Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Starostka

starostka

Mgr. Zuzana Nebusová


tel.: 053/ 42 99 727
mob.: 0907 946 899
email: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce. Funkcia starostu obce je volenou a verejnou funkciou. 

Právomoci starostu (zákon 369/1990 Z.z.)

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(1) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(2) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(3) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

(4) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(5) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak

  • poruší nariadenie,
  • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 15) Výnos pokút je príjmom obce.

(7) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. 11)

(8) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
Mgr. Zuzana Nebusová sa narodila 12. augusta 1967 v Gelnici. Funkciu starostky obce Spišské Tomášovce vykonáva od roku 1994. V roku 2010 bola zvolená na piate funkčné obdobie starostky obce. Je zároveň predsedníčkou Združenia miest a obcí Spiša, podpredsedníčkou mikroregiónu Slovenský raj, členkou Rady a predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska.

V januári 2010 Prezident SR udelil Zuzane Nebusovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti územnej samosprávy. 30. novembra 2014 získala ocenenie ROMA SPIRIT 2014 v kategórií OSOBNOSŤ.

starostka

V januári 2010 Prezident SR udelil Zuzane Nebusovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti územnej samosprávy. 


30. novembra 2014 získala ocenenie ROMA SPIRIT 2014 v kategórií OSOBNOSŤ.

 

ZÁSTUPCA STAROSTKY Marián Bartoš

Uznesením č. 90/2020 zo dňa 24.06.2020 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Mariána Bartoša, bytom Tatranská 394/10 Spišské Tomášovce,  poslanca obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce zastupovaním starostky obce Spišské Tomášovce.

Poverenie na zastupovanie starostky obce Spišské Tomášovce

V zmysle ustanovení § 13 b) odst. 1 zákona č.369/1990 Z.z. NR SR (ďalej ako zákon o obecnom zriadení ) poverujem poslanca obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach Mariána Bartoša, nar.20.3.1974 , bydlisko: Spišské Tomášovce, Tatranská 394/10 zastupovaním starostky.

          V zmysle ustanovení § 13 b) ost. 3 určujem rozsah zastupovania zástupcu starostu takto:

 - Riešenie organizačných záležitostí obecného úradu v neprítomnosti starostky,

- Vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov starostky,

- Plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení § 12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-  súčinnosť so stavebným úradom

- priebežné kontroly  objektov:  parkovisko Čingov , zberný dvor, ČOV I. a II.

V prípade zániku mandátu starostky v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení podľa § 13 a) odst. 1 písmeno c) až i)  plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca starostky , pričom zastupovanie skončí

- Zložením sľubu novozvoleného starostu ( § 13 b) ods.4, posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení )

- Odvolaním ( § 13 b) ods. 1 predposledná veta)

- Vzdaním sa funkcie zástupcu starostu

Toto poverenie je právoplatné dňom 1.7.2020 , účinné dňom 1.7.2020

                                                                                                          Mgr. Zuzana Nebusová

                                                                                                          starostka obce

Poverený zástupca starostky svojím podpisom potvrdzuje, že povereniu rozumie, že sú mu známe úlohy a kompetencie vyplývajúce z tohto poverenia, a že toto poverenie prijíma.

V Spišských Tomášovciach, 24.6.2020

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU OBCE podľa § 25 ods. 7  zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.7.2020 určila starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová, zástupcovi starostky Marianovi Bartošovi , nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostky podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 30 % celkového platu starostky, t.j. vo výške 721 €

Zástupca starostky obce Ing. Marián Smorada - vzdanie sa funkcie k 31.3.2020

Uznesením č. 21/2020 zo dňa 31.03.2020 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Ing. Mariána Smoradu, bytom Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 poslanca obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce zastupovaním starostky obce Spišské Tomášovce.

Poverenie na zastupovanie starostky obce Spišské Tomášovce

 V zmysle ustanovení § 13 b) odst. 1 zákona č.369/1990 Z.z. NR SR (ďalej ako zákon o obecnom zriadení ) poverujem poslanca obecného zastupiteľstva v Spišských Tomášovciach Ing. Mariána Smoradu, nar.1959 , bydlisko: Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 zastupovaním starostky.

          V zmysle ustanovení § 13 b) ost. 3 určujem rozsah zastupovania zástupcu starostu takto:

 - Riešenie organizačných záležitostí obecného úradu v neprítomnosti starostky,

- Vykonávanie operatívnych činností podľa pokynov starostky,

- Plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení § 12 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Požiarna ochrana

-  súčinnosť so stavebným úradom

V prípade zániku mandátu starostky v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení podľa § 13 a) odst. 1 písmeno c) až i)  plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca starostky , pričom zastupovanie skončí

- Zložením sľubu novozvoleného starostu ( § 13 b) ods.4, posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení )

- Odvolaním ( § 13 b) ods. 1 predposledná veta)

- Vzdaním sa funkcie zástupcu starostu

Toto poverenie je právoplatné dňom 1.4.2020 , účinné dňom 1.4.2020

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU OBCE podľa § 25 ods. 7  zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1.4.2020 určila starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová, zástupcovi starostky Ing. Marianovi Smoradovi, nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostky podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 30 % celkového platu starostky, t.j. vo výške 721 €

 

VEC

Odvolanie z funkcie zástupcu starostu

        Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle § 13b ods. 1 a 2 odvolávam dňom 31.5.2020 zástupcu starostky Ing. Mariana Smoradu, ktorý bol poverený na výkon funkcie zástupcu starostky Obce Spišské Tomášovce uznesením č. 21/2020.

           Menovaný Ing. Marián Smorada bytom Spišské Tomášovce, Za Humnami 556/12 sa ku dňu 31.5.2020 (vrátane) vzdal funkcie zástupcu s osobných dôvodov.

                                                                                                  Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce     

 

Obecná rada

V zmysle zákona o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia rady 

Ing. Marcel Hric
       Vladimír Janík
Ing. Marián Smorada

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sociálne siete

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier