Vitajte

Boli "Jánske ohne"


Zverejňujeme prijaté uznesenia

Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.6.2016, ktoré sa konalo za účasti občanov v priestoroch Turistickej ubytovne HORNÁD. Poslanci schválili štyri uznesenia.


Uznesenie č. 23/2016 

OZ obce Spišské Tomášovce berie na vedomie:

  • správu starostky o námietkach k územnému plánu obce
  • informácie o ukončení  zmluvy na poskytovanie služby internetovej stránky obce
  • vysporiadanie pozemkov pre cestnú komunikáciu na novej lokalite formou zámenných zmlúv

Uznesenie č. 24/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišské Tomášovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 25/2016

OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje Komisiu na posudzovanie petície v zložení:

  • Cyril Melega
  • Ing. Samuel Bendík
  • Štefan Skokan

Hlasovanie:

za: 8  Štefan Skokan, Bc. Ján Povec, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Marek Bajtoš, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti: 0 
zdržal sa: 0    
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac


Uznesenie č. 26/2016

OZ obce Spišské Tomášovce ruší uznesenie OZ č. 8/2016 zo dňa 12.5.2016.

Hlasovanie:

za: 6  Štefan Skokan, Cyril Melega, Pavol Skladan, Jozef Valenčík, Ing. Samuel Bendík, Peter Špic
proti:  1  Marek Bajtoš
zdržal sa:  1  Bc. Ján Povec
neprítomní: 1  JUDr. Roman Zajac 

Redakčná poznámka: Prikladáme text uznesenia 8/2016: OZ obce Spišské Tomášovce schvaľuje zámer výstavby bioplynovej stanice podľa predloženého návrhu v priestoroch poľnohospodárskeho družstva v juhovýchodnej časti.


Pozorovali sa planéty

(Sobota, 18.6.2016, Ďurkovec)

Asi 60 návštevníkov, najčastejšie rodiny s deťmi, zavítali v sobotu na Tatran Ďurkovec. Prítomní si vypočuli úvodné slová, pozreli obnovený ciferník slnečných hodín a prečítali informácie o tom, ako pred tridsiatimi rokmi na Ďurkovci táborili astronómovia a pravidelne pozorovali oblohu.
Po zotmení sme cez teleskopy mohli pozorovať planéty Jupiter, Mars, Saturn. Niektorí videli aj krátery na mesiaci. Odbornú pomoc zabezpečoval pán František Sejut.
Obloha bola prevažne zamračená, ale zaujímavé svetielka pobehovali po celej lúke. Boli to deti s lampiónmi. A ak ste počuli, že na akcii všetci videli zeleného "marťanka", verte tomu. Naozaj tam bol. 
Organizátorom ďakujeme, spravili prvý krôčik k tomu, aby Ďurkovec vykročil do nových lepších časov.


Územný plán obce Spišské Tomášovce

(Vyberáme z rozsiahleho materiálu ...)

Hlavný cieľ

Nakoľko obec Spišské Tomášovce doteraz nemala spracovanú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu, tak hlavným cieľom riešenia obce je optimálne usporiadanie územia a zosúladenie strategických zámerov z nadradenej dokumentácie, strategických dokumentov obce a strategických záujmov ostatných subjektov. Ďalej stanovenie regulácie ako podmienok pre rozvoj územia v návrhovom období do r 2027.

Demografický potenciál

Obec je progresívneho typu, má ročný nárast obyvateľstva spôsobený hlavne prirodzeným prírastkom. Obec je v zázemí regionálnych jadier popradsko-spišskonovoveskej aglomerácie. Je súčasťou aglomerácie Spišská Nová Ves - Smižany. Zároveň je centrom cestovného ruchu, preto je možné pri správnej politike napĺňania špecifických cieľov uvažovať aj s pozitívnym migračným saldom. Pri zohľadnení pripravovaných stratégií môže dôjsť k väčšiemu nárastu obyvateľov, ako vychádza zo súčasného trendu.

Riešenie rozvoja bývania a rozvoja pracovných príležitostí

Pri zachovaní nárastu obyvateľov podľa demografickej krivky bude potrebných v obci 350 nových bytov s nárastom obyvateľov na 2200. Tento scenár vyplýva z doterajších trendov a je najpravdepodobnejší. Súčasný počet obyvateľov je 1854 (r. 2014). V návrhovom období sa uvažuje s výstavbou cca 410 bytov, čo predstavuje cca 2760 obyvateľov celkom. Pri navrhovaní plôch pre rozvoj sa vychádzalo z rozvojovej stratégie obce a vymedzovali sa ucelené územia pre koncepčný rozvoj. Nové rozvojové plochy a lokality sú umiestnené predovšetkým v dotyku so zastavaným územím, aby vytvárali ucelenú urbanistickú štruktúru.

Názov dokumentácie: Územný plán obce Spišské Tomášovce
Etapa: návrh po prerokovaní
Obstarávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Spracovateľ: Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1768 AA
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie ÚPP a ÚPD: RNDr. Eleonóra Weissová, reg. č. 223
Dátum: Apríl 2016


Možno sa našla najstaršia fotografia našej obce ...


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)

Oznámenie o strategickom dokumente k PRO

OZNAM k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Návštevnosť: