Vitajte

Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu obce 2015


OPÝTALI SME SA STAROSTKY Zuzany Nebusovej

Čo sa aktuálne robí v našej obci?

Toho času sa pripravuje projekt vodovod pre tri domy v Hadušoviach pri potoku, ktoré sú postavené za Petrom Bartošom. Máme problém s financiámi, čo sa týka inžinierskych sietí, lebo noví vlastníci odkúpili pozemky od súkromníkov a inžinierske siete žiadajú od obce. Na konci ul. Zvonárskej (v Hadušovciach), je starý cintorín, chceme postaviť Zvonicu a urobiť z cintorína pietné miesto.

V lokalite na ul. G. Bartscha a ul. Krátkej, plánujeme dokončiť cesty a odvodnenie. Finančno-stavebná komisia nezasadala už rok. Takže prípravy, realizácia, financie všetko ostáva na mňa.

Keďže v rozpočte na tento rok chceme robiť rekonštrukciu miestnych komunikácii ul. Smižianskej a Hrabušickej, pre nedostatok financii nemôžeme nič iné robiť. Finančná situácia na obecnom úrade je ťažká, lebo podielové dane postačujú tak akurát, výplaty, odvody, režie, energie, zaplatenie úveru a čakáme na ďalší mesiac.

V januári 2016 sme zaplatili 22 070,- € za pozemok a budovu, bývalej horárne, kde býval p. Pitoňák. Musíme ešte dovysporiadať priľahlé pozemky, Na uvedených pozemkoch plánujeme výstavbu materskej školy aj s detským ihriskom, parkovisko s oddychovým centrom pre matky s deťmi. Z objektu horárne plánujeme urobiť denný stacionár pre seniorov.

T.č. sa robia projekty pre výstavbu MŠ, aby sme stihli podať žiadosť o dotáciu. Vzhľadom k tomu, že v obci  máme v dezolatnom stave rozhlas požiadali sme opakovane (žiadame už asi štvrtý rok) Ministerstvo financií o dotáciu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v obci a zároveň plánujeme napojenie nových lokalít rozhlasom.

V utorok  sme mali posledné sedenie komisie PRO, kde sme si určili priority, ktoré by bolo dobre taktiež uverejniť na našej stránke.
1/ rekonštrukcia miestnych komunikácii a dobudovanie MK v nových lokalitách
2/ výstavba cyklotrasy
3/ výstavba Materskej školy
4/ výstavba nového ihriska a športového areálu
5/ rekonštrukcia Tomášovského a Hadušovského potoka a výstavba rybníkov


V mesiaci máj by mal byť ukončený územný plán obce, ktorého konečnú verziu bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo ako aj Program rozvoja obce, ktorý je prílohou každej žiadosti o dotáciu.

Zverejnené: 14.4.2016


Nedeľa 10.4.2016

Naši futbalisti doma vyhrali 6:1 nad Slovinkami


Koncert navštívilo priližne 180 občanov

Na organe hrala Marta Veronika Gáborová, o oprave hovoril organár p. Mašlár, spievala operná sopranistka Karin Loudová. Ďalší účinkujúci Verbum Bonum, spevokol Nádej, pán farár Marián Sivoň.


Obecný futbalový klub
alebo
VERBUM BONUM


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Kontrolórka

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2016


Návštevnosť: