,

    b) súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládka odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládka je stabilizačným prvkom pre zachovanie trvale udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 13/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Prijaté uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 28.2.2018


    Uznesenie č. 14/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje  program rokovania OZ

    1/  Doriešenie podpísania nájomnej zmluvy - parkovisko Čingov / Ing. Kossuth, Ing. Palušak/
    2/  Analýza hospodárenia Turistickej ubytovne M. Kubičárová-ekonómka, D. Hojnošová-kontrolórka/
    3/  schválenie VZN č. 1/2018 o výške dotácii na prevádzku
    4/  žiadosť o dotáciu na ihrisko

    5/  Kanalizácia ul. Smižianska /Ing. Fabian/
         - vecne bremeno alebo výkup pozemkov na uloženie kanalizačného zberača
    6/  VO  na rekonštrukciu strechy obecnej budovy - Turistickej ubytovne
    7/  Schválenie ponuky  Ekoservisu na prietokomer a príslušenstvo pre ČOV

    8/  Schválenie zmluvy o vecnom bremene pre Východoslovenskú distribučnú, Košice
    9/  Schválenie zámeru zámennej zmluvy a kúpnej zmluvy ul. Smižianska za účelom vybudovania kanalizačného zberača
    10/  Schválenie zámenných zmlúv č. 1/2018, č. 2/2018
    11/  Rôzne - Správa soc. priestupkovej komisie , prenájom  sály kultúrneho domu, zámenná zmluva O. Paľuch, riešenie dopravného značenia, OFK Slovenský raj –nedoplatok na el. energiách  za budovu TJ, platenie nájmu za užívanie priestorov 12.b.j za účelom poskytovania internetu firmou RUPKKI s.r.o. – internet, Umiestnenie pútača na železničnej stanici

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 15/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje

    a/ overovateľov  zápisnice : Marek Bajtoš, Peter Špic

    b/ zapisovateľa zápisnice:  Jarmilu Gabčovú             

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 16/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a/ berie na vedomie informáciu podanú Ing. Palušákom ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy na parkoviska Čingov a o zmene názvu spoločnosti.

    b/ schvaľuje doplnenie uznesenia č. 127/2017 prijatého dňa 8.12.2017 v tomto znení:

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje firme VIASLOVAKIA, spol.. s.r.o., so sídlom  v Liptovskom Mikuláši, nájom parkoviska v lokalite Čingov pre rok 2018 vo výške 10 000 €. Dojednané podmienky budú uzatvorené v zmluve o nájme.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 17/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o hospodárení Turistickej ubytovne v roku 2016 a 2017, podanú Marcelou Kubičárovou, ekonómkou obecného úradu.


    Uznesenie č. 18/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Spišských Tomášovciach.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 19/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a/ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu Úradu vlády Slovenskej republiky na multifunkčné ihrisko v sume 40 000 € so spoluúčasťou do výšky 15 000€.

    b/ schvaľuje umiestnenie a vybudovanie multifunkčného ihriska na parcele KN C 631, ktorá je vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 20/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a.) s c h v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 1/2018/ Zz medzi Boženou Korbovou, bytom Smižianska 204/2, Spišské Tomášovce, Jaroslavom Kolcunom, bytom ul. Slovenského raja 65/26, Spišské Tomášovce, Jánom Kolcunom, bytom Hrabušicka 62/6, Spišské Tomášovce, Mgr. Sylviou Hudákovou a jej manželom Alojzom Hudákom, bytom ul. Kamenárska 2694/1, 052 01 Spišská Nová Ves a Obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísané v LV č. 1383, parcela KN E č. 114 o výmere 1425 m2 , v  LV č. 1404,  parcela KNE č. 190 o výmere 941 m2, v  LV č. 1569,  parcela KNE č. 185/2 o výmere 931 m2, v č. 740, - parcela  KN E č. 1160/1 o výmere 4176  m2, vedená ako t.t.p, - parcela  KN E č. 1160/501 o výmere 3612  m2, vedená ako t.t.p,  - parcela  KN E č. 91160/1 o výmere 724  m2, vedená ako t.t.p,

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že  na uvedených parcelách v zámennej zmluve obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 21/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a.)  s c h v á l i l o  3/5 väčšinou všetkých poslancov  zámennú zmluvu  č. 2/2018/Zz  medzi Františkom Malučkým, bytom Partizánska 153/23, Hrabušice, Andreou Bobkovou, bytom Odorín 161 a    obcou Spišské Tomášovce ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach  zapísaných v LV č. 1382, parcela KN E 107 - orná pôda o výmere 1526 m2, v LV č. 1407, parcela  KN E 122 - orná pôda o výmere 1236 m2,  v LV 1477, parcela KN E 202 - orná pôda o výmere 808 m2  a  v LV 1395, parcela KN E 191 – orná pôda o výmere 828 m2,

    b.) b e r i e    n a    v e d o m i e vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmetom zámennej zmluvy s obecným  majetkom bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na uvedených parcelách obec plánuje vybudovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácií.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 22/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie

    a/ informáciu starostky obce o výstavbe kanalizácie ul. Smižianska v dĺžke 462 m.

    b/ informáciu o návrhu oznámenia o zámere kúpiť alebo zameniť pozemky v trase, kde bude realizovaná výstavba kanalizácie.


    Uznesenie č. 23/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje ponuku spoločnosti Ekoservis Slovensko, s.r.o.:

    a/ výmena vodiacich tyči v sume 1860 €,

    b/ výmena čerpadiel v sume 2640 €,

    c/ dodávka a montáž nového indukačného prietokomera v sume 2918,40 €.    

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 24/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Košice na parcelách vo vlastníctve obce Spišské Tomášovce s podmienkou, že na parcele KN E 90899  / KN C 603/ budú vybudované na stĺpoch NN vedenia 4 pouličné lampy, alebo úhrada za zriadenie vecného bremena v sume 2.500€ 

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 25/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a/ berie na vedomie správu predsedu komisie soc. priestupkovej.

    b/ schvaľuje návrh na pridelenie 2-izbového nájomného bytu nižšieho štandardu pre Rudolfa Pechu, bytom Dubová 307/5, Spišské Tomášovce

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan

    Uznesenie č. 26/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje vypracovanie dopravného projektu pre obec Spišské Tomášovce v sume 1500€, firmou Ing. Štefan Labuda.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 27/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu podanú starostkou obce k zámene podzemkov Ondreja Paľucha a obce Spišské Tomášovce.       


    Uznesenie č. 28/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s firmou RUPKKI, s.r.o. – internet, so sídlom Iliašovská 503/33, 053 11 Smižany na budove 12.b.j v sume 200€ ročne s podmienkou platenia spotreby elektrickej energie a zároveň doplatenia nájmu a spotreby elektrickej energie za roky  2015, 2016, 2017.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 29/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje bezplatne poskytnutie sály kultúrneho domu:

    a/ Obecnému futbalovému klubu Slovenský raj na kondičné tréningy detí futbalového klubu dvakrát týždenne,

    b/ Jarmile Gabčovej na nácviky tanečného krúžku raz týždenne,

    c/ Slovenskému zväzu chovateľov Základná organizácia Spišské Tomášovce na prípravu a na zlikvidovanie výstavy od 15.10.2018 do 22.10.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č. 30/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje odpustenie vystavenej faktúry zo strany obce pre Obecný futbalový klub Slovenský raj vo výške 1 480,43 €.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Prijaté uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 30.4.2018


    Uznesenie č.31/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením dvoch bodov: výška nájmu, žiadosť Michala Dobranského.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík


    Uznesenie č.32/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Pavla Skladana a Cyrila Melegu a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec, Jozef Valenčík


     Uznesenie č.33/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018  v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších                                                 

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné príjmy

    871 402

    0

    57 932

    929 334

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    6 910

    6 910

    Finančné operácie príjmové

     23 500

               150 000

    1 740

    175 240

    Príjmy spolu

    894 902

       150 000

    66 582

    1 111 484

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné výdavky

    742 916

    0

    21 572

    764 488

    Kapitálové výdavky

    109 926

    150 000

    34 870

    294 796

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    0

    10 140

    52 200

    Výdavky spolu

    894 902

    150 000

    66 582

    1 111 484

    Príjmy: 100..... 57 656 €             Výdaje: 600.......21 572 €

                 200......  7 186 €                          700........34 870 €

                 400 ....   1 740 €                          800....... 10 140 €

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 34/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje úver vo výške 150 000,- Eur na tieto investičné akcie: 1). Kanalizácia na ulici Smižianskej 40 000,- Eur. 2). Asfaltovanie ulíc (Barbušova, Čingovská) 80 000,- Eur, 3. výtlky na Čingove 10 000,- Eur. 4. Oprava strechy obecnej budovy – turistická ubytovňa 20 000,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík
    Proti: Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 35/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2017 o poplatkoch za úkony a služby obce Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 36/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje zámennú zmluvu č. 3/2018 na pozemky parcely KN E č. 198 zapísanej na liste vlastníctva č.1424, ktorých spoluvlastníkmi sú Rastislav Gajan a manželka Gabriela Gajanová, rod. Mazúrová, obaja bytom Trieda 1.mája 2224/45, Spišská Nová Ves a obec Spišské Tomášovce zapísaná na LV č. 1425, parcela KN E č. 200 a parcela KN E č. 483 a Jozef Bartoš, bytom Slovenského raja 213/21, Spišské Tomášovce, zapísaný ako spoluvlastník na parcelách registra E  KN č.114, KN č. 185/2, KN č. 190,  KN č. 1126.

    b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 3/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v zámennej zmluvy č. 3/2018 bude vybudovaná prístupová komunikácia a chodníky.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 37/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje kúpnu zmluvu č.2/2018 na pozemky parcely KN E č. 1160/1, KN č. 1160/501, KN č. 91160/1 zapísaných na liste vlastníctva č.740, ktorých spoluvlastníkmi sú Marek Bendik, bytom Pribinova 81/1136, Smižany a Miroslav Bendik, bytom Trieda 1. mája 2222/15, Spišská Nová Ves.

    b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy  č. 2/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e,  zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že  na uvedených parcelách v kúpnej zmluve č. 2/2018 kupujúca obec Spišské Tomášovce plánuje vybudovanie kanalizačného zberača a prečerpávacej stanice splaškov a odpadových vôd.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 38/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce určuje na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje s účinnosťou od 1.1.2018 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu o 40 % mesačne.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 39/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje predloženú cenovú ponuku na odborné orezanie dvoch líp a javora firmou Stromservis, pán Martin Magyar.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


     Uznesenie č. 40/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť pána Tibora Pechu na odkúpenie časti pozemku o výmere 15 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 90044, LV 1, s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 41/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť pána Petra Cuníka na odkúpenie časti pozemku o výmere 15 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 90044, LV 1, s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.

    Z dôvodu administratívnej chyby (zle skopírované definícia výmery a parcely) bol text bol opravený uznesením č. 77/2018 na toto znenie: Schvaľuje žiadosť pána Petra Cuníka na odkúpenie časti pozemku o výmere 70 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 917/48 t.t.p. podľa Geometrického plánu č.38/2018 – na oddelenie pozemkov p.č. 917/48, 917/49, s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 42/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje úpravu koeficientu z obstarávacej ceny bytu na 4,05% pre nájomnú bytovku na ulici Školskej s účinnosťou od 1.7.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 43/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach (Smernica č.4/2018).

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec                         


    Prijaté uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 11.5.2018
    Uznesenie č.44/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením bodu č.6 informácia o podanom projekte na multifunkčné ihrisko.  

    Hlasovanie:
    Za: : Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č.45/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Bc. Ján Povec a Jozef Valenčík a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Za:
    Proti:
    Zdržali sa: Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č.46/2018 (zrušené uznesením č.60/2018 z 1.6.2018)

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu strechy na obecnej budove – turistická ubytovňa, konkrétne na časť strechy nad ubytovaním. Projekt vypracuje pán Ing. Vít Svoboda v sume 1 500,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č.47/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje záväzok obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri správe svojho majetku uzavrieť písomnú zmluvu so žiadateľom o pripojenie na rozvody inžinierskych sietí v majetku Obce Spišské Tomášovce nachádzajúce sa v IBV Za Humnami, ktorý je vlastníkom pozemkov v tejto oblasti a ktorý, resp. ktorého právny predchodca, pozemky nenadobudol kúpou od Obce Spišské Tomášovce. Predmetom písomnej zmluvy bude záväzok Obce Spišské Tomášovce umožniť žiadateľovi pripojiť sa k inžinierskych sieťam a strpieť ich užívanie a zároveň záväzok žiadateľa čiastočne sa podieľať na nákladoch vynaložených Obcou Spišské Tomášovce na výstavbu týchto inžinierskych sietí a inej technickej vybavenosti danej oblasti vo výške 15,- €/m2 pozemku.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega


    Uznesenie č. 48/2018 (uznesenie zrušené uznesením č. 88/2018 z 23.7.2018)

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 4/2018 na pozemky parcely KN E č. 205 zapísanej na liste vlastníctva č.1384, ktorého výlučným vlastníkom je Ladislav Horváth, bytom Francisciho 1780/48, Levoča a výlučnou vlastníčkou pozemku parcely KN E č. 201/1 zapísanej na LV č. 769 je Emília Horváthová, bytom Kostolná 8/36, Spišské Tomášovce a obec Spišské Tomášovce, spoluvlastník parcely KN E č. 979, zapísanej na LV č. 1725.

    b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 4/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že na uvedených parcelách v zámennej zmluve č. 4/2018 bude vybudovaná miestna komunikácia.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 49/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje zámer zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 16.4.2018

    b) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov  zámennú zmluvu č. 5/2018 podľa GP č. 41/2018 vypracovaného dňa 10.5.2018 Ing. Pavlom Kostelníkom za účelom zámeny podielov vo vlastníctve obce pre:

    A/ Jozef Gonda, Mgr. Denisa Žembová, parcely CKN č. 912/45 o výmere 955 m2 :

    1/ z dielu č. 15, od parcely KN E 189 o výmere 139 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách

    2/ z dielu č. 22, od parcely KN E 190 o výmere 210 m2, v podiele 5/40-in od obce Spišské Tomášovce.

    B/ Marcela Kubičárová a Dušan Pacák, parcely CKN č. 912/43 o výmere 917 m2,

    1/ z dielu č.42, od parcely KN E 193 o výmere 193 m2, v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce,  

    C/ Štefan Sakmár, Jana Cebuľová, parcely CKN č. 912/42 o výmere 753 m2,

    1/ z dielu č.14, od parcely KN E 189 o výmere 145 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách.

    2/ z dielu č. 21, od parcely KN E 190 o výmere 189 m2 v podiele 5/40-in od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018.

    3/ z dielu č. 27, od parcely KNE 191 o výmere 184 m2, v podiele 13/120-in od obce Spišské Tomášovce,

    4/ z dielu č. 41, od parcely KNE 193 o výmere 22 m2, v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce,

    D/ Mgr. František Malučký a Mgr. Andrea Bobková, parcely CKN č. 912/37 o výmere 660 m2.

    1/ z dielu č. 39, od parcely KN E 193 o výmere 11 m2, v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce,

    E/ Alojz Hudák a prevodca a Mgr. Sylvia Hudáková, parcely CKN č. 912/38 o výmere 659 m2.

    1/ z dielu č. 19, od parcely KN E 190 o výmere 108 m2, v podiele v 5/40-inách od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018.

    2/ z dielu č. 25, od parcely KN E 191 o výmere 171 m2, v podiele 13/120-in od obce Spišské Tomášovce.

    3/ z dielu č. 38, od parcely KNE 193 o výmere 181 m2, v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce, 

    F/ Ondrej Paľuch, parcely CKN č. 912/39 o výmere 699 m2.

    1/ z dielu č. 8, od parcely KN E 188 o výmere 215 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce

    2/ z dielu č. 11, od parcely KNE 189 o výmere 200 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách.

    3/ z dielu č. 18, od parcely KNE 190 o výmere 67 m2, v 5/40-inách od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018,

    Ján Hojnoš a Bc. Angelika Hojnošová, parcely CKN č. 912/36 o výmere 1107 m2 .

    1/ z dielu č. 37, od parcely KN E 193 o výmere 224 m2, v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce.

    G/ Ľuboš Herák, parcely CKN č. 912/35 o výmere 817 m2.

    1/ z dielov č. 7, od parcely KNE 188 o výmere 35 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    2/ z dielu č. 10, od parcely KN E 189 o výmere 247 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách.

    3/ z dielu č.17, od parcely KNE 190 o výmere 214 m2, v podiele 5/40-in od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018.

    4/ z dielu č. 24, od parcely KNE 191 o výmere 208 m2, v podiele 13/120-in od obce Spišské Tomášovce.

    H/ Mgr. Ján Stuhlák a Mgr. Sylvia Stuhláková, parcely CKN č. 912/34 o výmere 862 m2.

    2/ z dielu č. 2, od parcely KNE 186 o výmere 194 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    4/ z dielu č. 6, od parcely KNE 188 o výmere 210 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    Jozef Kačmarik, parcely registra „E“ KN č. 986 - orná pôda o výmere 1119 m2, v podiele 3/56-in vo výmere 59,95 m2 od obce Spišské Tomášovce.

    I/ Denis Fifík a Petra Fifíková, parcely registra EKN č. 202 o výmere 800 m2, v podiele 9/80-in vo výmere 90 m2 od obce Spišské Tomášovce.

    J/ Ing. Filip Karabin, parcely CKN č. 912/41 o výmere 120 m2 z dielu č. 13, od parcely KN E 189 o výmere 120 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách.

    K/ Obec Spišské Tomášovce sa stáva výlučnou vlastníčkou

    - parcely CKN č. 912/40 o výmere 480 m2,

    1/ z dielu č. 5, od parcely 187 o výmere 5 m2 , v podiele 1/1 od Ondreja Paľucha.

    2/ z dielu č. 9, od parcely 188 o výmere 3 m2 , v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    3/ z dielu č. 12, od parcely 189 o výmere 58 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách a v podiele 2/32-in od Jozefa Kačmarika.

    4/ z dielu č. 20, od parcely 190 o výmere 52 m2 , v podiele od 31/40-in od manželov Alojza a Mgr. Sylvie Hudákových, v podiele 1/10-iny od manželov Denisa a Petry Fifíkových, v 5/40-inách od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018.

    5/ z dielu č. 26, od parcely 191 o výmere 50 m2 , v podiele 13/120-in od obce Spišské Tomášovce, v 107/240-in od Mgr. Františka Malučkého a v 107/240-in od Andrey Bobkovej.

    6/ z dielu č. 33, od parcely 192 o výmere 58 m2 , v podiele ½-ici od Jozefa Gondu a v ½-ici od Mgr. Denisy Žembovej, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 26.4.2018, registrovanej pod č. V 1062/2018.

    7/ z dielu č. 40, od parcely 193 o výmere 58 m2 , v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce, v 4/10-inách od spoluvlastníka Štefana Sakmára a v 4/10-inách od spoluvlastníčky Jany Cebuľovej.

    8/ z dielu č. 48, od parcely 194 o výmere 47 m2 , v podiele 1/1 od manželov Petra a Slávky Leškových.

    9/ z dielu č. 54, od parcely 195/1 o výmere 74 m2 , v podiele 9/20-in od Marcely Kubičárovej, v 9/20-inách od Dušana Pacáka a v 1/10-ine od od manželov Petra a Slávky Leškových.

    10/ z dielu č. 60, od parcely 195/2 o výmere 75 m2 , v podiele 1/1, od manželov Jana a Bc. Angeliky Hojnošovej.

    - parcely registra „C“ KN č. 912/46 o výmere 135 m2, ktorá pozostáva :

    1/ z dielu č. 16, od parcely 189 o výmere 57 m2, v podiele od obce Spišské Tomášovce v 27/160-inách, v 5341/8640-inách, v 8/320-inách, v 1/32-ine, v 1/64, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12.2.2018, registrovanej pod č. 1269/2018, v 1/64-ine, v 21/432-inách, v 200/13824-inách a v podiele 2/32-in od Jozefa Kačmarika.

    2/ z dielu č. 23, od parcely 190 o výmere 11 m2 , v podiele 31/40-in od manželov Alojza a Mgr. Sylvie Hudákových, v podiele 1/10-iny od manželov Denisa a Petry Fifíkových, v 5/40-inách od obce Spišské Tomášovce na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.5.2018, registrovanej pod č. V 1127/2018.

    3/ z dielu č. 29, od parcely 191 o výmere 12 m2 , v podiele 13/120-in od obce Spišské Tomášovce, v 107/240-in od Mgr. Františka Malučkého a v 107/240-in od Andrey Bobkovej.

    4/ z dielu č. 36, od parcely 192 o výmere 14 m2 , v podiele ½-ici od Jozefa Gondu a v ½-ici od Mgr. Denisy Žembovej, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 26.4.2018, registrovanej pod č. V 1062/2018.

    5/ z dielu č. 45, od parcely 193 o výmere 16 m2 , v podiele 2/10-in od spoluvlastníka obce Spišské Tomášovce, v 4/10-inách od spoluvlastníka Štefana Sakmára a v 4/10-inách od spoluvlastníčky Jany Cebuľovej.

    6/ z dielu č. 51, od parcely 194 o výmere 16 m2 , v podiele 1/1 od manželov Petra a Slávky Leškových,.

    7/ z dielu č. 57, od parcely 195/1 o výmere 31 m2 , v podiele 9/20-in od Marcely Kubičárovej, v 9/20-inách od Dušana Pacáka a v 1/10-ine od od manželov Petra a Slávky Leškových.

    8/ z dielu č. 63, od parcely 195/2 o výmere 28 m2 , v podiele 1/1, od manželov Jana a Bc. Angeliky Hojnošovej.

    - parcely CKN č. 256/3 o výmere 120 m2, ktorá na základe GP č. 41/2018, bola vytvorená z parcely CKN č. 256/2 o výmere 479 m2, od vlastníka Ing. Filipa Karabina.   

    - parcely CKN č. 912/47 o výmere 33 m2, ktorá pozostáva:

    1/ z dielu č. 65, od parcely KN E 185/1 o výmere 11 m2, v podiele 1/1 od Ondreja Paľucha.

    2/ z dielu č. 66, od parcely KNE 186 o výmere 8 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    3/ z dielu č. 67, od parcely KNE 187 o výmere 8 m2, v podiele 1/1 od Ondreja Paľucha.

    4/ z dielu č. 68, od parcely KNE 188 o výmere 4 m2, v podiele 1/1 od obce Spišské Tomášovce.

    - parcely EKN č. 95 o výmere 905 m2, v podiele 65/72- in od Ľuboša Heráka.

    - parcely EKN č. 97 o výmere 862 m2, v podiele 1/1, v celosti od manželov Mg. Jána Stuhláka a Mgr. Sylvie Stuhlákovej.

    c) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 5/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že na uvedených parcelách v zámennej zmluve č. 5/2018 prevodca v 23. rade obec Spišské Tomášovce plánuje vybudovanie miestnych komunikácii pre lokalitu za Humnami v rámci schváleného územného plánu obce. Spišské Tomášovce.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Štefan Skokan


    Uznesenie č. 50/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 4/2018, ktorej účastníkmi sú:

    1/ predávajúca Justína Kacvinská, rod. Pľutová, bytom Gorazdova 1733/23, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou pozemkov parcely registra „ E“ KN č.1160/1 - t.t.p vo výmere 4176 m2, parcela KN č.1160/501 - t.t.p vo výmere 3612 m2, parcela KN č. 91160/1 - t.t.p vo výmere 724 m2, s podielom pod B 34 v 1/192-ine, zapísané na liste vlastníctva č. 740, k.ú. Spišské Tomášovce, podiel vo výmere 44,33 m2

    2/ predávajúci Slavomír Gallovič, rod. Gallovič, bytom Vydrník 138, 059 14 Spišský Štiavnik, ktorý je podielovým spoluvlastníkom pozemkov parcely registra„ E“ KN č.1160/1 - t.t.p vo výmere 4176 m2, parcela KN č.1160/501 - t.t.p vo výmere 3612 m2, parcela KN č. 91160/1 - t.t.p vo výmere 724 m2, s podielom pod B 73 v 1/96-ine, zapísané na liste vlastníctva č. 740, k.ú. Spišské Tomášovce, podiel vo výmere 88,66 m2

    b) v sume 664,95,- Eur za výmeru 132,99 m2

    c) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 4/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a že na uvedených parcelách v kúpnej zmluve č. 4/2018 kupujúca obec Spišské Tomášovce plánuje vybudovanie kanalizačného zberača a prečerpávacej stanice splaškov a odpadových vôd.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Štefan Skokan


    Prijaté uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 1.6.2018          
    Uznesenie č. 51/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky a s úpravami poradia bodov a s doplnením programu o žiadosť manželov Horváthovcov a schválenie dodatku č.22 k zmluve s Brantner Nova.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Cyril Melega,  Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík


    Uznesenie č. 52/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Petra Špica a Štefana Skokana a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa: Peter Špic, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec, Ing. Samuel Bendík


     Uznesenie č. 53/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
    Uznesenie č. 54/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 55/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 450,39 EUR

    b) schvaľuje použitie zisku z podnikateľskej činnosti na tvorbu rezervného fondu  vo výške 64,25 EUR.

    Celkovo na tvorbu rezervného fondu 5 514,64 EUR.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 56/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje účtovnú závierku za rok 2017.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valnčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 57/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2017.


    Uznesenie č. 58/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 2/2018 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec   


    Uznesenie č. 59/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 3/2018 Trhový poriadok obce.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 60/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie číslo 46/2018 zo dňa 11.5.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 61/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje projekt na rekonštrukciu celej strechy na obecnej budove – turistická ubytovňa

    b) žiada starostku obce aby v termíne do 22. júna 2018 začalo výberové konanie na zhotoviteľa prác

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Cyril Melega, Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Cyril Melega
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


     Uznesenie č. 62/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie žiadosť pána Mgr. Františka Bryndzu na kúpu časti pozemku p. č. 889/1. Cenu sa stanovuje na 15,- Eur za 1m2, s tým, že sa zverejní zámer a určí sa presná výmera podľa Geometrického plánu, ktorý predloží žiadateľ a následne sa pripraví kúpna zmluva, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

    Hlasovanie:

    Za: Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík
    Proti: Peter Špic
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec 


     Uznesenie č. 63/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zameniť majetok obce ako prípad hodný osobitého zreteľa. Oznam o zámere bol zverejnený dňa 17.5.2018 v znení:

    Obec Spišské Tomášovce je spoluvlastníkom nehnuteľnosti pozemku:

    1/ LV č. 1363, k.ú. Spišské Tomášovce, parcela KN E č. 103 - orná pôda o výmere 2571 m2, v podiele pod B3 v 4/12-inách, ktorý bude obec Spišské Tomášovce zamieňať s podielmi Tomáša, Kacvinského.

    2/ LV č. 1374, k.ú. Spišské Tomášovce, parcela KN E č. 108 - orná pôda o výmere 1350 m2,, v podiele pod B1 v 1/1-ine, ktorý obec Spišské Tomášovce zamieňať s podielmi Ladislava Cvengroša a jeho manželky Martiny rod. Dzurillovej.

    3/ LV č. 1385, k.ú. Spišské Tomášovce, parcela KN E č. 116 - orná pôda o výmere 2571 m2, v podiele pod B3 v 1/6-ine, ktorý bude obec Spišské Tomášovce zamieňať s podielmi Jána Kacvinského.

    4/ LV č. 1643, k.ú. Spišské Tomášovce, parcela KN E č. 986 - orná pôda o výmere 1119 m2, v podiele pod B4 v 45/56-inách ktorý bude obec Spišské Tomášovce zamieňať s podielmi Jozefa Kačmarika.

    5/ LV č. 1725, k.ú. Spišské Tomášovce, parcela KN E č. 979 - orná pôda o výmere 1840 m2, v podiele pod B1 v 1/6-ine ktorý bude obec Spišské Tomášovce zamieňať s podielom Emílie Horváthovej.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec         


    Uznesenie č. 64/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 8/2018 medzi Tomášom Kacvinskom, bytom Stolárska 2678/3, Spišská  Nová Ves, Janou Štrauchovou, rod. Štrauchová, bytom Slovenského raja 68/20, 052 01 Spišská Nová Ves, Ladislavom Cvengrošom, bytom Smižianska 173/27, 052 01 Spišské Tomášovce, Martinou Cvengrošovou, rod. Dzurillová, bytom Palárikova 40, 052 01 Spišská Nová Ves a Obec Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísané v 

    - LV č. 1311, podiel o výmere 590,5 m2,

    - LV č. 1311, podiel o výmere 885,75 m2

    - LV č. 1311, podiel o výmere 885,75 m2

    - LV č. 1382, podiel o výmere 23,84 m2

    - LV č. 1363, podiel o výmere 639,66 m2

    - LV č. 1374, orná pôda o výmere 1352 m2, v celosti 

    - LV č. 1382, podiel o výmere 748,67 m2

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné domy.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 65/2018

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 6/2018 medzi Jozefom Kačmarikom, rod. Kačmarik, bytom Smižianska 172/25, Spišské Tomášovce a Obcou Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely Jozefa Kačmarika v nehnuteľnostiach zapísané v 

    - LV č. 1359parcela KN E č.94 - orná pôda vo  výmere 926 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 57,88 m2

    - LV č. 1384parcela KN E č.115 - orná pôda vo  výmere 1396 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 87,25 m2

    - LV č. 1745parcela KN E č.129 - orná pôda vo  výmere 1461 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 91,31 m2

    - LV č. 1475parcela KN E č.214 - orná pôda vo  výmere 824 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 51,50 m2

    - LV č. 1555parcela KN E č.184 - orná pôda vo  výmere 927 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 57,94 m2

    - LV č. 1559parcela KN E č. 1007 - orná pôda vo  výmere 2401 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 150,06 m2

    - LV č. 1564parcela KN E č.1335 - orná pôda vo  výmere 104 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 6,50 m2

    - LV č. 1570parcela KN E č.1000 - orná pôda vo  výmere 956 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách, podiel vo výmere 59,75 m2

    - LV č. 1619parcela KN E č.1011 - orná pôda vo  výmere 1212 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách. podiel vo výmere 75,75 m2

    - LV č. 62parcela KN E č.91335 - orná pôda vo  výmere 103 m2, v podiele po B3 v 2/32-inách. podiel vo výmere 6,44 m2

    - LV č. 740, parcela KNE č.1160/1 - t.t.p vo výmere  4176 m2parcela KN E č.1160/501 - t.t.p vo výmere 3612 m2, parcela KN  č. 91160/1 - t.t.p vo výmere 724 m2 , s podielom pod B 93 v 19/1440-inách, podiel vo výmere 112,31 m2, celkový podiel  vo všetkých parcelách vo vlastníctve Jozefa Kačmarika je vo výmere 666,50 m2

    Obec Spišské Tomášovce ako prevodca v druhom rade je spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Spišské Tomášovce,  zapísanej  na  LV č. 1567,  parcela KN E č. 986 - orná pôda o výmere 1119 m2., v podiele pod B4 v 45/56-inách.

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné domy.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 66/2018

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 7/2018 medzi Jánom Kacvinským, rod. Kacvinský, bytom Horní Habartice 127, okres Dečín a Obcou Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely Jána Kacvinského v nehnuteľnostiach zapísané v 

    - LV č. 1299 s podielom pod B10 v 1/112-ine, parcela EKN č.121 vedená ako orná pôda vo  

        výmere 1121 m2, podiel o výmere 10 m2

    -  LV č. 1405 s podielom pod B9 v 1/112-ine, parcela EKN č.128 vedená ako orná pôda vo  

        výmere 1352 m2, podiel o výmere 12,07 m2

    - LV č. 1457 s podielom pod B2 v 15/480-ine, parcela EKN č.196 vedená ako orná pôda vo  

        výmere 907 m2, podiel o výmere 28,34 m2

    - LV č. 1598 s podielom pod B7 v 1/28-ine, parcela EKN č. 294 vedená ako orná pôda vo  

         výmere 1158 m2, podiel o výmere  41,35 m2

    - LV č. 1503 s podielom pod B7 v 1/28-ine, parcela EKN č.1145 vedená ako orná pôda vo  

         výmere 495 m2, podiel o výmere 17,67 m2

     Obec Spišské Tomášovce ako prevodca v druhom rade je spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Spišské Tomášovce,  zapísanej  na LV č. 1385 s podielom v 1/23-ine, parcela EKN č.116 vedená ako orná pôda vo výmere 2 571m2 , podiely vo výmere 111,78 m2.                                   

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol  schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné domy.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 67/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    1. berie na vedomie opätovnú žiadosť pána Tibora Pechu na odkúpenie časti pozemku o výmere 15 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 90044, LV 1
    1. schvaľuje zníženie pôvodnej ceny za 1m2 z 20,- Eur na 15,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec


    Uznesenie č. 68/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi účastníkmi Peter Leško, rod. Leško, bytom Levočská 20/22, Spišská Nová Ves, Mgr. Slávka Lešková, rod. Švecová, bytom Levočská 20/22, Spišská Nová Ves, Marcela Kubičárová, rod. Kubičárová, bytom Poľná 9/42, Spišské Tomášovce, Dušan Pacák, rod. Pacák, bytom Hlavná 525/124, Nálepkovo, Andrea Bobková, rod. Bobková, bytom Odorín 161, Ján Hojnoš, rod. Hojnoš, bytom Smižianska 175/31, Spišské Tomášovce, Bc. Angelika Hojnošová, rod. Ogurčáková, bytom Rudňany 256, Rudňany a Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, Spišské Tomášovce. 

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec, Peter Špic


    Uznesenie č. 69/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje dodatok č. 22 k zmluve so spoločnosťou Brantner Nova.

    Hlasovanie:
    Za: Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Jozef Valenčík, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec, Peter Špic        


    Prijaté uznesenia zo zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2018        


    Uznesenie č. 70/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením o nové body.   

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č.71/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela Bendíka a Bc. Jána Poveca a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č.72/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje nájomníkov v bytovom dome na obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2021. Menovite: Michal Britaňák a Jana Britaňáková, Ľudmila Dubňanská, Martin Babič, Milan Gilak, Roman Compel, Henrich Kacvinský a Mgr. Zuzana Kacvinská, Katarína Vadkertyová, Iveta Kubičárová, Iveta Dobranská, Ján Knuteľ a Zuzana Knuteľová, Viliam Cehuľa a Silvia Cehuľová.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č.73/2018

    Obecné zastupiteľstvo Obce Spišské Tomášovce v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet poslancov Obce Spišské Tomášovce v novom volebnom období  r. 2018 – 2022, a to v počte 9 (slovom deväť).

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 74/2018

    Obecné  zastupiteľstvo Obce Spišské Tomášovce v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2018 – 2022, a to: 1 (slovom jeden) volebný obvod.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 75/2018

    Obecné zastupiteľstvo Obce Spišské Tomášovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje výkon funkcie  starostu Obce Spišské Tomášovce v novom volebnom období  r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, to znamená plný úväzok.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 76/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš


    Uznesenie č. 77/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce opravuje uznesenie č. 41/2018 z dôvodu administratívnej chyby pri uvedení výmeru a čísla parcely pri žiadosti pána Petra Cuníka. Správne znenie je: Schvaľuje žiadosť pána Petra Cuníka na odkúpenie časti pozemku o výmere 70 m2 na parcele registra C, parcelné číslo 917/48 t.t.p. podľa Geometrického plánu č.38/2018 – na oddelenie pozemkov p.č. 917/48, 917/49, s tým, že cena za 1m2 bude 20,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš     


    UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva: 23.7.2018


    Uznesenie č. 78/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s doplnením o nové body.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č.79/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Cyrila Melegu a Štefana Skokana a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Cyril Melega, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Pavol Skladan


    Uznesenie č.80/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje projekt rozšírenia Potočnej ulice na 5,5m v cene do 500,- Eur.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Jozef Valenčík
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac                           


    Uznesenie č.81/2018 (zrušené uznesením č.104/2018 z 31.8.2018)

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. /2018, ktorej majetkovou podstatou je predaj pozemku KN C č. 245/3 o výmere 120 m2, v kúpnej cene 30,- €/m2, pre Miloš Marčišovský, Nová 155/12 053 61 Olcnava.

    b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. x/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš
    Proti: Pavol Skladan
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 82/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje cenové ponuky predložené Ladislavom Cvengrošom a Jozefom Knurovským na práce:

    1. výmena 52 roštov na dvoch mostoch v Bielom potoku v cene 1400,- Eur práce a 1400,- materiál  
    2. maľovanie Zelenej lávky a Partizánskej lávky, spolu cena práce a dodaného materiálu 2000,- Eur

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 83/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.3/2018, v zmysle vnútorného predpisu - Zásady rozpočtového hospodárenia obce- časť VII., § 22- zmeny rozpočtu schválené starostom bez zmeny celkovej výšky príjmov a výdavkov.


    Uznesenie č. 84/2018

    schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov              

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné príjmy

    871 402

    0

    57 932

    0

    929 334

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    6 910

    0

    133 912

    140 822

    Finančné operácie príjmové

     23 500

        150 000

    1 740

    0

    175 240

    Príjmy spolu

    894 902

      150 000

    66 582

    0

    133 912

    1 245 396

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné výdavky

    742 916

    0

    21 572

    0

    3 000

    767 488

    Kapitálové výdavky

    109 926

    150 000

    34 870

    0

    108 087

    402 883

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    0

    10 140

    0

    22 825

    75 025

    Výdavky spolu

    894 902

    150 000

    66 582

    0

    133 912

    1 245 396

    Príjmy: združené inv. prostriedky (podľa zámennej zmluvy- príspevok na inž. siete)

    126 677 €

    predaj pozemkov (Marčišovský 3600 €, Bendík, Bryndza, Zemjanek 2 790 €, Cuník 400 €, Pecha Tibor 225 €,Kapustová 220 €) 7 235 €

    Výdaje: výstavba v obci ...........................................................................  108 087 €

        splatenie úveru na chodník ........................................................  12 850 €

        Čingov- oprava lavičiek v Sl. raji ..................................................  3 000 €

        splátky úveru – nový prijatý  ........................................................  9 975 €

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac                            


    Uznesenie č. 85/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    1. schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 5/2018, ktorej majetkovou podstatou je predaj pozemku pre uvedených účastníkov:
    1. Mgr. Tomáš Rindoš, rod. Rindoš, bytom Sadová 2315/3, 052 01 Spišská Nová Ves
    2. Mgr. Lucia Rindošová, rod.Kapustová, bytom Sadová 2315/3, 052 01 Spišská Nová Ves
    3. Peter Cuník, rod.Cuník, bytom Dunajská 2755/30, 052 01 Spišská Nová Ves
    4. Tibor Pecha, rod. Pecha, bytom Smreková 382/30, 052 01 Spišské Tomášovce
    5. Irena Pechová, rod. Pechová, bytom Smreková 382/30, 052 01 Spišské Tomášovce

    b) berie na vedomie, vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 5/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

    Hlasovanie:
    Za: Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 86/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje nájomnú zmluvu medzi COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 031 25 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54 a obcou Spišské Tomášovce na parcelu číslo KN-C 245/1, zapísanej na LV číslo 1002, pričom celková výmera prenajatej plochy je 2 m2, cena za jeden rok je 1,- Euro a doba nájmu je na neurčitý čas.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac            


     Uznesenie č. 87/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s vytvorením novej stavebnej lokality s názvom „IBV - Pod lesom“ v počte 30 domov, ktorá je v rámci územného plánu.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 88/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č. 48/2018 z 11.5.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 89/2018 (zrušené uznesením č. 102/2018 z 31.8.2018)

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 4/2018 medzi

    1.Denis F i f í k, rod. Fifík, bytom Slovenského raja 269/31, 053 14 Hrabušice

    2. Petra F i f í k o v á, rod. Rabčanová, bytom Gaštanová 535/4, 053 14 Hrabušice

    3.Rastislav G a j a n, rod. Gajan, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves

    4.Gabriela G a j a n o v á, rod. Mazurová, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves

    5.Matúš G a j a n, rod. Gajan, bytom Trieda 1.mája 2224/45, 052 01 Spišská Nová Ves

    6.Monika K e š e ľ á k o v á, rod. Kešeláková, bytom I. Stodolu 2407/10, 052 01 Spišská Nová Ves

    7.Mgr. Marta O r l o v s k á, rod. Novotná, bytom ul. Hrabušická , 052 01 Spišské Tomášovce

    8.Ladislav H o r v á t h, rod. Horváth, bytom Francisciho 1780/48, 054 01 Levoča

    9.Emília H o r v á t o v á, rod. Knutľová, bytom ul. Kostolná 8/36, 052 01 Spišské Tomášovce

    10.Tomáš B a r a n y i, rod. Baranyi, bytom J.Wolkera 2412/28, 052 01 Spišská Nová Ves

    11.Dominika D u c h o v á, rod. Duchová, bytom Za Hornádom 1/9, 052 01 Spišská Nová Ves

    12. Obec Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Zuzanou N e b u s o v o u

    13. Ing. František Č a p l a, rod. Čapla, bytom T. Vansovej 1252/3, 052 01 Spišská Nová Ves

    14. Beáta B e n d í k o v á, rod. Mencáková, bytom Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad

    15. Mgr. Jaroslav V a l a š i a k, rod. Valašiak, Pod Kamennou baňou 14508/40B, 080 01 Prešov

    16. Júlia H a n u š č i n o v á, rod. Berčová, bytom ul. Tkáčská 2697/2, 052 01 Spišská Nová Ves

    17. Anna B d ž o c h o v á, rod. Lapšanská, bytom Kukučínova 11, 053 11 Smižany

    18. Peter H o j n o š, rod, Hojnoš, bytom Nálepkova 1314/9, 05311 Smižany

    19. Štefan B a r k o l, rod. Barkol, bytom Topoľová 2057/2, 052 01 Spišská Nová Ves,

    20. Anna F e r e c h o v á, rod. Kacvinská, bytom Horní Habartice č. 127

    21. Peter B a r t o š, rod. Bartoš, bytom Dubová 2020/1, 052 01 Spišská Nová Ves

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné domy.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 90/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvu č. 10/2018 medzi obcou Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, Marek Pecha, bytom Dubová č. 317/20, Spišské Tomášovce a Lucia Holubová, bytom Topoľová 345/19, Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou nehnuteľnosť zapísaná:
    - v LV č. 202, parcela KN E 90275 - orná pôda o výmere 376 m2,
    - v LV č. 1446, parcela KN E 288 - orná pôda o výmere 1271 m2.

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 91/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 6/2018 medzi František Bryndza rod. Bryndza, bytom Svätoplukova 206/10, 052 01 Spišská Nová Ves, Mgr. Lenka Bryndzová, rod. Múdra, bytom Svätoplukova 206/10, 052 01 Spišská Nová Ves, Mgr. Ján Zemjanek, rod. Zemjanek, bytom Potočná 465/3, 052 01 Spišské Tomášovce, Mgr. Martina Zemjaneková, rod. Kešeláková, bytom Potočná 465/3, 052 01 Spišské Tomášovce, Ing. Peter Bendík, rod. Bendík, bytom Štúrovo nábrežie 2778/17, 052 01 Spišská Nová Ves, PaedDr. Beáta Bendíková, rod. Košťová, bytom Štúrovo nábrežie 2778/17, 052 01 Spišská Nová Ves, v sume 15,- Eur za 1m2, ktorej majetkovou podstatou je nehnuteľnosti zapísaná v LV č. 1, parcely registra KN C 889/1 – orná pôda vo výmere 427 m2, ktoré boli na základe vyhotovenia geometrického plánu č. 69/2018, Ing. Pavlom Kostelníkom IČO 41686187, boli z parcely KN C 889/1 vytvorené parcely KN C 889/20 – orná pôda o výmere 55 m2, KN C 889/21 – orná pôda o výmere 61 m2 a , KN C 889/22 – orná pôda o výmere 70 m2 ktoré je predmetom zmluvy.

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 92/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí so zrušením podielového spoluvlastníctva podielu pod B2 v 3/8 – inách, spoluvlastníčky Jany Štrauchovej, v parcele KN E102 pre verejnoprospešnú stavbu- miestna komunikácia a uloženie inžinierskych sietí, podaním návrhu na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa: Marek Bajtoš, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č. 93/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie

    1. žiadosť Miroslava Poveca, prezidenta OFK Spišské Tomášovce o prevode traktorovej kosačky do výlučnej správy OFK Spišské Tomášovce s tým, že futbalový klub bude vykonávať kosenie obidvoch ihrísk
    2. žiadosť o osadenie bariér na novom futbalovom ihrisku
    3. žiadosť o zamestnanie hospodára na dohodu

    Uznesenie č. 94/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje predložené podmienky úveru od Prima banky na úver vo výške 150 000,- Eur, ktorý bol schválený uznesením č.34/2018.

    Hlasovanie:
    Za: Ing. Samuel Bendík, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Marek Bajtoš


    UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva: 31.8.2018


    Uznesenie č. 95/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s úpravami: Bod 1 bude Dopravný projekt. V bode rôzne pribudne informácia o rozšírení kapacity prečerpávacej stanice na pitnú vodu. 

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 96/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Samuela Bendíka a Mareka Bajtoša a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.97/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje nasledovné pripomienky k Projektu dopravného značenia miestnych komunikácii:

    1. Slepá ulica: Ulica Juraja Sklenára – okolo Hadušovského potoka
    2. Slepá ulica: Ulica Juraja Sklenára smerom k ČOV II
    3. Slepá ulica: Železničná ulica
    4. Záhradná ulica: dokresliť, slepá ulica
    5. Hrabušická ulica: návrh zákaz vjazdu nákladných áut nad 3,5 t s dodatkom „Okrem dopravnej obsluhy“, zakresliť až po pripomienke PD Čingov Smižany
    6. Dokresliť zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá okrem povolenia na konci ulici Dubovej
    7. Dokresliť existujúce parkoviská pred obecným úradom a parkovisko na cintoríne
    8. Dokresliť prikázanú maximálnu rýchlosť 20km/h pri vstupoch do železničného podjazdu
    9. Na križovatku ciest Čingovská – Slovenského raja zakresliť značku Stoj, daj prednosť v jazde
    10. Nedávať zrkadlo pri železničnom podjazde z dôvodu jeho poškodzovania
    11. Navrhnúť dopravné riešenie pri vyústení komunikácie od hotela Grand Spiš na hlavnú cestu
    12. Navrhované Obytné zóny ponechať v projekte, pretože väčšinu hlasov  nezískal alternatívny návrh, ktorý rátal s určením hlavných a vedľajších ciest

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš, Pavol Skladan
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.98/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje žiadosť o prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, parcely KNE č. 196 a č. 198 od spoluvlastníka SPF, na základe Geometrického plánu č.44/2018 vypracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.99/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.64/2018 z 1.6.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.100/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámennú zmluvou č. 8/2018 medzi Ladislavom Cvengrošom, bytom Smižianska 173/27, 052 01 Spišské Tomášovce, Martinou Cvengrošovou, rod. Dzurillová, bytom Palárikova 40, 052 01 Spišská Nová Ves a Obce Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, ktorej majetkovou podstatou sú podiely v nehnuteľnostiach zapísané v 

    -- LV č. 1311, podiel o výmere 885,75 m2

    - LV č. 1382, podiel o výmere 23,84 m2

    b) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č.138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že na parcele KN E 102 bude vybudovaná miestna komunikácia pre rodinné domy.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík, Štefan Skokan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.101/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce odporúča zaslať výzvu spoluvlastníkovi parcely KNE č. 102 Tomášovi Kacvinskému na odkúpenie podielu v 3/8 pre verejnoprospešnú stavbu miestnu komunikáciu – IBV Za Humnami Spišské Tomášovce. Podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing. Stanislavom Hanulom, v sume 13,20 Eur za 1m2.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan
    Proti:
    Zdržali sa: Ing. Samuel Bendík
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.102/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie č.89/2018 z 23.7.2018.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.103/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 písm. 1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                   

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné príjmy

    871 402

    0

    57 932

    0

    929 334

    Kapitálové príjmy

    0

    0

    6 910

    0

    133 912

    140 822

    Finančné operácie príjmové

     23 500

               150 000

    1 740

    0

    3 000

    178 240

    Príjmy spolu

    894 902

       150 000

    66 582

    0

    133 912

    3 000

    1 248 396

    Rozpočet na rok 2018

    v €

    1. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    2. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    3. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    4. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    5. zmena rozpočtu

    na rok 2018

    v €

    ROZPOČET po zmenách rok 2018

    Bežné výdavky

    742 916

    0

    21 572

    0

    3 000

    3 000

    770 488

    Kapitálové výdavky

    109 926

    150 000

    34 870

    0

    108 087

    402 883

    Finančné operácie výdavkové

    42 060

    0

    10 140

    0

    22 825

    75 025

    Výdavky spolu

    894 902

    150 000

    66 582

    0

    133 912

    3 000

    1 248 396

      Príjmy: prevod fondu opráv minulých rokov do roku 2018 ............................. 3 000

      Výdaje: údržba bytov- 24  bytové jednotky.....................................................  3 000 €     

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.104/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) ruší uznesenie č. 81/2018 zo dňa 23.7.2018

    b) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu č. 7/2018, ktorej majetkovou podstatou je predaj pozemku, parcely KNC 245/9 o výmere 175 m2, vytvorenej na základe geometrického plánu č. 66/2018 vypracovaného Ing. Jurajom Fabiánovi z parcely KNC 245/3 o výmere 462 m2, v sume 30 €/m2, pre kupujúcu Ľudmilu Marčišovskú, Nová 155/12, 053 61 Olcnava

    c) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov kúpnej zmluvy č. 7/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.105/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje súpisné a orientačné čísla pre rodinné domy na ulici Krátkej: 525/15, 526/24, 527/22, 528/20, 529/18, 531/12, 537/14, 538/16. Na ulici Slovenského raja: 72/12 a na ulici Záhradnej: 79/3.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.106/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí so začatím obstarania zmeny a doplnku Územného plánu obce Spišské Tomášovce, ktorý bol schválený uznesením č.59/2016 zo dňa 17.10.2016.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.107/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce súhlasí s dočerpaním finančných prostriedkov z odstránenia havarijného stavu strechy turistickej ubytovne, a to na účel tepelnej izolácie strechy v sume 10 100,- Eur.  

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    Uznesenie č.108/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie, že z finančných prostriedkov na oplotenie nového futbalového ihriska sa použijú finančné prostriedky na nové futbalové bránky a bariéry okolo plochy ihriska. 


    Uznesenie č.109/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie

    a) Opravu prepadnutého chodníka pod Tomášovským výhľadom, osadí sa tu sedem pozinkovaných rohoží, cena prác bude 800,- Eur.

    b) Informáciu o dvoch poškodených premosteniach Bieleho potoka. Poslanci žiadajú navrhovateľov aby predložili fotodokumentáciu súčasného stavu, spracovali návrh riešenia a vypracovali cenovú ponuku.


    Uznesenie č.110/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje vypracovanie projektu – Ohlásenie stavebných úprav stavby Čerpacia stanica vody.

    Hlasovanie:
    Za: Peter Špic, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Jozef Valenčík, Pavol Skladan, Marek Bajtoš, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac


    UZNESENIA zo zasadnutia obecného zastupiteľstva: 15.10.2018


    Uznesenie č.111/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa priloženej pozvánky s presunutím poradia dvoch bodov a doplnením bodu rôzne o miestne občianske poriadkové služby.   

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík                                                                              


    Uznesenie č.112/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje overovateľov zápisnice Pavla Skladana a Bc. Jána Poveca a zapisovateľa PhDr. Martina Gondu.

    Hlasovanie:
    Za: Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík                                                                          


    Uznesenie č. 113/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu a zámennú zmluvu č. 11/2018, ktorej účastníkmi sú: 

    1. Jozef Zalibera, rod. Zalibera, bytom Duklianska 3431/54, 052 01 Spišská Nová Ves

    2. PhDr. Miloš Čikovský,  rod. Čikovský, bytom Holekova 6, 811 04 Bratislava  

    3. Viktor Kacvinský, rod. Kacvinský, bytom Smižianská 170/21, 052 01 Spišské Tomášovce  

    4. Alena Kaňuková, rod. Valenčíková, bytom  29.augusta 169/49, 058 01 Poprad  

    5. Božena  Bartošová, rod. Bartošová, bytom Školská 249/26, 052 01 Spišské Tomášovce

    6. Žofia Oravcová, rod. Kostelníková, Smižianska 168/17, 052 01 Spišské Tomášovce  

    7. Eva Hricová, rod. Šromovská, Letecká 1136/30, 052 01 Spišská Nová Ves  

    8. Michal  Bendík, rod. Bendík, bytom Hrabušická 48/13, 052 01 Spišské Tomášovce  

    9. Ján NebusZačiatok formuláraĽuboš HerákKatarína pechová, rod., rod. Nebus, bytom  Smižianska 166/13, 052 01 Spišské Tomášovce  

    10. Mgr. Zuzana Nebusová, rod. Zajacová, Smižianska 166/13, 052 01 Spišské Tomášovce  11. Ladislav Semanenko, rod. Semanenko, bytom Smižianska 162/5, 052 01 Spišské Tomášovce,  

    12. Ing. Emília Semanenková, rod, Povecová, bytom Smižianska 162/5, 052 01 Spišské Tomášovce  

    13. Emil  Povec, rod, Povec, bytom  Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves

    14. Ivan Valenčík, rod. Valenčík, bytom  Smižianska 161/3,  052 01 Spišské Tomášovce  

    15. Ladislav Valenčík, rod. Valenčík, bytom Smižianska 162/5, 052 01 Spišské Tomášovce  

    16. Anna Valenčíková, rod. Kostelníková, bytom  Smižianska 162/5, 052 01 Spišské Tomášovce  

    17. Obec Spišské Tomášovce, ul. Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Zuzanou Nebusovou IČO: 00329 649, DIČ 2020717908  

    Obec Spišské Tomášovce je:

    A/ výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce, zapísanej na liste vlastníctva č.1 s podielom pod B1 v 1/1, v celosti, parcela  KN E 1157 - orná pôda o výmere 688 m2,

    B/ podielovým spoluvlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce,  zapísanej na liste vlastníctva č.1610 s podielom pod B4 v 1/10-ine a v B5 v 1/10-ine, parcela  KN E 1154 - orná pôda o výmere 496 m2,

    C/ podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce,  zapísanej na liste vlastníctva č.135 s podielom pod B2 v 1/12-ine a v B3 v 1/12-ine, parcela  KN E 1360 - orná pôda o výmere 2512 m2,

    D/ podielovým spoluvlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce,  zapísanej na liste vlastníctva č.389 s podielom pod B2 v 1/12-ine, parcela  KN E 1361 - orná pôda o výmere 3062 m2,

    E/ podielovým spoluvlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce,  zapísanej na liste vlastníctva č.1479 s podielom pod B2 v 48/600-inách, parcela  KN E 210 - orná pôda o výmere 773 m2,

    F/ podielovým spoluvlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Tomášovce,  zapísanej na liste vlastníctva č.1569 s podielom pod B3 v 10/40-inách a pod B4 v 3/12-inách, parcela E KN č.185/2 o výmere 2362 m2, vedená ako orná pôda, podiel o výmere 465,50 m2

    c) berie na vedomie vyhlásenie účastníkov zámennej zmluvy č. 11/2018, že ku dňu prevodu majetku obce boli splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 písmena e, zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v platnom znení neskorších zmien a doplnkov, že predmet kúpy a zámeny obecného majetku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na uvedených parcelách bude vybudovaná kanalizácia pre ul. Smižiansku.

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík  


    Uznesenie č. 114/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje úhradu nákladov v sume 1 145,- pre OFK Slovenský raj Spišské Tomášovce, ktoré vznikli kúpou zavlažovacieho systému, opravu bojlera a opravou motorovej kosačky.

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík


    Uznesenie č. 115/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytoch nižšieho štandardu na ulici Lipovej:

    a) na obdobie jedného roka pre: Gabčo Ľudovít 602/1, Horváthová Sidónia 602/1, Gabčová Monika 602/1, Gabčová Viera 603/2, Gabčo Štefan 603/2, Pecha Radoslav 603/2, Hlaváč Albert 604/3, Puška Stanislav 604/3, Gábor František 604/3, Pecha Ľudovít 604/3, Pecha Jozef 605/6, Pecha Rudolf 605/6, Kokyová Monika 605/6, Tulian Jaroslav 605/6, Gabčová Jana 606/5, Pecha Jozef 606/5, Pecha Jozef 606/5, Kotlárová Lucia 607/4, Gabčo Radoslav 607/4, Pecha František 607/4, Gabčo Ľubomír 607/4.

    b) na obdobie 6 mesiacov pre: Pecha Milan 602/1, Kokyová Renáta 603/2, Pechová Iveta 606/5.

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík                                                                                                                     


    Uznesenie č. 116/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce schvaľuje poplatok za stočné na rok 2019

          a)  0,5295 eur/m3

           b) smerné čísla pre bytový fond 34 m3 x 0,5295 eur/osoba/rok

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík                                                                                                                 


    Uznesenie č. 117/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie informáciu o zvýšení poplatku za ubytovanie z 0,50 na 0,60 Eur v roku 2019, ktorý bude schvaľovaný vo všeobecne záväznom nariadení.


    Uznesenie č. 118/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie stav čerpania rozpočtu za II. štvrťrok 2018 a vykonanú kontrolu - príjmy a výdavky turistickej ubytovne k 30.9.2018.


    Uznesenie č. 119/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie odovzdávanie monografie obce ako vecného daru na akcii Deň úcty seniorom.             


    Uznesenie č. 120/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce berie na vedomie zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.


    Uznesenie č. 121/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce

    a) schvaľuje dodatočne zverejnený zámer ku kúpnej zmluve č.5/2018 z 2.8.2018, kúpnej zmluve č.6/2018 z 31.7.2018

    b) schvaľuje dodatočne zverejnený zámer k zámennej zmluve č.10/2018 z 3.8.2018
    c) berie na vedomie, že dôvodom dodatočného schvaľovania zámerov boli technické a administratívne prekážky, pre ktoré nebolo možné zámery riadne zverejniť.

    Hlasovanie:
    Za: Bc. Ján Povec, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík, Marek Bajtoš
    Proti:
    Zdržali sa:
    Neprítomní: JUDr. Roman Zajac, Peter Špic, Jozef Valenčík    


    Uznesenie č. 122/2018

    Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Tomášovce  berie na vedomie ukončenie členstva pána Petra Strojného v Sociálnej a priestupkovej komisii k 30.9.2018.

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
    Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
    Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
    Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
    Piatok: 08:00 - 11:30

    Stavebný úrad

    Pondelok: 07:30 - 08:30
    Štvrtok: 12:30 - 17:00
    Piatok: 13:30 - 16:00

    Fotogaléria

    Kalendár

    Počasie

    Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com